כניסה

מסגרת ארגונית של החוג והגדרות​

 • החוג מכיל את שלושת תחומי ההוראה: מדעי הרוקחות, כימיה תרופתית ופרמקולוגיה ואחראי על הוראת החלק הפרה-קליני בתוכנית לימודי הרוקחות.
 • מורי החוג הם חברי התחומים בעלי מעמד אקדמי, וכן מורים מהחוץ שאינם בעלי מעמד אקדמי שחברותם אושרה על ידי המליאה במעמד עמית (Associate teacher), ונציג עוזרי ההוראה.
 • לכל תחום יבחר ראש ע"י חברי התחום. יו"ר החוג יבחר על ידי מועצת המורים מבין שלושת ראשי התחומים, לפרק זמן של שלוש שנים עם אפשרות להארכה של כהונה נוספת. מועד הבחירה ומשך הכהונה בתפקיד יחפפו את המועדים המתאימים בבחירת מנהל ביה"ס וועדות המוסד. תפקידו של יו"ר החוג לנהל את הפעילות האקדמית והאדמיניסטרטיבית של החוג. לצורך זה יפעיל בהתאם לשיקול דעתו את חברי המכון לסייע בתפעול התקין של החוג. ע"פ תקנון ביה"ס לרוקחות יהיה יו"ר החוג חבר ב:
  • ועדות המתאימות של הפקולטה לרפואה,
  • ועדת ההוראה של ביה"ס לרוקחות,
  • ועדת המלגות של ביה"ס לרוקחות,
  • ועדה לאיוש משרות עוזרי הוראה ומדריכים של ביה"ס לרוקחות.
 • פגישות החוג: מליאת החוג תתכנס לפחות פעמיים בשנה, תשמע דווח על פעילות החוג מיו"ר החוג, תביע דעתה ותגיע להחלטות בענייני הוראה ועניני ניהול שוטף של החוג, כגון הוספה, ביטול ושינוי של קורסים, אישור וביטול מינוי חברים חדשים, דיון בתכניות לימודים והקמת תת-ועדות. תכנה של כל פגישה של המליאה יסוכם בכתב ויופץ בין החברים.
  ועדת ההוראה של החוג: תהיה בעלת שני חברים , יו"ר ושני נציגי המורים של החוג. הועדה תבחר על ידי מליאת החוג. בנוסף לתפקידיה האקדמיים הנוגעים לתוכן הקורסים שמלמדים מורי החוג, היקפם ורענונם, תטפל הועדה בענייניו השוטפים של החוג, כגון שיבוץ עוזרי הוראה ומדריכים במעבדות ובתרגילים, בהנחייתו של היו"ר.
  מסגרת תפעולית: החוג כפוף להחלטות ועדת ההוראה של ביה"ס לרוקחות ולהחלטות הרשות לתלמידי מחקר במדעים ניסויים ויתאם את פעילותו עם ועדות הפקולטה לרפואה והנחיות ההנהלה של ביה"ס לרוקחות.
×