דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תקנון הלימודים המתקדמים
מוסמך בבריאות הציבור
 

1.    מטרות

מטרות תכנית המוסמך בבריאות הציבור הן לספק ידע ומיומנות בתורת בריאות הציבור והרפואה הקהילתית וביישומיה.  התכנית מיועדת לעובדים מקצועיים שכבר מועסקים בשטח זה או לאלה הרוצים להכשיר עצמם לעבוד בו בעתיד.
 
       במיוחד אנו שואפים להקנות את עיקרי התחומים הבאים:
       א.  כלי מדידה בסיסיים בבריאות הציבור – אפידמיולוגיים, סטטיסטיים, התנהגותיים וכלכליים.
       ב.  תכנון ניהול והערכה של שירותי בריאות קהילתיים,  אזוריים ולאומיים, ובקרת איכות של שירותים רפואיים.
       ג. אבחנת מצב הבריאות בקהילה ותכניות בריאות קהילתיות במסגרת שירות בריאות ראשוני.
       ד. גורמים כלכליים וארגוניים המשפיעים על מבנה ותפקוד שירותי בריאות.
       ה.  גורמים חברתיים וסביבתיים הקשורים למצב הבריאות באוכלוסיה.
       ו.   תהליכי שינוי בהתנהגות בריאותית של הפרט והקהילה והערכתם.
 

2.     הרשמה

       יש לבחור באחת משלש הצורות הבאות:
       א.  בוגרי האוניברסיטה העברית משנת 1975 ואילך ימלאו טופס הרשמה מקוצר עם שאלון מועמדות שיקבלו במזכירות תלמידים - בריאות הציבור ויחויבו בדמי
            הרשמה.
       ב.  בוגרי אוניברסיטאות ישראליות אחרות יירשמו במשרד לקבלת תלמידים (מלק"ת), האוניברסיטה העברית, הר הצופים. טופסי הרשמה ניתן לרכוש באקדמון 
            וחנויות סטימצקי.
       ג.  בוגרי אוניברסיטאות ובעלי תעודות מאוניברסיטאות מחו"ל יירשמו במלק"ת ביה"ס לתלמידי חו"ל, האוניברסיטה העברית, טלפון 02-5882607
 

3.     תנאי קבלה

הדרישות הכלליות לקבלה ללימודי התואר השני הנהוגות באוניברסיטה העברית חלות גם על לימודים אלו.
קבלת מועמד נעשית על ידי ועדת קבלה. ועדה זו תתייחס בשיקוליה להישגי המועמד בלימודיו הקודמים (נדרש ציון ממוצע מינימלי של 80 בלימודי התואר הראשון לקבלה ללימודי מוסמך באוניברסיטה), לניסיונו בעבודה בשטח בריאות הציבור או בשטחים קרובים ולמטרות המקצועיות של השתלמותו. מאחר ומספר המקומות מוגבל ייבחרו המועמדים בעלי הכישורים הגבוהים ביותר. תלמיד שימצא מתאים ויחסר לו חלק מלימודי היסוד עשוי להידרש ללימודי השלמה בהיקף של 2-12 נקודות זכות.
 

4.     דרישות לקבלת התואר

       לשם קבלת התואר "מוסמך בבריאות הציבור" נדרשים התלמידים:
       א.  לסיים בהצלחה את הקורסים אשר נלמדו במשך תקופת הלימודים.
       ב.  לסיים בהצלחה את הסדנאות בבריאות הקהילה וציבור.
       ג.  לסיים בהצלחה  קורסי הבחירה הנדרשים בהתאם למסלול הנבחר.
       ד.  לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:
1. להגיש עבודת גמר (תיזה) ולהגן עליה (לתלמידים שבחרו במסלול עם עבודת גמר).
2.  להיבחן במבחן סופי (לאלה שבחרו במסלול ללא עבודת גמר).
 
       דרישות מסלול עם עבודת גמר – היקף של 38 נ"ז
1.       קורסי מבוא/ השלמה
2.       קורסי חובה שנה א' – 26 נ”ז
3.       קורסי מגמה/ בחירה בהיקף של 6 נ”ז
4.       קורסים מתודולוגיים בהיקף של 4 נ"ז.
5.       סדנא אינטגרטיבית בבריאות הציבור – 5 נ"ז.
 
       דרישות המסלול ללא עבודת גמר – היקף של 51 נ"ז
1.       קורסי מבוא/ השלמה
2.       קורסי חובה – 26 נ”ז
3.       קורסי מגמה בהיקף של 6 נ”ז
4.       קורסים מתודולוגיים בהיקף של 4 נ"ז
5.       קורסי בחירה בהיקף של 10 נ"ז
6.       מבחן גמר
משקל ציון מבחן הגמר הוא 15% בחישוב הציון הממוצע של הלימודים לתואר. משקל ציוני הקורסים 85%.
           
       תנאי מעבר משנה א' להמשך לימודים לשנה ב'
       א.  קבלת ציון 60 לפחות בכל אחד מן הקורסים המתודולוגיים (אפידמיולוגיה, שיטות סקר וסטטיסטיקה).
ב.       ציון ממוצע של 65 לפחות בכל לימודי השנה הראשונה.
 
5.    הכרה בלימודים ממקומות אחרים:
1.  הלימודים נערכו במסגרת אקדמית (לא לימודי חוץ, לימודי תעודה וכו').
2.  לימודים שלא נערכו לצורך קבלת תואר אחר. (פרט ללימודי השלמה, ראה להלן).
3.  התלמיד יביא אישור רשמי של המוסד בו למד על לימודים אלה, היקפם וציוניהם.
 
פטור:
הכרה בלימודי חובה - קורסים שווי ערך מבחינת התכן והיקף השעות ייבדקו ע"י המורה שיקבע עפ"י שיקול דעתו (בהתאם לסילבוס, למורה ולשנה בה נלמד הקורס) האם ישוחרר התלמיד לגמרי מן הקורס והבחינה, ישוחרר חלקית מן הקורס או יחויב בבחינה בלבד. עבור לימודי חובה יינתן זיכוי מקסימלי של עד 6נקודות זכות.
 
זיכוי:
הכרה בלימודי בחירה - ניתן לצבור סה"כ עד 6 נ"ז בלימודים לתואר שני ומעלה במוסד אקדמי מוכר אחר באישור המורה המעביר קורס דומה או מתאים אחר (האישור יינתן על סמך התאמת הקורס והישגי התלמיד כאחד) ובתנאי שלימודים אלה לא נעשו לצורך השגת תואר אחר.
בכל מקרה, יינתן האישור על בסיס אישי תוך בדיקת התאמת הקורסים ללימודי התלמיד ולדרישות התואר בבית ספרנו.
 
ככלל אין מאשרים בביה"ס קורסים שנלמדים לתואר ראשון אלא אם מדובר בקורסי השלמה או מבוא. אין מאשרים קורסים שנלמדו חמש שנים או יותר לפני השנה שבה יינתן הקורס הרלבנטי.
 

6.        מגמות התמחות בבריאות הציבור

       בתכנית המוסמך בבריאות הציבור אפשר לבחור במגמות ההתמחות הבאות:
1.  אפידמיולוגיה  וביוסטטיסטיקה.
2.  קידום בריאות
3.  מנהל וכלכלת בריאות
 
תכנית הלימודים והדרישות של המגמות יפורטו להלן.
תלמיד המתקבל ללימודי מוסמך במגמה כלשהי יכול להחליף את המגמה עד סוף שנה א'. החלפת מסלול או מגמה עלולה להגדיל את היקף נקודות הזכות הנדרש מהתלמיד.
 
מלגות ופרסים
תלמידים שסיימו את לימודי הבוגר בציון של 89 ומעלה, יהיו מועמדים לקבלת מלגות הצטיינות של הפקולטה לרפואה בשנת לימודיהם הראשונה. קיים מספר מצומצם של פרסים המחולקים ע"י ביה"ס לתלמידי השנה השנייה ותלמידי מחקר על פי השגי התלמיד והמלצות המורים.
 

7.       תכנית הלימודים

הלימודים לקראת התואר "מוסמך בבריאות הציבור" מתקיימים במשך יומיים בשבוע (ימי ד' ו-ה'), ובשנה ב', פעמיים בשבוע (ג', ד'), במהלך כל שעות היום. ככלל, חייבים התלמידים בהשתתפות מלאה בתכנית.
 
קורסי יסוד
תלמיד מוסמך בבריאות הציבור חייב בקורסי יסוד בהיקף של 26 - 28 נקודות זכות. לימודים אלה כוללים בעיקרם לימודי מתודולוגיה ותוכן בשטחים שונים של בריאות הציבור והם משותפים לכל תלמידי המוסמך בבריאות הציבור, שרובם ניתנים בשנה הראשונה ללימודים. לימודים אלה כוללים גם סדנא אינטגרטיבית מסכמת של לימודי ה – MPH שערכה 5 נ”ז  ופגישות מחקר לתכנון עבודת גמר (למי שעושה תיזה) הניתנים בשנה השנייה.
 
קורסי בחירה - לימודי מגמה
עיקר לימודי המגמה מרוכזים בשנת הלימודים השנייה והם כוללים לימודים בהיקף של 10  נ”ז למי שעושה תיזה ו – 20 נ”ז למי שלא עושה תיזה. כל מגמה קובעת אילו  קורסים  מהווים לימודי חובה לתלמידי המגמה ומכסת קורסים זו יורדת מהיקף קורסי הבחירה הנדרש מהתלמיד במגמה. את שאר לימודי הבחירה עליו ללמוד במסגרת המגמה או מחוצה לה. תלמיד במסלול ללא עבודת גמר (תיזה) רשאי לבחור עד 10 נ”ז  לימודי בחירה במגמות אחרות.  4 נ”ז מלימודי הבחירה חייבות להיות בקורסים מתודולוגיים. רצוי  שהתלמידים יתכננו את לימודיהם כבר בשנה הראשונה בהתאם לדרישות אלו.
 
 
 
עודכן ע"י אילנית טובי-אלימי ביום 21.10.2010
 
​​
website by Bynet Software Systems