כניסה

הנחיות לכתיבת תזה

אחד משני המסלולים לקבלת תואר מוסמך בבריאות הצבור הוא מסלול עם עבודת גמר (תיזה).
מסלול זה חיוני לסטודנטים המתעתדים להשלים לימודיהם לקראת תואר שלישי.
עבודת הגמר תדגים את יכולתו של הסטודנט לבצע, לנתח ולסכם מחקר מעשי בעל משמעות בשטח בריאות הצבור.
לכל סטודנט יהיה מדריך (ובכל מקרה לא יותר משני מדריכים) אשר ילווה אותו בכל השלבים של ביצוע העבודה החל מבחירת הנושא ועד להגשת העבודה. הסטודנט נדרש בכל אחד משלבי העבודה להתייעץ עם מדריכו בקשר להתקדמותו ובכל סוגיה הקשורה למחקר ולכתיבת העבודה.
בבחירת נושא העבודה והיקפה יש להביא בחשבון שרצוי לסיים את איסוף הנתונים ככל האפשר במועד, סמוך לסיום שנת הלימודים השניה.
בהתיעצות עם המדריך, חיב הסטודנט להכין הצעה ראשונית של תכנית המחקר שתוגש לאישור במהלך שנת הלימודים השניה, ולאחר מכן תוכנית מפורטת. (ראה פירוט להלן)

נושא

כל עבודה המקיימת את התנאים דלהלן תוכל לשמש כעבודת גמר:
 1. העבודה דנה בבעיה משמעותית בבריאות הצבור (בפירוש רחב של מונח זה) באמצעות אחת או יותר מן הדיסציפלינות הרלבנטיות כגון: אפידמיולוגיה, חינוך לבריאות, כלכלה, מינהל, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, דמוגרפיה, אנתרופולוגיה, ביוסטטיסיטקה וכו'.
 2. השאלות הנשאלות בעבודה תהיינה ניתנות לבירור ע"י פעולה מחקרית, תוך איסוף מידע חדש או בדיקת הבעיה באמצעות מידע קיים. האפשרות השניה מיועדת בעיקר לסטודנטים בעלי רקע ביוסטטיסטי או אפידמיולוגי ודורשת מהסטודנט עיבוד נתונים מתוחכם.
כמדד כללי להיקף העבודה, העומס המוטל על הסטודנט יהיה שווה ערך לשלשה חודשי עבודה מלאים, אלא אם כן הסטודנט מסכים מראש לעבודה בעלת היקף רחב יותר או נתעוררו בעיות בלתי צפויות במהלך הביצוע.

מדריך

רשאי להדריך סטודנט בעבודת גמר:
 1. כל מורה בביה"ס לבריאות הצבור בדרגת מרצה ומעלה (כולל מורים בדירוג המקביל ומורים בדימוס).
 2. כל מורה כנ"ל מאוניברסיטה אחרת אם הוא ידוע כמי שעוסק בבריאות הצבור ואושר ע"י הועדה לעבודות גמר.
 3. מדריך אחר יוכל להדריך עבודת גמר רק במשותף עם מורה משני הסוגים הנ"ל.
רצוי שנושא העבודה יהיה בתחום מומחיותו של המדריך.
לא יאושרו יותר משני מדריכים לעבודה.

ההצעה הראשונית

ההצעה הראשונית תוגש לועדה לעבודות המוסמך לשם אישור הנושא, הקף העבודה והתאמתה להיות עבודת גמר.
ההצעה תוגש בשני עותקים, בהקף של 2-3 עמודים ותכלול:
 • נושא - מנוסח במפורט
 • הקדמה - רקע ספרותי ותמציתי וחשיבות לבריאות הצבור והאם העבודה נעשית במסגרת מחקר גדול יותר.
 • יעד המחקר.
 • מטרות כלליות.
 • אוכלוסיית מחקר. - מי האוכלוסיה, מידת הנגישות אליה.
 • שיטות לאיסוף נתונים.
לאחר קבלת האישור, יכין הסטודנט הצעה מפורטת, יגיש לועדה ויציג אותה במסגרת הקורס פגישות המחקר, במשך השנה השניה ללימודיו בנוכחות חבריו ללימודים, המדריך וצוות המורים.

ההצעה המפורטת

ההצעה המפורטת תהיה בהיקף של עד 10 עמודים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית) ותכלול:
 • סקירת ספרות
 • יעד המחקר
 • מטרות כלליות
 • מטרות ספציפיות.
 • שיטות:
  אוכלוסיית המחקר, שיטות דגימה , גודלה ונימוקים לקביעת גודל המדגם.
  הגדרה תפעולית של משתנים.
  שיטת לאיסוף נתונים (במפורט). אם נעשה בעבר מבחן מוקדם ( Pretest) יש לתת את תוצאותיו.
  שיטות לעיבוד הנתונים

הגשת העבודה

חיבור עבודת הגמר מהווה בחינה לכושרו של התלמיד למחקר ולכתיבה מדעית. החיבור צריך להיכתב בשפה ברורה, להציג את הבעיה המדעית, את מהלך העבודה, התוצאות המתקבלות וההיסק המדעי. העבודה תכתב בעברית ותוגש בשלושה העתקים כרוכים וחתומים על ידי המנחה, זאת לצד קובץ של העבודה ב-CD שיועבר בהמשך לספרייה הרפואית וכן, 2 התקצירים (בעברית ובאנגלית) שישלחו ישירות למייל של המזכירה לענייני תלמידים והוראה. ניתן להגיש עבודה בשפה אחרת רק אם מקבלים אישור מוקדם לכך.

שער

בשער העבודה ייכללו הפרטים הבאים:
 1. כותרת: האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לרפואה. בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה.
 2. עבודת גמר לתואר מוסמך ב- ______________(פירוט שם החוג/מסלול)
 3. שם העבודה בעברית ובאנגלית.
 4. שם מגיש העבודה + מספר תלמיד.
 5. שם המנחה/ים.
 6. תאריך הגשת העבודה.
יש להחתים את המנחה/ים לפני הגשת העבודה למזכירות.

תוכן העניינים

מבוא

 1. הקדמה - מניעים לבצוע העבודה, חשיבותה לבריאות הצבור ויעדיה.
 2. סקירת ספרות.

יעד העבודה, מטרות כלליות ומטרות ספציפיות.

שיטות

שיטות וחומרים יתוארו בפרוט רב מזה המקובל במאמרים המתפרסמים בכתבי העת במקצוע הנדון. יש לציין שינויים של שיטות מקובלות או של שיטות חדשות.
 1. תבנית המחקר
 2. תיאור האוכלוסיההאוכלוסייה ושיטות דגימה.
 3. שיטות לאיסוף מידע
 4. שיטות עיבוד וניתוח הנתונים.
 5. קביעת גודל המדגם
 6. הגדרות תפעוליות של המשתנים.

תוצאות

התוצאות תוצגנה בטבלאות ובגרפים, אשר ילוו בהסבר מתאים. חלק זה צריך לאפשר לקורא, שאינו מצוי בתחום העבודה, התמצאות בתיאור התוצאות.
דיון: סיכום תמציתי של הממצאים (כעמוד) ולאחריו דיון בממצאים לפי הידוע בספרות באותו נושא. יוסבר ההבדל בתוצאות או במסקנות שבין החוקרים, וכיצד מקדם המחקר המתואר את הידע בתחום הנחקר. הדיון יכלול גם דיון בממצאים לאור השערות המחקר והספרות בנושא וכן דיון במגבלות ובחזקות המחקר, סיכום והמלצות.

תקצירים

 1. א. סיכום קצר בעברית (עמוד אחד).
 2. ב. סיכום מפורט יותר באנגלית (2-3 עמודים).

רשימה ביבליוגרפית

מראי מקומות יסומנו בגוף העבודה כמקובל בספרות המקצועית (רצוי כמספרים בסוגריים או ככתב עילי). כל מובאה מן הספרות מחייבת קריאת המאמר ע"י התלמיד. המובאה תכיל את שמות המחברים, שנת הפרסום, העיתון, כרך, עמודים וכותרת המאמר. רצוי סגנון Vancouver.

נספחים (לא הכרחי)

כאן יקובצו נתונים מפורטים, אשר אין מן ההכרח או הנוהג בספרות המקצועית להכלילם בגוף העבודה. לנספח אפשר לצרף תדפיסי פרסומים של המחבר, המשתייכים לנושא. תדפיסים אלו ישמשו כנספח בלבד, ולא ימירו חלקים בעבודה.
היקף עבודת הגמר לא יעלה על 60 עמודים. (נספחים, references ומאמרים שפורסמו, לא ייכללו במסגרת 60 העמודים. תמונות תהיינה חלק מה-60 העמודים).
העבודה תוגש מודפסת בגודל פונט מס' 12, ברווח של שורה וחצי על דפי 4A המודפסים מצד אחד של הדף עם שוליים של 3 ס"מ. יש למסור למזכירות תלמידי המוסמך 3 עותקים כרוכים של העבודה והנספחים.

הגנה על עבודת הגמר

כל עבודת מוסמך בבריאות הציבור מוגשת לשני בוחנים לבדיקה.
הבוחן המקבל עבודת מוסמך בבריאות הציבור אמור להעריך את העבודה הכתובה וכן לקחת חלק בבחינה בעל פה. הבוחן ייתן הערכה לעבודה על גבי טופס מיוחד. בטופס ההערכה יה יו שלש אפשרויות:
 • מתקבל ללא תיקונים - הבוחן ייתן ציון על העבודה הכתובה
 • תיקוני עריכה קלים שלא דורשים החזרת העבודה - הבוחן ייתן ציון על העבודה הכתובה, אך יש לתקן את העבודה לפני מסירת עותק לספריה
 • חייב תיקונים משמעותיים ויש להגיש את העבודה שנית – ציון יינתן רק אחרי הגשת העבודה המתוקנת.
לאחר קבלת ציון מהבוחנים על העבודה הכתובה תתקיים בחינה בעל פה.

בחינה

בבחינה ישתתפו שני הבוחנים, ללא נוכחות המנחה.
הבחינה בעל פה נועדה לבחון את מידת ההכרה וההבנה של הסטודנט את הרקע התיאורטי והחומר המעשי של העבודה שלו ואת השלכותיה לבריאות הציבור, למחקר ולמדיניות. התלמידים מתבקשים להכין מצגת קצרה (עד 10 דקות) להצגה תמציתית של המחקר ועיקרי תוצאותיו אשר תוצג בתחילת הבחינה.
בסיום הבחינה יקבעו שני הבוחנים, בהסכמה, את הציון על הבחינה בעל פה בלבד וימלאו טופס מיוחד לשם כך.

קביעת הציון

הציון הסופי של העבודה יהיה ממוצע פשוט בין ציוני שני השופטים, המדריך והציון על ההגנה.

הגשת תזה כמאמר

ניתן להגיש תזה בצורה של מאמר (זאת, גם אם המאמר לא התקבל), כל עוד ישנה בנפרד הרחבה של פרק הסקירה הספרותית, הרציונל, חשיבות העבודה לבריאות הציבור ויעדיה, המטרות והשיטות. נספחים יכולים להכיל גם הרחבה של פרק התוצאות, כך שיכיל את מרחב תוצאות המחקר.
חומרים נלווים לתזה כמאמר - הסטודנט יגיש גם את הצעת המחקר שאושרה. זאת על מנת שהקשר בין ההצעה שאושרה לעבודה שהוגשה יהיה נהיר. אם קיים פער בין ההצעה למאמר, הסטודנט יתבקש להציג גם את המהלך שהוביל מההצעה למחקר שבוצע (מעין "מסע" עד 10 עמודים לערך). שכן, במידה בה קיימות סתירות מהותיות בין מטרות העבודה לעבודה בפועל, צריך שיהיה הסבר המשקף היכרות של הסטודנט עם הספרות, דבר שיצוק הקשר מבוסס ורחב בין ההצעה לעבודה שהוגשה בסופו של דבר.
בדיקת העבודות שהוגשו כמאמרים תתבצע באופן זהה לעבודות האחרות

שונות

דוגמאות לעבודות מוסמך של ביה"ס לבריאות הציבור ניתן למצוא בספריה.
מדריך אשר יצא לחופשה ממושכת או שבתון, צריך לדאוג לו למחליף להדרכה בכדי למנוע עיכוב בסיום העבודה.
סטודנטים שסיימו את לימודיהם ואת התשלום לתואר ונותרה להם בחינת גמר ו/או עבודת גמר בלבד, ישלמו 10% משכר הלימוד.
סטודנטים שיגישו את עבודת הגמר עד 31 בדצמבר יהיו פטורים מהרשמה ותשלום לשנה שלאחר מכן.

×