דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תקנון לימודי הבוגר
נוהל קבלה לבית הספר לסיעוד
מטרת תקנון בית-הספר היא להגדיר את חובותיו וזכויותיו של התלמיד, נוהלי הלימודים והבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה.
 
תקנון זה נוסף על הדרישות הכלל אוניברסיטאיות ואלו של הפקולטה לרפואה.
 
1.       כללי
 
1.1     לשם קבלת תואר בוגר על התלמיד למלא אחר הדרישות הבאות:
1.1.1  לקבל ציון מעבר של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים הלא סיעודיים בתוכנית הלימודים, למעט אלו הניתנים בשנה א'.
1.1.2  לקבל ציון מעבר של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים בסיעוד שבתוכנית הלימודים, כולל קורסים עיוניים ולימודים קליניים.
1.1.3  לקבל ציון סופי ממוצע משוקלל של 60 לפחות בכל לימודיו.
1.2     האחריות למילוי כל חובות תוכנית הלימודים מוטלת על התלמיד.
1.3     תוכנית הלימודים היא מובנית, לכן חזרה על קורס או התנסות קלינית עקב כישלון או אי נוכחות, עלולה להאריך את משך הלימודים.
1.4     בתחילת הלימודים על התלמיד להמציא אישור רפואי, חתום ע"י הרופא המטפל. עד סוף שנת הלימודים הראשונה על התלמיד להמציא אישור על חיסונים עפ"י
           הנחיות משרד הבריאות.
1.5     לבית הספר זכות להחליט על שינויים בתוכנית הלימודים, ובמקרים מסוימים בנהלי ביה"ס.
 
2.       חובת השתתפות בלימודים
 
2.1     השתתפות התלמידים בכל הפגישות הסמינריות, התרגילים והמעבדות היא חובה. בשיעורים עיוניים חובת ההשתתפות היא לפי החלטת המורה. המורה יחליט
          אם תלמיד אשר יעדר מהלימודים בתחומים אלה מסיבה מוצדקת יהיה חייב להשלים את הלימודים בטרם יוכל לגשת לבחינה סופית באותו מקצוע.
2.2     בחנים, דיונים, שיחות סיכום ופרוייקטים, יחשבו כחלק בלתי נפרד מהלימודים ומהערכת ההישגים של התלמיד.
2.3     בלימודים הקליניים נוכחות מלאה היא חובה. יש להשלים כל היעדרות אפילו כשהיא מוצדקת. אחריות להשלמה זו מוטלת על התלמיד בתיאום עם המורה.
          קבלת ציון בלימודים הקליניים מותנת בהשלמה זו.
2.3.1  היעדרות של למעלה מ- 20% בכל תחום קליני גם מסיבה מוצדקת תחשב ככישלון. מקרים חריגים ידונו לגופם.
2.3.2  כדי למלא את דרישות משרד הבריאות, קיימת אפשרות עפ"י בחירת ביה"ס שלימוד קליני קצר יתקיים בחודשי הקיץ, או בחופשה אחרת. כמו כן, כאשר תוכנית
           הלימודים דורשת זאת, לעתים יתקיימו לימודים בימי שישי ולימודים קליניים נבחרים בשעות הערב או הלילה.
 
3.      מעבר משנה לשנה
 
3.1     מזכירות התלמידים תחשב כל שנה את ציונו הממוצע השנתי המשוקלל של כל תלמיד בקורסים העיוניים על פי מספר שעות ההוראה בכל קורס (כולל הרצאות,
           תרגילים מעבדות וכו.).
3.2     נדרש ציון שנתי ממוצע משוקלל של 60 לפחות בקורסים העיוניים כדי לעבור משנה לשנה.
3.3     נדרש ציון של 60 בכל אחד מהמקצועות בשנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.
3.4     נדרש ציון ממוצע משוקלל של 70 במקצועות הסיעוד משנה א', כתנאי מעבר לשנה ב'.
3.5     לימודי חובה כלל אוניברסיטאיים:        
3.5.1  נדרש ציון של 70 בקורס באנגלית במעבר מרמה לרמה וכתנאי מעבר לשנה ב'. תלמיד אשר לא מלא דרישה זו, חייב להשתתף בקורס קיץ באנגלית ולקבל ציון
           מעבר של .70
3.5.2  נדרש ציון של 75 לפחות כתנאי לקבלת פטור בעברית לתלמידים מחו"ל או בעלי תעודת בגרות לא ישראלית. הפטור בעברית מהווה תנאי מעבר לשנה ב'.
           במקרים חריגים רשאית ועדת קידום לאפשר לתלמיד להשתתף בשנה ב' בתכנית לימודים מצומצמת, עד להשלמת הפטור בעברית, בהתאם לדרישות הכלל.
3.6     נדרש ציון של 60 לפחות בקורס פרמקולוגיה.
3.7     קיימת ועדת קידום אשר תפקידה לבדוק, לדון ולהחליט על המשך לימודיהם של תלמידים אשר לא עמדו בדרישות בית הספר. ועדת הקידום מתכנסת בסיום
           שנה"ל או במהלכה ורשאית לאפשר לתלמיד לחזור על קורס מסוים, או על שנת לימודים (פעם אחת בלבד במהלך הלימודים) או להחליט להפסיק את לימודיו.  
           יופנה לטיפול ועדה זו כל תלמיד אשר מצב לימודיו מצריך, לדעת הנהלת ביה"ס, דיון מיוחד או כל תלמיד העונה על אחד מהתנאים הבאים:
3.7.1  תלמיד אשר עבר את הקורסים, אך לא השיג 65 בציון הממוצע המשוקלל, או ממוצע 70 בקורסי הסיעוד בשנה א'. הוועדה תחליט אם לחייבו לחזור על שנת 
           לימודים או להפסיק לימודיו.
3.7.2  תלמיד שנכשל במקצוע אחד בלבד,  וציונו השנתי המשוקלל הוא 65 לפחות. הוועדה תחליט אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים, או לחזור על הקורס. אם יכשל
           שוב בקורס, תחליט ועדת הקידום אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים או להפסיק את לימודיו.
3.7.3  תלמיד שנכשל ביותר ממקצוע אחד וציונו המשוקלל הוא 70 לפחות, הועדה תחליט אם לחייבו לחזור על הקורס, על שנה"ל,  או להפסיק לימודיו.
3.7.4  תלמיד שנכשל ביותר ממקצוע אחד וציונו המשוקלל השנתי פחות מ- 70 הוועדה תחליט אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים או להפסיק את לימודיו.
3.7.5  תלמיד שנכשל בהתנסות קלינית חוזרת, או בשתי התנסויות קליניות שונות.
           הוועדה תחליט על הפסקת לימודיו.                                               
3.7.6  תלמיד שנכשל בהתנסות קלינית בגלל התנהגות לא מקצועית.
           הוועדה תחליט אם לאפשר לו לחזור על ההתנסות או להפסיק את לימודיו.
3.7.7  מי שעשה מעשה המהווה הפרה חמורה של כללי ההתנהגות המקצועית במסגרת עבודתו (המקצועית) הן במהלך ההתנסות הקלינית והן מחוץ להתנסות
           הקלינית, תהיה רשאית ועדת הקידום לדון בעינינו ולהחליט להפסיק את לימודיו. לתלמיד שמורה זכות ערעור על החלטת הועדה בפני הרקטור.
3.8     סטודנט שעניינו מובא בפני ועדת קידום יביא דבריו בכתב בפני הועדה.
3.9     החל משנה ב' ללימודים ובמקרה שההחלטה האפשרית בועדה היא הפסקת לימודים או חזרה על שנה, יוזמן הסטודנט להופיע בפני הועדה.
3.9.1  הסטודנט יציג את טענותיו בעצמו.
3.10   לסטודנט הזכות לערער על החלטת ועדת קידום תוך שבועיים מקבלת ההחלטה.
3.11   תלמיד החוזר על שנת לימודים, חייב לחזור על כל הקורסים הפרה-קליניים שבהם השיג פחות מציון 60, ועל כל הקורסים הסיעודיים - כולל לימודים קליניים,
           שבהם השיג פחות מציון  70.
3.12   תלמיד החוזר על שנת לימודים, חייב לקבל מידע בכתב ממזכירות התלמידים על זכויותיו וחובותיו לאותה שנה. התלמיד חייב לעקוב אחר שינויים שחלו בתכנית
           הלימודים והמחייבים אותו.
 
4.       הפסקת לימודים וחידושם
 
4.1     ראה סעיף 12 בנוהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה העברית.
4.1.1  על התלמיד להודיע על כוונתו להפסקה זמנית בלימודיו להנהלת ביה"ס.
4.1.2  יש להגיש את הבקשה לפני תחילת הסמסטר האחרון של שנת הלימודים בה הוא לומד. במקרים חריגים אפשר יהיה לדון בבקשת תלמיד גם אם תוגש לאחר
           המועד הנ"ל.
4.2     אין לפצל את התוכנית מעבר ל- 6 שנים, אלא במקרים חריגים שידונו לגופם.
4.3     חידוש לימודים לאחר שהופסקו ע"י ביה"ס:
4.3.1  תלמיד שלא עמד בדרישות הלימודים ולימודיו הופסקו על פי החלטת מוסדות בית הספר, לא יוכל לחדש לימודיו בביה"ס.
4.3.2  רק במקרים מיוחדים בהם יכול התלמיד להציג הנמקות מבוססות מדוע ביה"ס צריך לשקול מחדש מועמדותו ללימודים, יוכל התלמיד לפנות בבקשה אל
           הנהלת ביה"ס וזאת רק לאחר הפסקת לימודים של שנה לפחות.
4.4     עם חזרתו ללימודים, יתחייב התלמיד להשלים את תוכנית הלימודים בשלמותה, כולל שינויים שחלו בתקופת היעדרותו. השלמת התוכנית עלולה להאריך את
           משך הלימודים מעל4  שנים.
 
 5.       נהלי בחינות
 
5.1     ראה סעיף 7 בנוהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה העברית.
5.2     השתתפות בבחינה במועד ב מותנית בהרשמה מראש במזכירות סטודנטים לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.
5.3    אין אפשרות לשפר ציון של 60 ומעלה בהתנסות קלינית על ידי חזרה על ההתנסות.
 
6.       ערעורים
 
6.1     תלמיד המבקש לערער על הערכות ו/או ציונים, יפנה את הדבר למזכירות הסטודנטים, תוך שבועיים מיום פרסום הציונים על גבי טופס המיועד לכך.
6.2     סטודנט רשאי לערער על ציון "נכשל" בהתנסות קלינית בפני ועדת ערעורים לאחר מיצוי ההליך המפורט בסעיף 6.1.
6.2.1  הסטודנט יפנה בקשה מנומקת בכתב לכינוס הועדה.
6.2.2     המורה והסטודנט יציגו את נימוקיהם בפני הועדה ביחד.
6.2.3     בנסיבות מיוחדות וחריגות יישמעו נימוקי המורה והסטודנט בנפרד.
6.2.4  המורה והסטודנט לא יהיו נוכחים בדיון הסופי של הועדה.
6.2.5  הועדה תדון בערעור על ציון "נכשל" בלבד.
6.2.6  הועדה תחליט על קבלת/ דחיית הערעור.
6.2.7  ההחלטה על קבלת הערעור משמעותה היא קביעת ציון "עובר" בהתנסות, אשר לא יכלל בשקלול הציון לתואר.
6.2.8     החלטות ועדת הערעורים הן סופיות.
 
7.       בחינת הרישום הממשלתית
 
7.1     כדי לגשת לבחינת הרישום הממשלתית על התלמיד לעמוד בתנאים הבאים:
7.1.1  לסיים בהצלחה את כל דרישות הלימודים.
7.1.2  לעמוד בתקנות משרד הבריאות.
7.1.3  להמציא למזכירות אישור על העדר חובות בספריית ההשאלה.
7.1.4  להמציא למזכירות אישור על שחרור המלתחה בביה"ס.
7.1.5  לשלם עבור הבחינה (לפי תעריף משרד הבריאות).
7.2     כדי לקבל תעודת רישום כאח/ות מוסמך/ת, על התלמיד/ה לעבור בהצלחה את הבחינה הממשלתית, ולשלם עבור תעודת הרישום המקצועי (לפי תעריף של
          משרד הבריאות).
7.3     עמידה בדרישות הלימודים והבחינה הממשלתית היא תנאי לקבלת תעודת רישוי מקצועי וסיכת אח/ות מוסמך/ת אקדמאי/ת.
 
8.       תלבושת
 
8.1     על התלמיד/ה לרכוש את המדים הרשמיים של ביה"ס, כולל סמל ותג עד מועד התחלת סמסטר ב' שנה א'.
8.2     על התלמידים להופיע ללימודים הקליניים, לדיונים הקבוצתיים ולתרגול במעבדה בקורסי יסודות הסיעוד, במדים מלאים ובצורה מסודרת.
8.3     אין להשתמש במדים הרשמיים של ביה"ס מחוץ למסגרת ביה"ס.
8.4     על התלמיד/ה לרכוש סיכת אח/ות אקדמאי/ת (הסיכה תירכש במרוכז לפי תעריף שיהיה תקף במועד הרכישה) .
 
9.       כללי משמעת
 
9.1     על התלמיד/ה להופיע לניסיון הקליני ולשיעורים בשעה המדויקת כנדרש. בכל מקרה של אי הופעה או איחור להתנסות קלינית - יש לדווח למורה הקלינית
           ולמחלקה.
9.2     אין לעשן במסגרת הקלינית ובשיעורים בתוך הכיתות ובמסדרונות בית הספר לסיעוד.
9.3     על התלמיד/ה להגיש תרגילים ועבודות במועד שנקבע על ידי כל מורה.
9.4     תקנון המשמעת של האוניברסיטה העברית המופיע בנספח חל על כל תלמידי האוניברסיטה.
9.5     עפ"י הוראת פקודת בריאות העם, אדם אשר הורשע בעבירה פלילית שדינה מאסר אשר יש בה לדעת האחות הראשית כדי למנוע עיסוק בסיעוד אינו רשאי
           לעסוק במקצוע הסיעוד. לפיכך מועמדים חייבים לחתום על הצהרה בנוסח המצורף לתקנון. מועמדים אשר הורשעו בעבירה פלילית תישקל קבלתם לאור מהות
           העבירה.
          מצ"ב הצהרת יושר שעליה יש לחתום.
 
10.     שונות
 
10.1   על התלמיד לשאת בהוצאות הנדרשות במסגרת הלימודים, כגון: הדפסה ושכפול של חומר לימודי, חומר קריאה שיחולק בקורסים שונים, צילומים, נסיעות לצרכי
           לימודים וכו'.
10.2   אין התלמיד רשאי לעבור מביה"ס לסיעוד של הדסה ירושלים לשלוחותיו ("אסף הרופא" ו"קפלן") או מהשלוחות לביה"ס לסיעוד בירושלים וכן מאחת השלוחות
           לאחרת.
 
ההנהלה וסגל בית הספר מאחלים לך הצלחה וסיפוק בלימודיםעודכן ע"י אילנית טובי-אלימי ביום 22.12.2008
website by Bynet Software Systems