דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
לימודים לתארים מתקדמים
בית הספר מהווה מרכז מחקר מוביל בחקר ופיתוח תרופות. עשרות רבות של תלמידים לומדים במסגרת המכון למדעי התרופה לתואר מוסמך במדעי הטבע (MSc) או לתואר דוקטור (PhD). הלימודים המתקדמים כוללים מחקר בסיס ו/או יישומי ומתאימים לבוגרים במדעי החיים והטבע. הלימודים מאפשרים השתלבות באקדמיה, בתעשיית התרופות, הכימיה והביו-טק.
לימודים לתואר מוסמך (MSc)
בבית הספר לרוקחות מתקיימים לימודים לקראת התואר השני. בתום הלימודים מוענק תואר מוסמך (MSc), במדעי התרופה.
לימודי המוסמך מתוכננים ל-4 סמסטרים. עבודת המחקר תסתיים אחרי 4 סמסטרים ותוגש לכל המאוחר במשך הסמסטר החמישי. מקרים חריגים ידונו בועדה. בכל מקרה לא ימשכו לימודי המוסמך יותר מ-6 סמסטרים.
ועדת המוסמך של ביה"ס לרוקחות הינה הגוף האחראי על לימודי המוסמך בביה"ס. הרכב ועדת המוסמך הוא: יו"ר ועדת מוסמך, יו"ר ועדת הלימודים, 2 מורים נבחרים ומנהל ביה"ס (בתוקף תפקידו).
סדרי ההרשמה
מועמדים, מסיימי האוניברסיטה העברית, או מוסד אקדמי אחר בארץ, המעוניינים בלימודי ה"מוסמך" בבית הספר לרוקחות ירשמו במזכירות לימודי ה"מוסמך" בבית הספר לרוקחות.
מועמדים, שסיימו את לימודי התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל, חייבים בהרשמה באמצעות המשרד לתלמידי חו"ל, הר-הצופים.
תנאי קבלה ללימודי "מוסמך"
יתקבלו התלמידים הבאים:
  • בעלי תואר "בוגר" ברוקחות (BSc Pharm) או תואר "בוגר" (BSc) בתחום מדעי הטבע, של האוניברסיטה העברית, או מוסד אקדמי מקביל בארץ עם ממוצע 80 לפחות.
  • תלמידים שסיימו לימודיהם בחו"ל בתואר בוגר ברוקחות או BSc במדעי הטבע חייבים להמציא אישור מהמשרד לקבלת תלמידי חו"ל כי האוניברסיטה בה למדו מוכרת וממוצע ציוניהם שווה ערך לדרישות המפורטות לעיל.
  • תלמידים העומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, יתקבלו לאחר דיון בועדת מוסמך אשר תחליט על התאמתו ובאם יש צורך בלימודי השלמה ובאיזה היקף.
  • תלמידים שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל יפנו בבקשה להתקבל ועניינם ידון בועדה ללימודי מוסמך אשר תחליט על קבלה חריגה ללימודים. הועדה רשאית להטיל על התלמיד לימודי השלמה או ביצוע עבודת מחקר כתנאי לקבלתו ללימודים.
כתנאי להרשמה ללימודי מוסמך על המועמד להמציא מכתב מאחד ממורי ביה"ס המאשר את הסכמתו לשמש כמדריך לעבודת המחקר.
לימודים תואר דוקטור (PhD)
הלימודים לקראת תואר דוקטור (PhD) מהווים את השלב העליון בלימודים לקראת תואר באוניברסיטה.
תלמיד המתקבל ללימודים לשם קבלת התואר ייקרא "תלמיד מחקר".
הלימודים לקראת התואר בבית הספר לרוקחות מתקיימים במסגרת המכון למדעי התרופה בהנחיית מורה בדרגת מרצה ומעלה במסלול האקדמי הרגיל (חברי הסגל האקדמי הבכיר) ובכפוף להוראות ותקנון הרשות לתלמידי מחקר, כולל לעניין תנאי הקבלה, היקף הלימודים ואופן המעקב אחר התקדמות המחקר.
את תחומי ונושאי המחקר ניתן לראות בדפים האישיים של כל אחד ממורי בית הספר.
תלמידים מצטיינים (מעל לציון של 85 ) יזכו למלגה בהתאם לקריטריונים הנהוגים בבית הספר לרוקחות. בית הספר לרוקחות מעודד את תלמידי המחקר להשתתף בהוראה בהיקף של רבע משרה לפחות.
סדרי ההרשמה ותנאי הקבלה ניתן למצוא באתר הרשות לתלמידי מחקר.
​​​​​
website by Bynet Software Systems