דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תוכנית משולבת MD-PhD

לימודים משולבים לקראת התואר MD/PhD במסלול ישיר ייחודי המגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה  (6021)

מטרה

הפקולטה לרפואה רואה בתכנית MD/PhD מסלול ייחודי, המבטא את מחויבות הפקולטה לשילוב שלמצויינות מחקרית ורפואית. צפוי, כי בוגרי התכנית המשולבת ישתלבו בעתיד במערך המחקר וההוראה בפקולטה לרפואה.

פרטי התכנית ומהלכה

התכנית תעוגן כמגמה ייחודית במכון למחקר רפואי – ישראל-קנדה, שתיקרא: המגמה ללימודי מחקרלתלמידי רפואה- MD/PhD
בתחילת שנה ב' ללימודי הרפואה יציג יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים בפני התלמידים את התכניתהייחודית: MD/PhD.
המבקשים להתקבל לתכנית המצוינות המשולבת MD/PhD יפנו למרכז התכנית: פרופסור איתן גלון זאת על מנת לבדוק את ההתאמה לדרישות התכנית.

מהלך הלימודים

בשנה ב', סמסטר ב' ללימודי הרפואה תתבצע הרשמה פנימית לתכנית, לתלמידים שממוצע ציוניהם אינו נופל מ- 88. במהלך שנה ב, סמסטר ב ' יירשמו התלמידים לחלק מהקורסים המוכתבים בתכנית, והם יאוחסנו למוסמך.
במהלך שנה ג ' ישלימו התלמידים את כל הקורסים המוכתבים בתכנית (שיאוחסנו גם הם למוסמך).
במהלך אותה שנה, או עם סיומה, ישתלבו בקורס סבב המעבדה (94862) ויגישו את העבודה.
בתום שנה ג' יפסיקו התלמידים את לימודי הרפואה לתקופה של בין שנתיים לשלוש שנים.
עד תום השנה הראשונה למחקר ישלימו התלמידים את 21 נ"ז בציון שאינו נופל מ- 90, וכן - את המעבר למסלול הישיר לדוקטורט, לאחר עמידה בהצלחה במבחן הסינון.
בעת הקבלה לדוקטורט לשלב א ' יגיש התלמיד לרשות לתלמידי מחקר תכנית מחקר בת שני עמודיםומכתב מאת המנחה, שבו הצעה למינוי חברי הוועדה המלווה. הרשות תמציא כתב מינוי לחברי הוועדה -על פי שיקול דעתה. הוועדה תכונס על ידי המנחה תוך שישה חדשים ממועד הקבלה לשלב א'. המנחה -באישור חברי הוועדה - יעביר לרשות מכתב סיכום, ובו ידווח על הישיבה. העתק יועבר אל יו "ר הוועדהללימודים מתקדמים.
חברי הוועדה יתכנסו שוב טרם המעבר לשלב ב'.
לא יאוחר משנה לאחר תחילת הדוקטורט – מעבר לשלב ב'.
בעת המעבר לשלב ב ' תחליט הוועדה המלווה, אם יוכל התלמיד לחזור ללימודי הרפואה. אם תמצא הוועדה, שההתקדמות אינה בקצב הרצוי, יידרש התלמיד לצאת לשנת חופש נוספת מלימודי הרפואה )שנה שלישית ברצף(. סיכום הישיבה יישלח ע"י המנחה אל הרשות, באישור חברי הוועדה המלווה. עותק יועבר ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. בכל מקרה, החלטת הוועדה המלווה מחייבת.
מי שלא יתחיל את המגמה בשנה ב ' ללימודי הרפואה (או לכל הפחות עם תחילת שנה ג'), יצטרךלהשלים את כל לימודי המוסמך של המגמה, תוך כדי ניהול מחקר, בשנת ההפסקה הראשונה (לאחר תום שנה ג'), אשר בסופה יעבור למסלול הישיר (לאחר בחינת סינון).

דו"ח התקדמות לועדת ה- MD/PhD

בתום כל שנת מחקר יגיש התלמיד, באישור המנחה, דו"ח התקדמות קצר ובו לוח זמנים המפרט אתתוכנית המחקר לשנות המחקר העתידיות. הדו"ח יימסר לחברי וועדת MD/PhD באמצעות מזכירות החוג.

הגשת עבודת ה - PhD

עבודת ה- PhD תוגש טרם תחילת הסטאג'

מלגות לתלמידי MD/PhD

תלמיד MD/PhD זכאי לקבל מלגת מחיה מהפקולטה לרפואה, וכן - כיסוי שכ"ל לתכנית המחקר בלבד

עבודת גמר לתואר MD

תלמיד התכנית, אשר תכנית המחקר שלו אושרה ברשות לתלמידי מחקר (מעבר לשלב ב' בדוקטורט), יהיה פטור מהגשת עבודת גמר לתואר MD.
הסטודנטים בתכנית המשולבת ישובצו במהלך הלימודים הקליניים במחלקות בקמפוס עין כרם, זאת על מנת שתהיה להם נגישות מרבית למעבדות המחקר במקביל ללימודים הקליניים.

הוראה

לא יוטלו תפקידי הוראה על תלמידי MD/PhD

התכנית תקיף 21 נ"ז ותכלול

15 נ"ז מתוך שלושה אשכולות לפחות מבין חמשת האשכולות שבתכנית. פירוט כל הקורסים שבאשכולות מופיע בשנתון האוניברסיטאי. יש לבחור:  "הפקולטה לרפואה - החוג למדעים ביו-רפואיים - המגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה"
ועוד 6 נ"ז קורס סבב (94862) בהיקף של למעלה מ-150 שעות מעבדה. עם תום קורס הסבב, יגיש התלמיד עבודה שתיבדק ע"י המנחה וע"י בודק חיצוני.
תלמידים במעבדה
תלמידים יושבים מסביב לשולחן
website by Bynet Software Systems