דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תקנון לימודי הרפואה
חובות לימודים
1. חובת השתתפות בלימודים
ההשתתפות בתרגילים, בסמינרים, במעבדות, בסדנאות ובהוראה הקלינית ליד מיטת החולה ובמרפאות היא חובה. היעדרות מסיבות מוצדקות (מחלה, מילואים וכו') אינה פוטרת את התלמיד מלימוד החומר אשר הועבר בזמן העדרותו. האחראי להוראה בקורס יחליט אם התלמיד אשר החסיר מן הלימודים מסיבות מוצדקות יהיה חייב לחזור על פרק הלימודים שהחסיר לפני שיהיה רשאי לגשת לבחינה הסופית באותו מקצוע.
2. הליכי הערכה ובחינות
2.1 סוגי הערכה
2.1.1 מבחני סיום קורסים
המבחנים נועדו להעריך את הישגי הסטודנט, על מנת לאפשר את קידומו לשלב הלימודים הבא. יעדי ההוראה והדרישות לבחינה יובהרו לסטודנטים בראשית הקורס/סבב ע"י המורה האחראי. פירוט חומר יופיע בסילבוס. החומר יכול להיות מבוסס על פרקים מספרי הלימוד, שנבחרו והומלצו ע"י המורה/מורים, בנוסף לחומר שהועבר בהוראה שוטפת (הרצאות, מעבדות, סמינרים, תרגילים וכד').
בסיום הקורס תתקיים בחינה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות: בכתב, בע"פ, יישומי או שילוב ביניהם. סטודנט רשאי לגשת למבחני המעבר אך ורק אם מילא את כל החובות והמטלות במקצוע.
חובה לעבור את הבחינה בציון 60 לפחות כדי לעבור את הקורס.
השקלול עם ציוני תרגילים/מבעדה/ בחנים – בהתאם לכל קורס - יבוצע רק אם ציון המבחן הסופי יהיה ציון עובר- 60 לפחות.
ציון מעבר במבחן החל משנה"ל תשע"ה הוא 60 בשנים הפרה-קליניות ובשנים הקליניות.
2.1.2. הערכת מיומנויות וכישורים קליניים לצורך קביעת בשלותו של הסטודנט לנטילת אחריות, כוללת גם הערכת התנהגותו המקצועית (Professional Behavior) של הסטודנט ויחסיו הבין אישיים (עם חולים, חברים ואנשי צוות).
2.1.3. מבחני גמר לצורך הענקת דיפלומה.
2.1.4. הערכה ע"י בחנים.
2.1.5. ועדת קידום
מטרתה של ועדת הקידום לדון בעניינם של סטודנטים שנכשלו במספר קורסים במשך השנה
ולהחליט על המשך לימודיהם בבית הספר לרפואה.
הרכבה:
סגן דיקן לענייני הוראה וסטודנטים
יו"ר ועדת ההוראה הפרה-קלינית
יו"ר ועדת ההוראה הקלינית
יו"ר ועדת בוגר של הפקולטה לרפואה
סגן דיקן לענייני הוראה וסטודנטים ישמש כיו"ר הוועדה
הדיקן רשאי להשתתף בדיוני הוועדה
2.2. מבחני מעבר הערכה מסכמת - (Summative Assessment)
2.2.1. מועדי הבחינות, כנהוג באוניברסיטה הבחינות תתקיימנה בשני מועדים - א' ומועד ב'.
2.2.2. מומלץ לסטודנטים לגשת לכל המבחנים במועד א'.
2.2.3. סטודנט, שלא ניגש למועד א' או ניגש למועד א' ורוצה לשפר את ציונו, רשאי להיבחן במועד ב' בקורסים הפרה-קליניים בלבד. בקליניקה מועד ב' מיועד לנכשלים ולסטודנטים שלא ניגשו למועד א'.
סטודנט שלא ניגש לאחד המועדים ללא סיבה מוצדקת ונכשל במועד השני, לא יהיה זכאי למועד נוסף (מועד מיוחד) (בהתאם לסעית 2.2.5) וציונו בקורס יחשב כנכשל.
2.2.4. הציון המאוחר מבין שני הציונים של הסטודנט הוא הקובע.
השתתפות בבחינה במועד ב' מותנית בהרשמה מראש. סטודנט שיגיע לבחינה מבלי שנרשם לא יורשה להשתתף בה.
2.2.5. הזכאות למועד מיוחד (מועד ג') היא כמפורט להלן:
א. בשל סיבות הקשורות למילואים, כמפורט בהוראות נה"ל;
ב. בשל סיבות הקשורות להריון, לידה, אימוץ וטיפולי פוריות, כמפורט בהוראות נה"ל;
ג.  סטודנט שלא נבחן במועד א' או במועד ב' בבחינה שהחלה מהשעה 12:00 ואילך ביום צום דתי;
ד. סטודנט שהיה מאושפז ביום הבחינה בבי"ח, והמציא אישורים רפואיים מתאימים להנחת דעתו של סגן הדיקן לענייני הוראה;
ה. סטודנט בתקופת האבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
ו.  סטודנט שנקבעו לו מועדי בחינות שונות באותו יום או בימים עוקבים;
ז.  סגן הדיקן לענייני הוראה רשאי לאשר לסטודנט מועד מיוחד, אם שוכנע כי בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות נבצר מהסטודנט להשתתף בבחינה. את הבקשה למועד מיוחד יש להגיש בצירוף מסמכים מקוריים למזכירות סטודנטים לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס.
ח. הפקולטה לרפואה לא תכיר בציוני מועדים מיוחדים בפקולטות אחרות מבלי שינתן להם אישור מוקדם מטעם סגן הדיקן לענייני הוראה וסטודנטים בפקולטה לרפואה ובתאום עם הפקולטה נותנת הקורס,
2.2.6. במקצועות הקליניים שבהם משך הלימודים הוא שבועיים או יותר, הבחינה תתקיים עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות: בכתב, בעל-פה, יישומי או שילוב ביניהן. המבחן ינתן במהלך הקורס, בתום הקורס או בתום שנת הלימודים.
2.2.7. הבחינות בעל פה תיערכנה ע"י שני מורים לפחות ממקצוע הבחינה, או ממקצוע שנושאו קרוב למקצוע הבחינה. (לא תיערך בחינה בעל-פה על-ידי מורה אחד ולפחות מורה אחד יהיה בדרגת מרצה).
2.2.8. נושא זמן העברת ציוני הבחינות ידון בוועדת ההוראה ויתפרסם בהתאם.
2.2.9. סטודנט בשנים א' ו ב' שנכשל בקורס אחד יהיה רשאי לחזור עלקורס זה בשנת הלימודים העוקבת ויהיה חייב לעבור את הבחינה בקורס זה באותה שנה.
סטודנט בשנים א' ו ב' שנכשל בשני קורסים יהיה חייב לחזור בשנת הלימודים העוקבת על הקורסים בהם נכשל בלבד (לא קיימת האפשרות להשתתף בקורסים נוספים). מובהר כי ניתן לחזור על שנת לימודים פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר "בוגר" (שנים א'-ג') ופעם אחת במהלך הלימודים הקליניים (שנים ד'-ו').
סטודנט שנכשל בשלושה קורסים ומעלה יובא עניינו בפני ועדת קידום. הוועדה תמליץ להפסיק את לימודיו. במקרים חריגים הוועדה רשאית להמליץ על חזרה על שנת הלימודים בה ילמד ויבחן בקורסים בהם נכשל. לסטודנט תינתן הזדמנות להופיע בפני ועדת הקידום, כדי להשמיע את דבריו.
בשנה ג', שנת הלימודים האחרונה בלימודים הפרה-קליניים, סטודנט שנכשל בקורס אחד או שניים, יהיה חייב לחזור בשנה העוקבת על הקורסים בהם נכשל, ולא ימשיך את לימודיו בשנה ד' (לימודים קליניים) ללא שעבר את הבחינות בהן נכשל.
סטודנט שנכשל בשלושה קורסים או יותר לא יוכל להמשיך את לימודיו בביה"ס לרפואה. סטודנט כזה יהיה רשאי לחזור על הקורסים בהם נכשל, כדי לנסות לקבל תואר בוגר במדעי הרפואה ללא אפשרות להמשיך בלימודים הקליניים.
2.3. הערכה קלינית שנים  ד'-ו'.
הערכה הקלינית, המכונה לעיתים "הערכת מחלקה", נועדה לאמוד את כישוריו הקליניים של הסטודנט:
כושר שיפוט, יחסו לחולים, לעמיתים ולצוות, הידע הרפואי שלו, והתנהגותו המקצועית כפי שכל אלה באים לידי ביטוי בעבודתו היומיומית. הערכת התנהגותם המקצועית של הסטודנטים והישגיהם, על ידי המורים (בתרגילים, בסמינריונים ובדיונים ליד מיטת החולה), יכולה גם היא להוות חלק מהציון הסופי. צורת ההערכה ומועדה ייקבעו ע"י המחלקה/ חוג.
2.3.1. הערכת תפקוד הסטודנט מבוססת על היכרות עמו ועל תצפית בעבודתו. ההערכה ניתנת לאחר דיון בין מדריכיו ומוריו של הסטודנט.
2.3.2. ציון עובר בהערכת מחלקה הוא 60.
2.3.3. ההערכה תינתן ע"י 3 מעריכים לפחות, מדרגת מדריך ומעלה.
2.3.4. ציון מחלקה ייקבע ע"י דיון בין המורים או ע"י ממוצע של ההערכות בתנאי שכל ההערכות הן מעל ציון עובר. אולם אם חלק מההערכות הן מתחת לציון "עובר" יערך דיון נוסף בהשתתפות מנהל המחלקה, אחראי על ההוראה ואיש היחידה לחינוך רפואי (בהתאם לנדרש).
2.3.5. ההערכה תיעשה על גבי טופס מובנה, אשר אושר על-ידי ועדת ההוראה ואשר מוכר לסטודנט. הערכה זו תשוקלל בציון הסופי של הקורס, מלבד קורסים בהם הבחינות מהוות ציון גמר במקצוע. צוות ההוראה בכל מקצוע קליני רשאי להוסיף לציון ההערכה מרכיבים נוספים ובלבד שאלה יהיו ידועים לסטודנט מראש. הערכה במחלקות שההוראה בהן ניתנת למעלה מ 4 שבועות, תינתן עפ"י הקטגוריות של נכשל/עבר/טוב מאוד/מצטיין (הערכת טוב מאוד מזכה ב"בונוס" של 5 נקודות כתוספת לציון המבחן הסופי. ההערכה של מצטיין מזכה ב"בונוס" של 10 נקודות כתוספת לציון המבחן הסופי, ובלבד שקיבל במבחן הסופי ציון עובר)
2.4. מבחני גמר
מבחני הגמר הם מבחנים סופיים הנערכים במקצועות הקליניים עליהם החליטה ועדת ההוראה, לצורך הענקת דיפלומה.
2.4.1. להשלמת לימודי הרפואה על הסטודנט לעבור בהצלחה את בחינות הגמר, שנת הסטאז’ ולהגיש את עבודת הגמר.
2.4.2 לבחינות הגמר רשאי לגשת סטודנט רק לאחר שסיים את כל לימודיו ועמר בהצלחה את מבחני המעבר והמתכונת.
2.4.3 בחינות הגמר תיערכנה בכתב ו/או בע"פ, ו/או במתכונת ביצועית (לדוגמא: OSCE), על-פי שקלול שתקבע ועדת ההוראה.
2.4.4. הבחינות בע"פ תערכנה בפני 2 מורים לפחות. אחד המורים חייב להיות מדרגת מרצה ומעלה. כבוחן נוסף בבחינות בע"פ, יוכל להשתתף גם מורה ממקצוע קליני אחר, או ממקצוע פרה-קליני, זאת בנוסף למורים של אותו מקצוע.
2.4.5. ציון המעבר בבחינות הגמר הוא 60.
2.4.6. הציון הסופי והיחיד של בחינת הגמר במקצוע קליני, יהיה מורכב מחלקי הציון של בחינת הגמר כפי שיקבע.  ציון מעבר בבחינת גמר מותנה בציון מעבר 60 בכל אחד ממרכיבי הציון (בכתב, בעל-פה, ו/או אחר).
2.4.7. כל סטודנט ייגש לבחינות הגמר במועד א'. המועד הנוסף מיועד לסטודנטים שנכשלו או לסטודנטים אשר לא יכלו לגשת לבחינות מסיבות מוצדקות כגון: מחלה, לידה, מילואים וכו'. סטודנט שלא ניגש למועד א' מהסיבות לעיל, ימציא לדיקן או מי שמונה על ידו אישור מתאים על כך. לסטודנטים אלה תחשב הופעתם במועד הנוסף כמועד הראשון. לא יתקיים מועד ג' בבחינות אלו.
2.4.8. תלמיד אשר ניגש בשנה הרביעית, החמישית או השישית לבחינת גמר קלינית ונכשל באחד או יותר מחלקי המבחן (בכתב, בע"פ או מעשי), יהיה חייב לגשת למבחן חוזר באותם חלקים שבהם נכשל, ובאותה מתכונת. הציון הסופי של בחינת הגמר יהיה שקלול בין חלקי הבחינה. בכל בחינה חוזרת בע"פ יהיה צוות הבוחנים בהרכב שונה מזה של הבחינה הראשונה של התלמיד הנדון.
2.4.9. סטודנט שנכשל גם במועד הנוסף בבחינות הגמר יובא עניינו לדיון בוועדת הקידום, שתוכל להחליט אם לחייבו לחזור על המחלקות בהן נכשל, לפי תכנית מיוחדת, או להפסיק את לימודיו.
2.4.10. סטודנט שנכשל במקצוע אחד בבחינות הגמר הארציות יחויב לחזור על המחלקה בשלמותה, לדוגמא: בפנימית יחויב בארבעה חודשי חזרה (שלושה חודשי לימוד של שנה ד' וחודש נוסף של שנה ו'), בעמידה בבחינת המתכונת ובבחינה הארצית. ברפואת ילדים יחויב בשלושה חודשי חזרה (חודשיים לימוד של שנה ד' וחודש נוסף של שנה ו') ,ועמידה בבחינה הארצית. בכירורגיה יחויב בשני חודשי חזרה בכירורגיה כללית ומספר חודשי השלמה במקצועות העל, כפי שיקבע בעמידה בבחינת המתכונת ובבחינה הארצית.
במידה שחזר על המחלקה ונכשל בשנית בבחינת הגמר הארצית יובא עניינו בפני ועדת קידום. הוועדה תמליץ על סיום לימודיו. במקרים חריגים במיוחד תהיה הוועדה רשאית להמליץ על חזרה נוספת של המחלקה.
סטודנט שנכשל בבחינות הגמר הארציות בשני מקצועות או יותר, יובא עניינו בפני ועדת קידום. הוועדה תמליץ להפסיק את לימודיו. במקרים חריגים במיוחד תהיה הוועדה רשאית להמליץ על חזרה על המחלקות בשלמותן.
2.4.11 נוהל בדיקת בחינה במבחני גמר.
2.4.11.1 ערעור כיתתי טרם פרסום ציוני הבחינה שיתקיים עפ"י ההליך הבא:
ועד הכיתה ירכז את הסתייגויות התלמידים לבחינה ויגישם למורה/מרכז הקורס עד 48 שעות מתום הבחינה ע"ג טופס ערוער כיתתי בלבד. מורה/מרכז הקורס יעביר את התייחסותו לערעור הכיתתי ע"ג טופס הערעור הכיתתי בכתב. כל החלטה שתתקבל בשלב זה, תחול על כלל הנבחנים והינה סופית ולא ניתנת לשינוי. במקרה של ביטול שאלה, הנקודות של השאלה יחלוקו בין שאר השאלות שנותרו בבחינה.
2.4.11.2 לאחר פרסום הציונים, רק תלמידים שנכשלו בבחינה וקיבלו ציון בין 51 ל-59 רשאים לראות את הבחינה ולהגיש ערעור אישי ע"ג הטופס המתאים במועד שיקבע ע"י המזכירות לכל הנכשלים - נקרא מועד החשיפה. החלטת המורה/מרכז הקורס במסגרת ערעור אישי לא תחול על כלל הכיתה.
3. נוהל בחינות והערכה
3.1. שאלון הבחינה ימסר לסטודנטים בתום הבחינה או לחילופין, יפורסם ביום הבחינה, באתר הקורס.
3.2. משך זמן הערעור הכיתתי יוגבל ל 48 שעות (שני ימי עבודה) מתום הבחינה.
3.3. המורה ימסור למזכירות את הציונים ואת מחברות הבחינה הבדוקות בתוך 8 ימי עבודה ממועד הבחינה.
3.4. בהתאם להחלטות ועדת נה"ל, משך זמן הערעור האישי מוגבל ל-72 שעות (3 ימי עבודה) מזמן פרסום הציונים או סריקת המחברות, האחרון מבניהם
4. תנאי מעבר
4.1. תנאי המעבר המפורטים להלן מחייבים את תלמידי הרפואה בכל שנות הלימודים.
4.1.1. ציון המעבר במבחן החל משנה"ל תשע"ה הוא 60 בכל השנים.
4.1.2. מעבר סטודנט משנה לשנה בשנים הפרה קליניים יאושר, אם עבר את כל הבחינות בציון 60 לפחות כשהציון המשוקלל השנתי הוא 70 לפחות.
מעבר משנה שלישית (פרה-קלינית) לרביעית (שנה קלינית) יאושר, אם לסטודנט ממוצע משוקלל (לתואר בוגר) של 75 לפחות.
4.1.3. המשך לימודים קליניים לאחר סיום תואר BScMed
סטודנט שסיים בהצלחה את שלוש השנים הראשונות של לימודיו בציון משוקלל של 75 לפחות, רשאי להמשיך בלימודיו הקליניים בבית הספר לרפואה. סטודנט שקיבל ציון נמוך מ- 75, לא יוכל להמשיך בלימודי הרפואה. סטודנט שקיבל ציון 70-74 ידון עניינו ע"י ועדת הקידום.
4.1.4. סטודנט בשנים הפרה-קליניות שנכשל במקצוע אחד או יותר יונהג בו כמפורט בסעיף 2.2.9.
4.1.5. ציון מעבר של בחינה בשנים הקליניות הוא 60.  ציון משוקלל מינימלי למעבר משנה לשנה בשנים הקליניות הוא 70.
4.1.6. סטודנט בשנים רביעית וחמישית שעמד בכל הבחינות (בציון מינימלי של 60), אך לא השיג ציון משוקלל של 70, יובא עניינו לדיון בוועדת הקידום, שתחליט אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים במלואה או להפסיק את לימודיו.
4.1.7. סטודנט  בשנים  רביעית, חמישית ושישית  שנכשל  בקורס-מחלקה (Clerckship) חייב לחזור על הקורס במלואו בהתאם למפורט להלן:
סטודנט שנה רביעית: אשר נכשל, יהיה חייב לחזור על קורס-מחלקה (כולל קורס המבוא), להשלים את כל חובותיו ולעמוד בכל המטלות הנדרשות.
לימודיו בשנה החמישית ידחו בשנה.
סטודנט שנה חמישית: אשר נכשל בקורס-מחלקה אחת או יותר, יהיה חייב להשלים את כל חובותיו ולעמוד בכל המטלות הנדרשות. לימודיו בשנה  הששית ידחו בשנה, זאת בכפוף להחלטת ועדת קידום.
סטודנט שנה שישית: אשר נכשל במחלקה אחת או יותר יחזור על המחלקה/מחלקות ויעמוד בכל המטלות הנדרשות עד למועד בחינות הגמר.  סטודנט שלא יעמוד בכל המטלות הללו עד למועד בחינות הגמר, יובא עניינו בפני ועדת קידום, אשר תחליט אם לאפשר לו למלא חובותיו או להפסיק  את לימודיו ברפואה.
בחינות גמר: בהתאם לסעיפים 2.4.6-2.4.10
4.1.8. סטודנט החוזר על שנת לימודים או על מחלקה, חייב להשתתף ולהבחן בכל המקצועות/קורסים בהם הישגיו בשנים הפרה-קליניות והקליניות פחות מ 60. סטודנט שאינו ממלא גם בפעם השנייה את תנאי המעבר להמשך לימודיו, יופסקו לימודיו. ועדת הקידום רשאית לאפשר לסטודנט לחזור על שנת לימודים או על חלקה פעם אחת בלבד במשך כל שנות לימודי הרפואה.
4.1.9  סטודנט החוזר על שנת לימודים או חלקה יקבל מידע בכתב על זכויותיו וחובותיו באותה שנה.
5. עבודת הגמר
5.1. כל סטודנט חייב בעבודת גמר, פרט למקרים הבאים: סטודנט שסיים בהצלחה לימודי מוסמך (כולל עבודת גמר), או לימודי PhD, או לימודים במסלול תכנית  MD-PhD, או סטודנט הנמצא במהלך הלימודים לתואר דוקטור (PhD) וקיבל אישור לעבור משלב א' לשלב ב', או סטודנט שהגיש מאמר  ושמו מופיע ראשון במאמר. נושא המאמר חייב לעבור את אישור הוועדה לעבודות גמר.
5.2. ועדת עבודות הגמר תרכז ותאשר את הנושאים המוצעים לעבודות גמר. סטודנט יתחיל בביצוע עבודת הגמר לאחר שקיבל את אישור הוועדה. לאחר השלמת העבודה, תשלח הוועדה את העבודה לשני מומחים להערכה. עבודת הגמר תוערך בציון (100-0). הציון הסופי מהווה שיקלול של ציוני שני המעריכים וציון המדריך.
5.3. כל מורי הפקולטה לרפואה ולמדעי הטבע מדרגת מרצה ומעלה יכולים להנחות עבודת גמר ברפואה. במקרים מיוחדים הוועדה יכולה לאשר קיום מדריכים לעבודת הגמר גם מורים ממוסד להשכלה גבוהה אחר בארץ.
5.4. ביצוע עבודת הגמר, כתיבתה והגשתה יבוצעו לפי ההנחיות המפורטות שימסרו לתלמיד.
6. סטאז’ ראה פרק "סטאז’"
7. הפסקת לימודים זמנית
במקרים מיוחדים סגן דיקן לענייני הוראה וסטודנטים ישקול הפסקת לימודים לשנה או יותר בתנאים הבאים:
1. לימודים לתואר מוסמך או לימודי MD/MSc ו- MD/PhD
2. סיבות אישיות
הבקשה לשנת חופשה תוגש ע"י הסטודנט בחודשי הקיץ. הפסקת לימודים תאושר, בדרך כלל, לשנה אחת (מסיבות אישיות) או לשנתיים (לצורך לימודים). סטודנט המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה ממושכת יותר, יפנה בבקשה לסגן הדיקן לענייני הוראה וסטודנטים.
8. תקנון משמעת
תקנון המשמעת לתלמידי האוניברסיטה העברית חל על כל תלמידי הפקולטה לרפואה (ראה "נהלים כללים").
9. דפי משוב
בסיום כל קורס או סבב קליני יתבקש כל תלמיד למלא את סקר הערכת ההוראה הממוחשב. סקר זה אמור לשתף את התלמיד בצורה אחראית בשיפור ובפיתוח ההוראה בבית הספר לרפואה. הסקר אנונימי.
10. יחסי תלמיד-חולה
במהלך לימודיהם, תלמידי רפואה יקבלו חלק מההוראה בצורת פעילויות קליניות המחייבות מגע עם חולים. בעת ההוראה הקלינית, התלמידים נדרשים להקפיד על התנהגות ולבוש מתאימים. על כל סטודנט   לענוד תווית עם שמו המלא. בעת המפגש עם החולה, על הסטודנט לזהות את עצמו כסטודנט לרפואה, ולשמור על הסודיות הרפואית וכל כללי האתיקה.
 
 
 
website by Bynet Software Systems