דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תקנון לימודים לתואר בוגר

1. סדרי ההרשמה

תלמידים המבקשים להירשם לתואר הבוגר יעשו זאת באמצעות המשרד לקבלת תלמידים.
טלפונים: 02-5882882; 02-5882888

2. על לימודי תואר הבוגר במדעים ביו-רפואיים אחראי יו"ר המסלול, העומד בראש ועדת ההוראה

2.1 חברי ועדת ההוראה
2.1.1 יו"ר ועדת ההוראה הוא יו"ר המסלול ללימודי הבוגר, והוא מתמנה ע"י ראש המכון למחקר רפואי וסגנו.
2.1.2 ראשי דגשי הלימוד בתכנית הבוגר.
2.2 ועדת ההוראה היא הסמכות לכל נושאי ההוראה ותכניות הלימודים של לימודי הבוגר בחוג למדעים ביו-רפואיים. תפקידי הוועדה הם:
2.2.1 לפקח על הוראת הבוגר הניתנת בחוג למדעים ביו-רפואיים.
2.2.2 להציע קורסים חדשים, לשנות את היקף ההוראה או לבטל קורסים בתיאום עם מגמות החוג והתחומים.
2.2.3 לקבוע את התנאים המינימליים הנדרשים מהתלמידים למעבר משנה לשנה ולסיום הלימודים.
2.2.4 להעריך את מצבם של התלמידים בלימודים, זכאותם לעבור משנה לשנה, העמדת תנאים למעבר משנה לשנה, חזרה על שנת לימודים והפסקת לימודים.

3. חובת השתתפות בלימודים

3.1 על פי נהלי האוניברסיטה ההשתתפות בתרגילים, בסמינרים, במעבדות ובסדנאות היא חובה. היעדרות (אף מסיבות מוצדקות כגון מחלה, מילואים וכד') אינה פוטרת את התלמיד מלימוד החומר אשר הועבר בזמן היעדרותו. האחראי על ההוראה בקורס יחליט אם התלמיד אשר נעדר מן הלימודים מסיבות מוצדקות, יהיה חייב לחזור על פרק הלימודים שהוחסר לפני שיהיה רשאי לגשת לבחינה הסופית באותו קורס. באחריות התלמיד להתעדכן בשנתון ובסילבוס הקורסים לגבי דרישות נוכחות החובה בקורס.

4. קורסים וציונים

4.1 תואר הבוגר במדעים ביו-רפואיים יוענק לתלמידים שסיימו שלוש שנות לימוד במסגרת החוג למדעים ביו-רפואיים באוניברסיטה העברית ועמדו בהצלחה בלימודים בהיקף של 145 נ"ז (תקף למתקבלים החל משנת הלימודים תשע"ח). תלמידים שהתחילו את לימודיהם בחוג למדעים ביו-רפואיים לפני תשע"ח: תואר הבוגר יוענק לתלמידים שסיימו שלוש שנות לימוד במסגרת החוג למדעים ביו-רפואיים באוניברסיטה העברית, ועמדו בהצלחה בלימודים בהיקף של 150 נ"ז. ציון הבוגר לתלמידים אלה יחושב על פי 140 נ"ז, כאשר מכלל נ"ז יתאפשר ניכוי של עד 10 נ"ז ממקצועות החובה ו/או הבחירה, ומכל מקום לא ניתן לנכות יותר מ- 10 נ"ז ממקצועות החובה. חומר מפורט יותר על אופן סגירת תואר הבוגר יישלח אל התלמידים בנפרד.
4.2 באחריות התלמיד לבדוק בסילבוס שבשנתון את דרישות הקורס: אופן ההערכה, מבנה הציון הסופי ותכנית הקורס.
4.3 תלמיד הרוצה להשתחרר מחובת ההשתתפות בקורס על סמך לימודים קודמים, יוכל לעשות זאת בכפוף לסעיף "פטור מקורס".

5. הליכי הערכה ובחינות

5.1 המבחנים נועדו להעריך את הישגי התלמידים כדי לאפשר את קידומם לשלב הלימודים הבא. יעדי ההוראה והדרישות לבחינה יובהרו לתלמידים בראשית הקורס על ידי המורה האחראי. התלמידים רשאים לגשת למבחני המעבר, אך ורק אם מלאו את כל החובות והמטלות כפי שפורטו בתחילת הקורס ובסילבוס.
5.2 ציון עובר באוניברסיטה העברית הוא 60. ישנם קורסים אשר מתקיימים בהם גם סדנאות/תרגילים המהווים חלק מהציון הסופי בקורס. בקורסים אלה יש להשיג ציון עובר (60 ומעלה) בכל אחד מהמרכיבים כדי להיות זכאי לשכלול ציון סופי בקורס.
5.3 בחינות הסיום בקורסי הבוגר ייערכו בשני מועדים: מועד רגיל (א') ומועד נוסף (ב'). שאלוני הבחינה במועד הרגיל ובמועד הנוסף יהיו באותה רמת קושי ושווי מתכונת. מרכז קורס המבקש לחרוג מכלל זה על פי שיקול דעתו האקדמי יפנה את בקשתו אל ועדת ההוראה של החוג.
5.4 מומלץ לתלמידים לגשת לכל המבחנים במועד א'.
5.5 על פי נהלי האוניברסיטה, זכאות למועד מיוחד תינתן ע"פ סעיף 7.4 בתקנון נה"ל האוניברסיטאי. תקנון נה"ל
5.6 למועד הנוסף (ב') חייב לגשת כל תלמיד שנכשל או שלא השתתף במועד א'. חובה להירשם למועד הנוסף דרך המידע האישי עד 3 ימי עבודה לפני מועד הבחינה.
5.7 רשאים לגשת למועד הנוסף (ב') גם תלמידים הרוצים לשפר ציון. גם במקרה זה חובה להירשם למועד הנוסף דרך המידע האישי עד 3 ימי עבודה לפני מועד הבחינה.
5.8 הציון הקובע הוא זה של הבחינה האחרונה אליו ניגש התלמיד (גם אם הוא נמוך יותר).

6. חזרה על קורס

6.1 באישור יו"ר המסלול, או מי שהוסמך על ידו, רשאי תלמיד לחזור על קורס בשנה שלאחר שנת הלימודים שבה למד את הקורס לראשונה, ואשר בה ניתן הקורס שנית. לשם כך, על התלמיד לחזור ולהירשם שוב לקורס ולשלם שכ"ל בהתאם. יו"ר המסלול, או מי שהוסמך על ידו, רשאי – תוך הסתמכות על שיקולים אקדמיים – שלא לאשר את בקשת התלמיד לחזור על קורס, כאמור לעיל.
6.2 מרכז הקורס רשאי לפטור תלמיד החוזר על קורס כנ"ל ממילוי החובות השוטפים של הקורס (כגון תרגילים), אך לא מהבחינה. יש לקבל אישור בכתב ממרכז הקורס ולהעבירו למזכירות.
6.3 הציון המאוחר יותר בקורס הוא המחייב, אפילו אם הוא נמוך מהציון הקודם.
6.4 הגבלות על זכות החזרה על קורסים
6.4.1 יו"ר המסלול רשאי לאשר חזרה על קורס לשם שיפור ציון. בכל מקרה לא יינתן אישור לחזרה על יותר מ-2 קורסים בשנת לימודים לשם שיפור ציון. בקשות חריגות מעבר למכסה יובאו לדיון בפני ועדת ההוראה.
6.4.2 ניתן לחזור על קורס פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר. מקרים חריגים יידונו על ידי ועדת ההוראה.

7. פטור מקורס

7.1 תלמיד המבקש פטור מקורס על סמך לימודים קודמים, יפנה אל יו"ר המסלול באמצעות טופס הנמצא במזכירות התלמידים ויצרף לבקשת הפטור את סילבוס הקורס שלמד, את היקף השעות בו ואת הציון שהשיג בקורס. כל פטור מקורס דורש אישור בחתימת יו"ר המסלול.
7.2 לא יינתן פטור מקורס שבו השיג התלמיד ציון הנופל מ- 70.
7.3 הקורס (שבגינו מבקשים את הפטור) נלמד במהלך 5 השנים האחרונות.
7.3 סך כל הפטורים בנ"ז לא יעלה על שליש ממכסת נקודות הזכות לתואר הבוגר במדעים ביו-רפואיים, כמפורט בתקנון האוניברסיטה.

8. תנאי מעבר משנה לשנה

8.1 תנאי המעבר המפורטים להלן מחייבים את התלמידים בכל שנות הלימודים לתואר הבוגר.
8.1.1 קורס שנחשב לנכשל הוא קורס שהציון הסופי בו פחות מ-60 או שאין בו ציון כלל.
8.1.2 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) בקורס חובה אחד זכאי לעלות שנה ובתנאי שממוצע הציונים השנתי הוא 65 ומעלה. בשנה העוקבת יהיה עליו לחזור על הקורס בו נכשל. עקב הציון הנכשל, תיתכן הגבלה על הרשמה לקורסים מסוימים בשנה העוקבת.
8.1.3 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) ב- 2 קורסי חובה, זכאי לעלות שנה בתנאי שממוצע הציונים השנתי הוא 70 ומעלה. עקב שני הנכשלים, תיתכן הגבלה על הרשמה לקורסים מסוימים של השנה העוקבת.
8.1.4 סייג לסעיף 8.1.3 : תלמיד שנכשל בשני קורסי החובה 94625 ו-94650 לא יוכל לעלות לשנה ב' גם אם ממוצע ציוניו מעל 70. תכנית הלימודים שלו תיקבע ע"י יו"ר המסלול.
8.1.5 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) בשני קורסים וממוצע הציונים השנתי נע בין 65-69.99, תנאי המעבר יקבעו על ידי יו"ר המסלול ובהתאם לצורך יובא לדיון בוועדת ההוראה של החוג.
8.1.6 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) ב- 3 קורסים או יותר, או ממוצע ציוניו נמוך מ- 65, אינו זכאי לעלות שנה והסטטוס האקדמי שלו יידון בוועדת ההוראה של החוג.
8.2 חזרה על שנת לימודים אפשרית פעם אחת בלבד במהלך התואר. תלמיד שלא עמד פעמיים בקריטריונים המפורטים בסעיף 8.1, לימודיו יופסקו ללא דיון נוסף בוועדת הלימודים.
8.3 תלמיד החוזר על שנת לימודים לא יוכל באותו השנה להירשם לקורסים משנים מתקדמות יותר.
8.4 דיון בוועדת הלימודים ייתכן רק פעם אחת במהלך לימודיו של אותו תלמיד לתואר. בסמכות ועדת ההוראה להורות על הפסקת לימודיו של תלמיד.

9. יחסי מורה-תלמיד וכללי התנהגות

website by Bynet Software Systems