דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תקנון סטאז'

עבודה מעשית סטאז'- תקופה שתמשך 12 חודשים
 
הסטאז' הנו עיסוק ברפואה, במגבלות מסוימות. ההרשאה לסטאז'  המונפקת על ידי "המנהל" במשרד הבריאות מהווה בסיס חוקי לעיסוק הנ"ל. בלעדיה חל איסור לעסוק ברפואה. ההרשאה לסטאז' מוגבלת  לתקופת זמן. במידה ותוקף ההרשאה עומד לפוג לפני שתסיים את     תקופת הסטאז', עליך לדאוג להארכת תוקף ההרשאה.
אישור על השלמת חובות הסטאז' יינתן ע"י האחראי לסטאז' בביה"ח רק לאחר מילוי קפדני של כל הדרישות. בסוף הפנקס תמצא לנוחיותך העתק של "פקודת הרופאים" (נוסח חדש), התשל"ז - 1976. תשומת הלב מופנית בעיקר לפרק ב1: "סטאז'רים" (סעיפים 17ב' – 17ה'): לפי סעיף 17ה(ג) הוראות המשמעת החלות על רופא מורשה חלות גם על סטאז'ר.
הזכאות לרשיון לעסוק ברפואה כפופה לביצוע הסטאז' במלואו וקבלת אישור מהאחראי על הסטאז' וכן למילוי החובות כפי שהוגדרו ע"י  בתיה"ס לרפואה.
 
הגרלת הסטאז'
הגרלת הסטאז' תעשה בפיקוח משרד הבריאות.
אמות מידה של פטור מהגרלה יקבעו ע"י ועדת הסטאז' הארצית יחד עם נציג משרד הבריאות, לפני ההגרלה.
 
הגרלת הסטאז'
הסטאז' הוא חלק בלתי נפרד מלימודי הרפואה וחובה לבצעו לשם קבלת הדיפלומה ברפואה ולקבלת רשיון לעסוק ברפואה בישראל. הוא מהווה המשך ללימודי הרפואה תוך השמת דגש על העבודה המעשית. תכנית הסטאז' כפופה לאישור בתיה"ס לרפואה.
רשאי להתחיל בסטאז' כל תלמיד רפואה שסיים לימודיו באחד מבתיה"ס לרפואה בארץ, עמד בבחינות הגמר וקיבל הרשאה לסטאז' ממשרד הבריאות. כמו כן, בוגר רפואה בחו"ל שקיבל דיפלומה מוכרת, אשר עמד בהצלחה בבחינה לקראת הסטאז' וניתנה לו הרשאה לסטאז' מטעם משרד הבריאות.
על הסטודנט/בוגר בתיה"ס לרפואה בארץ להתחיל את הסטאז' תוך שנה מסיום לימודיו (עמידה בבחינה אחרונה בשנה ו'), ולהשלים אותה תוך שנתיים, לכל המאוחר, מסיום הלימודים, למעט סטודנטים לתואר M.D/Ph.D הרשאים להתחיל את הסטאז' עד שנתיים מסיום הלימודים, בהמלצת הדיקן. בוגר בי"ס לרפואה בחו"ל חייב להתחיל את שנת  הסטאז' תוך שנה מעמידה בבחינה לקראת הסטאז' ולסיימה תוך שנתיים מיום שעמד בהצלחה בבחינה.
הסטאז' יתבצע בבתי-חולים, מכונים ומרפאות שהוכרו ע"י משרד הבריאות להתמחות בהתאם לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג – 1973
 
תכניות הסטאז'
שנת הסטאז' תתחיל בארבעה מועדים בשנה. (בחודשים פברואר, אפריל, יולי, נובמבר).
יתקיים שבוע הדרכה קלינית לסטאז'רים, בסמוך לכניסה לסטאז'. השתתפות בהדרכה זו מהווה תנאי להתחלת הסטאז'.
הסטאז' ימשך לאורך שנה ברציפות ויכלול 12 חודשי עבודה, ובתוך זה חודש חופשה.
תקופת היעדרות בסטאז' בגין: שרות מילואים, מחלה או לידה, עד 30 יום במצטבר, סה"כ, תיחשב כחלק מהסטאז'. לא ניתן לנכות תקופה זו מחודשי החובה הנמשכים תקופה של חודש ימים בלבד.  כל תקופה מעבר ל- 30 יום תחייב הארכת הסטאז' שלא על חשבון החופשה.
 
קיימים שני מסלולים לתכנית הסטאז'. סטודנט שבחר באחד מהםלא יוכל, לאחר שהתחיל תכנית, לעבור לשניה.
 
מסלול א' Rotating Internship  
11 חודשי הסטאז' יתחלקו עפ"י המתכונת הבאה: 8 חודשי חובה:  3 חודשי רפואה פנימית , חודשיים כירורגיה כללית, חודש רפואה דחופה,  חודשיים רפואת ילדים.
3 חודשי בחירה: עם רצף של חודש אחד לפחות בכל מחלקה (אין   הגבלה למקצועות).
·         תינתן  אפשרות בחירה חופשית לסטאז'ר של ניצול חודש אחד (מתוך 3 חודשי הבחירה)
·         בכל בי"ח בארץ המוכר להתמחות, רפואה ראשונית (ללא הגבלת מקצוע) , במעבדות ומכונים בביה"ח
         אוניברסיטאי בחו"ל לאחר אישור האחראי על הסטאז' בביה"ח, (במקרה זה חייב אישור והערכה מהמחלקה בה ישהה בחו"ל).
·         תינתן אפשרות לנצל את שלושת חודשי הבחירה מחוץ לביה"ח  באישור האחראי על הסטאז' בביה"ח.
·         תינתן אפשרות לסטאז'ר לצאת למשך חודש אחד נוסף מביה"ח בו הוא עובד, לבחירה בבי"ח אחר, אם לא קיימת מחלקה מוכרת במקצוע בחירה בביה"ח בו
         הוא עובד לעתודאים, חודש בחירה לעתודאים חודש בחירה אחד חובה בהרדמה/טיפול נמרץ.
 
מסלול ב' Straight Internship  - שלוש אפשרויות.
מיועדת בשלב זה לבוגרי הארץ שאינם עתודאים.
11 חודשי הסטאז' יתחלקו עפ"י המתכונת הבאה:
1. פנימית: חודשיים כירורגיה כללית, חודשיים רפואת ילדים, חודש רפואה דחופה, 6 חודשים רפואה פנימית.
2. כירורגיה: 3 חודשים רפואה פנימית, חודש רפואת ילדים, חודש רפואה דחופה, 6 חודשים כירורגיה כללית.
3. ילדים: 3 חודשים רפואה פנימית, חודש כירורגיה כללית, חודש רפואה דחופה, 6 חודשים רפואת ילדים.
 
הערה: חובה לבצע את ששת החודשים במקצוע  ה- Straight Internship במחצית השניה של שנת  הסטאז'.
 
בבתיה"ח בהם מבוצע רק חלק מתקופת הסטאז':
יבוצעו לפחות 5 חודשי סטאז' במקצועות חובה.  שאר ששת החודשים ישלים הסטאז'ר בכל בי"ח מוכר אחר שיבחר בו, בתאום עם האחראי על הסטאז' בביה"ח בו הוא מבצע את הסטאז' ובביה"ח המבוקש.
 
תפקיד הסטאז'ר, זכויותיו וחובותיו
הסטאז'ר יהיה שותף בכל הפעילות הרפואית וההוראתית של המחלקה בהשגחת הממונים עליו ובהדרכתם.
הסטאז'ר חייב להישמע להוראות הממונים הישירים עליו בעת עבודתו.
לכל הסטאז'רים שבבתיה"ח יערכו חמישה מפגשים (סדנאות עדכון) בתחום מדעי-יסוד ורפואה קלינית.
סטאז'ר יבצע לפחות 4 תורנויות חובה בחודש בתקופת הסטאז' בכל מחלקה שיש בה תורנויות רופא, ובלבד שבשנת הסטאז' יבצע לפחות 44 תורנויות.
 
הפיקוח על הסטאז'
הפיקוח על הסטאז' ייעשה ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח ובנוסף ע"י ועדת הסטאז' המשותפת לבתיה"ס לרפואה.
ועדת הסטאז' מורכבת מארבעת נציגי בתיה"ס לרפואה בארץ המשמשים כמפקחים אזוריים.
למטרות הפיקוח על הסטאז' יחולקו בתיה"ח כך שכל אחד מהם יהיה צמוד לאחד מבתיה"ס לרפואה.
הפיקוח על הסטאז' ייעשה ע"פ החלוקה הבאה:
ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה יפקח על בתיה"ח באזור ירושלים וביה"ח קפלן ברחובות.
ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב יפקח על בתיה"ח בת"א-יפו, חולון, שיבא,רבין, מאיר, ואסף-הרופא.
ביה"ס לרפואה של הטכניון בחיפה יפקח על בתיה"ח באזור חיפה, חדרה, עפולה, צפת, טבריה, נצרת ונהריה.
ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יפקח על בתיה"ח בבאר שבע, אשקלון ואילת.
כל סטאז'ר יקבל פנקס לרישום תכנית הסטאז' ממזכירות ביה"ס לרפואה בו  סיים את לימודיו או מהאחראי על הסטאז'רים בביה"ח. עליו
למלא בו את חודשי הסטאז' ולקבל אישור מטעם מנהלי המחלקות והנהלת  ביה"ח על מילוי חובת הסטאז' בהתאם לתקנון זה ובזמן אמת. בתום  הסטאז' יוצג הפנקס ויחתם ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח לאחר שהאחרון וידא ציון עובר בדפי ההערכה מכל מחלקה. הפנקס יוצג בפני  הדיקן או הממונה מטעמו, אשר יאשר בחתימתו שהבוגר  סיים את תכנית הסטאז'.
בכל בי"ח בו ילמדו סטאז'רים, יהיה מנהל ביה"ח, או הממונה מטעמו, אחראי על ניהול הסטאז'. מתפקידו יהיה לדאוג לחלוקת הסטאז'רים ולימי העיון בביה"ח בהתאם לתקנון זה של איגוד הדקאנים.
כל הנהלת ביה"ח יחד עם האחראי על הסטאז' יקבעו מראש את תכנית הסטאז' למשך השנה כולה לגבי כל סטאז'ר ובתיאום איתו. כל חריגה מהתכנית מחייבת אישור מראש מטעם האחראי לסטאז' בביה"ח.
בכל מחלקה בה לומדים סטאז'רים ימנה מנהל המחלקה רופא שיהיה אחראי להדרכתם במחלקה.
בעיות וחילוקי דעות הנוגעים לענייני הוראה וביצוע הסטאז', יובאו לידיעתו וטיפולו של האחראי לסטאז' בביה"ח, ואם לא נפתרו, יובא הנושא לטיפול המפקח האזורי לסטאז'.
בעיות שלא תמצאנה את פתרונן בדרג זה, תובאנה להחלטתו של יו"ר ועדת  הסטאז' הארצית.
 
סטאז'ר שנכשל
סטאז'ר שנכשל במקצוע חובה יחויב לחזור על המקצוע למשך תקופה זהה (ללא שכר)  ולעבור מבחן באותו מקצוע.
לסטאז'ר שנכשל פעם שניה באחד ממקצועות חובה, לא יומלץ על  אישור העיסוק ברפואה.
לבעיות חריגות המתעוררות בשנת הסטאז' ולא באות על פתרונן באמצעים המקובלים, תוקם ועדה משותפת של שני בתיה"ס הנוגעים בדבר (ביה"ס בו למד הסטאז'ר, וביה"ס האחראי האזורי על הסטאז', אלא אם כן מדובר באותו ביה"ס), לדון בספקות לגבי כשירותו להמשיך.
לגבי בוגרי חו"ל, יערך דיון כאמור בסעיף קודם, על ידי האחראי האזורי על הסטאז' מטעם איגוד הדיקנים ומנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים.
 
לכל סטאז'ר יש תיק אישי  במזכירות הסטאז'ארים של ביה"ס לרפואה ובו מתוייקת כל ההתכתבות הקשורה בו.
 
תואר "דוקטור לרפואה" (.D.M)  זכאות
שקלול ציונים לתואר
לאחר מילוי כל החובות האקדמיים, סיום עבודת הגמר כנדרש וסיום שנת הסטאז', זכאי התלמיד לתואר "דוקטור לרפואה" (.D.M). לתלמיד תוענק התעודה בטקס השנתי הקרוב ביותר, ובלבד שסיים כל חובותיו לכל המאוחר חודש לפני מועד הטקס.
עודכן ע"י אילנית 08/2007
​​ 

website by Bynet Software Systems