דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תוכנית משולבת MD-PhD
לימודים משולבים לקראת התואר MD/PhD במסלול ישיר ייחודי המגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה  (6021)
 
מטרה
הפקולטה לרפואה רואה בתכנית MD/PhD מסלול ייחודי, המבטא את מחויבות הפקולטה לשילוב שלמצויינות מחקרית ורפואית. צפוי, כי בוגרי התכנית המשולבת ישתלבו בעתיד במערך המחקר וההוראה בפקולטה לרפואה.
פרטי התכנית ומהלכה
התכנית תעוגן כמגמה ייחודית במכון למחקר רפואי – ישראל-קנדה, שתיקרא: המגמה ללימודי מחקרלתלמידי רפואה- MD/PhD
בתחילת שנה ב' ללימודי הרפואה יציג יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים בפני התלמידים את התכניתהייחודית: MD/PhD.
המבקשים להתקבל לתכנית המצוינות המשולבת MD/PhD יפנו למרכז התכנית: פרופסור אלי פיקרסקי זאת על מנת לבדוק את ההתאמה לדרישות התכנית.
מהלך הלימודים
בשנה ב', סמסטר ב' ללימודי הרפואה תתבצע הרשמה פנימית לתכנית, לתלמידים שממוצע ציוניהם אינו נופל מ- 88. במהלך שנה ב, סמסטר ב ' יירשמו התלמידים לחלק מהקורסים המוכתבים בתכנית , והם יאוחסנו למוסמך.
במהלך שנה ג ' ישלימו התלמידים את כל הקורסים המוכתבים בתכנית (שיאוחסנו גם הם למוסמך).
במהלך אותה שנה, או עם סיומה, ישתלבו בקורס סבב המעבדה (94862) ויגישו את העבודה.
בתום שנה ג' יפסיקו התלמידים את לימודי הרפואה לתקופה של בין שנתיים לשלוש שנים.
עד תום השנה הראשונה למחקר ישלימו התלמידים את 21 נ"ז בציון שאינו נופל מ- 90, וכן - את המעבר למסלול הישיר לדוקטורט, לאחר עמידה בהצלחה במבחן הסינון.
בעת הקבלה לדוקטורט לשלב א ' יגיש התלמיד לרשות לתלמידי מחקר תכנית מחקר בת שני עמודיםומכתב מאת המנחה, שבו הצעה למינוי חברי הוועדה המלווה. הרשות תמציא כתב מינוי לחברי הוועדה -על פי שיקול דעתה. הוועדה תכונס על ידי המנחה תוך שישה חדשים ממועד הקבלה לשלב א' . המנחה -באישור חברי הוועדה - יעביר לרשות מכתב סיכום , ובו ידווח על הישיבה . העתק יועבר אל יו "ר הוועדהללימודים מתקדמים.
חברי הוועדה יתכנסו שוב טרם המעבר לשלב ב'.
לא יאוחר משנה לאחר תחילת הדוקטורט – מעבר לשלב ב'.
בעת המעבר לשלב ב ' תחליט הוועדה המלווה , אם יוכל התלמיד לחזור ללימודי הרפואה . אם תמצא הוועדה, שההתקדמות אינה בקצב הרצוי , יידרש התלמיד לצאת לשנת חופש נוספת מלימודי הרפואה (שנה שלישית ברצף) . סיכום הישיבה יישלח ע"י המנחה אל הרשות, באישור חברי הוועדה המלווה. עותק יועבר ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. בכל מקרה, החלטת הוועדה המלווה מחייבת.
מי שלא יתחיל את המגמה בשנה ב ' ללימודי הרפואה (או לכל הפחות עם תחילת שנה ג'), יצטרךלהשלים את כל לימודי המוסמך של המגמה, תוך כדי ניהול מחקר , בשנת ההפסקה הראשונה (לאחר תום שנה ג'), אשר בסופה יעבור למסלול הישיר (לאחר בחינת סינון).
דו"ח התקדמות לועדת ה- MD/PhD
בתום כל שנת מחקר יגיש התלמיד, באישור המנחה, דו"ח התקדמות קצר ובו לוח זמנים המפרט אתתוכנית המחקר לשנות המחקר העתידיות. הדו"ח יימסר לחברי וועדת MD/PhD באמצעות מזכירות החוג.
הגשת עבודת ה - PhD
עבודת ה- PhD תוגש טרם תחילת הסטאג'
מלגות לתלמידי MD/PhD 
תלמיד MD/PhD זכאי לקבל מלגת מחיה מהפקולטה לרפואה, וכן - כיסוי שכ"ל לתכנית המחקר בלבד 
עבודת גמר לתואר MD
תלמיד התכנית, אשר תכנית המחקר שלו אושרה ברשות לתלמידי מחקר (מעבר לשלב ב' בדוקטורט), יהיה פטור מהגשת עבודת גמר לתואר MD.
הסטודנטים בתכנית המשולבת ישובצו במהלך הלימודים הקליניים במחלקות בקמפוס עין כרם , זאת על מנת שתהיה להם נגישות מרבית למעבדות המחקר במקביל ללימודים הקליניים.
הוראה 
לא יוטלו תפקידי הוראה על תלמידי MD/PhD 
התכנית תקיף 21 נ"ז ותכלול:
15 נ"ז מתוך שלושה אשכולות לפחות מבין חמשת האשכולות המפורטים להלן:
אשכול א' : ביולוגיה מולקולרית ומיקרוביולוגיה
81801
מיקרוביולוגיה רפואית*
4 נ"ז
81850
ביולוגיה מולקולרית
4 נ"ז
94630
הקולטן לגן
3 נ"ז
81806
ביולוגיה מערכתית של השעתוק
3 נ"ז
81829
פיזיולוגיה מולקולרית של מיקרואורגניזמים
2 נ"ז
אשכול ב': ביולוגיה תאית וחקר הסרטן
81803
אימונולוגיה תאית ומולקולרית-פרקים נבחרים
4 נ"ז
81809
ביולוגיה מולקולרית של התא
5 נ"ז
94861
ביולוגיה של הסרטן*
5 נ"ז
81891
פקטורי גידול וציטוקינים - ביולוגיה מולקולרית ותאית
2 נ"ז
94843
מולקולות הדבקות ותהליכי היכרות בין תאית*
2 נ"ז
81815
מודלים גנטיים בבע"ח למחלות אנושיות
3 נ"ז
אשכול ג': נוירוביולוגיה וביולוגיה התפתחותית
98827
פרקים נבחרים במדעי הנוירוביולוגיה: אספקטים בסיסיים וקליניים
4 נ"ז
98122
התפתחות מערכת העצבים-היבטים תאיים ומולקולריים*
2 נ"ז
94921
גנטיקה התפתחותית*
3 נ"ז
98825
מחלות דהמיאלינציה ורגנרציה במערכת העצבים
2 נ"ז
64805
מחלות של תעלות יוניות*
2 נ"ז
אשכול ד': ביוכימיה וגנטיקה מולקולרית של האדם
94906
יעוץ גנטי
3 נ"ז
94853
פרקים באנדוקרינולוגיה של האדם
3 נ"ז
94849
בקרת ביטוי גנים בהדגמה ממערכות אנדוקריניות*
3 נ"ז
94803
מנגנונים מולקולריים של תהליך ההזדקנות
3 נ"ז
אשכול ה': ביואינפורמטיקה וכתיבה מדעית:
72677/72687
ביואינפורמטיקה: אנליזה ממוחשבת של רצפי מולקולות ביולוגיות+מעבדה
5 נ"ז
81817/81821
מבנה ותפקוד של חלבונים+מעבדה
4 נ"ז
81820/81865
מרשתות למולקולות: גישות ניסוייות וחישוביות לחקר קשרים בין חלבונים+מעבדה
4 נ"ז
94678
סדנה לכתיבה מדעית
1 נ"ז
* הקורס ניתן אחת לשנתיים
6 נ"ז קורס סבב (94862) בהיקף של למעלה מ-150 שעות מעבדה. עם תום קורס הסבב, יגיש התלמיד עבודה שתיבדק ע"י המנחה וע"י בודק חיצוני.
 
סטודנטים בבית החולים הדסה עין כרם
סודנטים לאולם ההרצאות
website by Bynet Software Systems