דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תוכנית משולבת MD-PhD

לימודים משולבים לקראת התואר MD/PhD במסלול ישיר ייחודי המגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה  (6021)

מטרה

הפקולטה לרפואה רואה בתכנית MD-PhD מסלול ייחודי, המבטא את מחויבות הפקולטה לשילוב של מצוינות מחקרית ורפואית. צפוי, כי בוגרי התכנית המשולבת ישתלבו בעתיד במערך המחקר וההוראה בפקולטה לרפואה או במוסדות אחרים דומים בארץ.

פרטי התכנית ומהלכה

התכנית תעוגן כמגמה ייחודית במכון למחקר רפואי – ישראל-קנדה, שתיקרא: המגמה ללימודי מחקרלתלמידי רפואה- MD/PhD
בתחילת שנה ב' ללימודי הרפואה יציג יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים בפני התלמידים את התכניתהייחודית: MD/PhD.
המבקשים להתקבל לתכנית המצוינות המשולבת MD/PhD יפנו למרכז התכנית: פרופסור איתן גלון זאת על מנת לבדוק את ההתאמה לדרישות התכנית.

מהלך הלימודים

תלמידים המעוניינים להצטרף לתכנית ושכבר נפגשו עם מרכז התכנית, ושממוצע ציוניהם אינו נופל מ- 88, יכולים להתחיל ולהירשם לקורס/ים המוכתבים בתכנית, והם יאוחסנו למוסמך, החל משנה ב, סמסטר ב' ו/או בשנה ג ללימודי הבוגר ברפואה. תלמידים יכולים להירשם לקורסים בתכנית אשר מסתדרים ומשתלבים עם מערכת לימודי הרפואה.
במהלך שנה ג, או בשנת לימודי המוסמך, ישתלבו גם בקורס סבב המעבדה (94862) ויגישו עבודה.
בתום שנה ג' יפסיקו התלמידים את לימודי הרפואה לתקופה של בין שנתיים לשלוש שנים.
רק עם קבלת הזכאות לתואר בוגר ברפואה, כלומר בתום שנה ג, יוכלו התלמידים להגיש בקשה רשמית להתקבל לתכנית  MD-PhD ובמידה ובקשתם תאושר, יוכלו להירשם כתלמידים לתואר מוסמך.
תנאי הסף להתקבל לתכנית MD-PhD הוא ממוצע של 88 ומעלה בציון הגמר לתואר הבוגר ברפואה. במידה ותלמיד מבקש להתקבל לתכנית  וממוצע תואר הבוגר שלו נמוך מ- 88 אך אינו נופל מ- 85, הוא יכול להגיש בקשה לדיון בוועדת חריגים. וועדת חריגים תדון בכל מקרה לגופו.
בתום השנה הראשונה ללימודי המוסמך (12 חודשים מאז סיום לימודי הבוגר) בה התלמידים השלימו את 21 נ"ז בממוצע שאינו נופל מ- 90, יגישו בקשה למעבר למסלול הישיר לדוקטורט.
בעת הקבלה לדוקטורט לשלב א ' יגיש התלמיד לרשות לתלמידי מחקר תכנית מחקר בת שני עמודים ומכתב מאת המנחה, שבו הצעה למינוי חברי הוועדה המלווה. הרשות תמציא כתב מינוי לחברי הוועדה -על פי שיקול דעתה. הוועדה תכונס על ידי המנחה תוך שישה חדשים ממועד הקבלה לשלב א'. המנחה -באישור חברי הוועדה - יעביר לרשות מכתב סיכום, ובו ידווח על הישיבה. העתק יועבר אל יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים.
חברי הוועדה יתכנסו שוב טרם המעבר לשלב ב'.
לא יאוחר משנה לאחר תחילת הדוקטורט – מעבר לשלב ב'.
בעת המעבר לשלב ב ' תחליט הוועדה המלווה, אם יוכל התלמיד לחזור ללימודי הרפואה. אם תמצא הוועדה, שההתקדמות אינה בקצב הרצוי, יידרש התלמיד לצאת לשנת חופש נוספת מלימודי הרפואה (שנה שלישית ברצף) סיכום הישיבה יישלח ע"י המנחה אל הרשות, באישור חברי הוועדה המלווה. עותק יועבר ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. בכל מקרה, החלטת הוועדה המלווה מחייבת.

דו"ח התקדמות לועדת ה- MD/PhD

בתום כל שנת מחקר יגיש התלמיד, באישור המנחה, דו"ח התקדמות קצר ובו לוח זמנים המפרט את תוכנית המחקר לשנות המחקר העתידיות. הדו"ח יימסר לחברי וועדת MD-PhD באמצעות מזכירות החוג.

הגשת עבודת ה - PhD

עבודת ה- PhD תוגש טרם תחילת הסטאג'

מלגות לתלמידי MD/PhD

תלמיד MD-PhD זכאי לקבל מלגת מחיה מהפקולטה לרפואה, וכן - כיסוי שכ"ל לתכנית המחקר בלבד. ראה תקנון מלגות MD-PhD.

עבודת גמר לתואר MD

תלמיד התכנית, אשר תכנית המחקר שלו אושרה ברשות לתלמידי מחקר (מעבר לשלב ב' בדוקטורט), יהיה פטור מהגשת עבודת גמר לתואר MD.
הסטודנטים בתכנית המשולבת ישובצו במהלך הלימודים הקליניים במחלקות בקמפוס עין כרם, זאת על מנת שתהיה להם נגישות מרבית למעבדות המחקר במקביל ללימודים הקליניים.

הוראה

לא יוטלו תפקידי הוראה על תלמידי MD-PhD

התכנית תקיף 21 נ"ז ותכלול

15 נ"ז מתוך שלושה אשכולות לפחות מבין חמשת האשכולות שבתכנית. פירוט כל הקורסים שבאשכולות מופיע בשנתון האוניברסיטאי ומתעדכן מדי פעם. יש לבחור בשנתון: "הפקולטה לרפואה - החוג למדעים ביו-רפואיים - המגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה"  אתר השנתון
ועוד 6 נ"ז קורס סבב (94862) בהיקף של למעלה מ-150 שעות מעבדה. עם תום קורס הסבב, יגיש התלמיד עבודה שתיבדק ע"י המנחה וע"י בודק חיצוני.
תלמידים במעבדה
תלמידים יושבים מסביב לשולחן
website by Bynet Software Systems