דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ועדת מורים תלמידים
תפקידיה: לטפל ביחסי מורים תלמידים ולייעץ לסטודנטים בהכנת תכניות לימודים. הוועדה תדווח על פגישותיה עם התלמידים ליו"ר ועדת הלימודים ולמנהל בית הספר.
 
ועדת מורים תלמידים תורכב מיועצי השנים (4 יועצים) ומנציגי הסטודנטים בשנות הלמוד השונות (2 נציגים מכל שנה). אחד מהיועצים יכהן כיו"ר הוועדה. יושב הראש ישב בתוקף תפקידו גם בועדת ההוראה. תפקיד הוועדה לטפל במכלול הסוגיות והקשרים בין הסטודנטים ובין המורים. קשרים אלה כוללים בקשות הדדיות שונות, כללי התנהגות הדדים, עומסי לימודים ונושאים הקשורים בהוראה. ועדת מורים תלמידים תתכנס בהרכב מלא (יועצי השנים, נציגי התלמידים, ויו"ר ועדת הוראה) לפחות פעם בשנה הסמסטר א'. הועדה מטפלת הן בבעיות אישיות שבין הסטודנט/ית ובין המורים והן בבעיות הנוגעות לכלל הסטודנטים.
 
היועצים יקבעו על ידי המנהל האקדמי של בית הספר לרוקחות. עם תחילת שנת הלימודים יקבל כל תלמיד/ה דף מידע בו מופיעים שמות היועצים, שעות הקבלה השנתיות שלהם ודרכי ההתקשרות עימם. הסטודנטים מצידם יבחרו את נציגיהם (2 נציגים) תוך תקופה זו (שבועיים ראשונים).
 
תפקידי היועץ: הדרכה עזרה הכוונה וייעוץ לתלמידים בנושאי הרכבת מערכת השעות (טופס לימודים), קורסי בחירה ויעוץ בנושאי פטור מקורסים. היועצים יסייעו בפתרון בעיות אישיות וכיתתיות הנוגעות ליחסים בין התלמידים למורה , ושאלות המועלות בהקשר לקורסים השונים. בעיות ונושאים שאינם ניתנים לפתרון במישרין על ידי הסטודנטים ומוריהם ושאינם נפתרים על ידי היועץ ו/או יו"ר ועדת מורים תלמידים יועברו לטיפול ועדת הוראה ו/או מנהל בית הספר בהתאם לנושא.
 
היועץ ייפגש עם הכיתה עליה הוא מופקד לפחות פעם בסמסטר ,ישמע את התלמידים וימסור דווח בכתב ליו"ר ועדת הוראה ולמנהל בית הספר
 
 
פרופ' אביטל שורקי - יו"ר 
פרופ' דמיטרי (דימה) צבליקובסקי - שנה א'
פרופ' אבי פריאל - שנה ב'
פרופ'  גליה בלום - שנה ג'
פרופ' אילן מתוק - שנה ד'
תרצה לביא - מנהלת אדמיניסטרטיבית
אסתר מרון- מזכירת הועדה
נציגי הסטודנטים
 
 
 
 
website by Bynet Software Systems