כניסה

​עבודת הגמר בבריאות הציבור

אחד משני המסלולים לקבלת תואר מוסמך בבריאות הצבור הוא מסלול עם עבודת גמר (תזה). מסלול זה חיוני לסטודנטים ולסטודנטיות המתעתדים להמשיך ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה העברית, ובמוסדות אחרים בארץ.
במסלול מחקרי רשאים לבחור תלמידים שסיימו את שנה א' עם ממוצע ציונים של 85 לפחות. סטודנטים המעוניינים במסלול המחקרי מחוייבים לאתר מנחה ולבחור נושא לעבודת הגמר עד שבועיים לפני תחילת סמסטר א' של שנה ב', לכל המאוחר (נא ראו הנחיות בהמשך).
עבודת הגמר תדגים את יכולתם של הסטודנטים והסטודנטיות לבצע, לנתח ולסכם מחקר מעשי בעל משמעות בתחום בריאות הציבור. העבודה תבוצע בהנחיית מנחה (או שתיים לכל היותר), אשר ילוו את הסטודנטים בכל השלבים של ביצוע העבודה, החל מבחירת הנושא ועד להגשת העבודה. הסטודנטים נדרשים לפעול בהתאם להנחיות המנחה בכל אחד משלבי העבודה ולגבי כל סוגיה הקשורה למחקר ולכתיבת העבודה.
על מנת להתקדם בכתיבת עבודת הגמר ישנם מספר שלבים הדורשים את אישורה של הועדה לעבודות גמר (מפורט בהמשך). אישורים אלה ניתנים במסגרת השתתפות בקורס "פגישות מחקר לדיון על עבודות גמר בבריאות הציבור" (מס' קורס 98437). חברי/ות הועדה הינם מורי הקורס.

נושא

כל עבודת גמר בביה"ס צריכה לקיים את התנאים הבאים:
 1. העבודה דנה בבעיה משמעותית בבריאות הציבור (בפירוש רחב של מונח זה)באמצעות אחת או יותר מן הדיסציפלינות הרלבנטיות כגון: אפידמיולוגיה,חינוך לבריאות, כלכלה, משפט מינהל, מדיניות בריאות, קידום בריאות, הערכת תכניות בבריאות הציבור, פיתוח כלים בבריאות הציבור, סוציולוגיה, דמוגרפיה, ביוסטטיסטיקה וכו'.
 2. השאלות הנשאלות בעבודה תהיינה ניתנות לבירור ע"י פעולה מחקרית, תוךאיסוףמידע חדש או באמצעות ניתוח נתונים מקורי של מידע קיים.
 3. עיבוד הנתונים יבוצע ע"י התלמיד/ה באופן מלא. ניתן להיוועץ עם אנשי מקצוע, כדוגמת סטטיסטיקאי/ת.

דגשים

 • במהלך ביצוע עבודת הגמר על התלמידים להיחשף ולהתנסות בהיבטים שונים של מחקר בתחומי בריאות הציבור. עבודה הכוללת איסוף נתונים מאפשרת לתלמידים להתמודד עם סוגיות כדוגמת הגשת בקשה לאישור אתי, בחירת אוכלוסיית המחקר, פיתוח ושימוש בכלי המדידה, גיוס נבדקים וכו'. עבודות המבוססות על נתונים קיימים מאפשרות לתלמידים להתנסות בניהול ועיבוד נתונים מורכבים. ניתן לעשות שימוש במתודולוגיה איכותנית ו/או כמותית, לרבות מטה-אנליזה.
 • עבודות המבוססות על נתונים קיימים מתאימות בעיקרלסטודנטים בעלי רקע ביוסטטיסטי או אפידמיולוגי ומחייבות העמקה בעיבוד וניתוח הנתונים. לא ניתן לבצע עבודה תיאורית על נתונים קיימים. בהצעת המחקר יש להתייחס לתוקף נתוני המאגר וליכולת לקבל תוצאות שאינן מוטות על בסיס נתונים אלו.
 • כמדד כללי להיקף העבודה, העומס המוטל על התלמיד/ה יהיה שווה ערך לשלושה חודשיעבודה מלאים לכל הפחות.

מנחה

רשאים להדריך בעבודת גמר:
 1. כל חבר/ת סגל אקדמי בביה"ס לבריאות הציבור בדרגת מרצה ומעלה (כולל מורים בדירוגהמקביל וחברי סגל שפרשו).
 2. חבר/ת סגל באוניברסיטה העברית (שאינם סגל בריאות הציבור) בדרגת מרצה ומעלה, באישור הועדה לעבודות גמר.
 3. מנחים אחרים יוכלו להדריך עבודת גמר רק במשותף עם חבר/ת סגל מביה"ס.
בכל מקרה לא יאושרו יותר משני מנחים לעבודה.

ההצעה הראשונית

תלמידים אשר זכאים לכתוב עבודת גמר, יגישו עד לאמצע חודש ספטמבר (לפני תחילת שנה ב') לועדה לעבודות הגמר את שם המנחה ונושא המחקר לאישור. תלמידים שלא יגישו בזמן יעברו למסלול העיוני (לא-מחקרי).
לאחר אישור הנושא והמנחה, תוצג הצעה ראשונית במסגרת קורס פגישות מחקר, המתקיים בסמסטר א' של שנה ב', לועדה לעבודות הגמר, בנוכחות חבריהם לכיתה, לשם אישור הנושא, היקף העבודה והתאמתה להיות עבודת גמר.
ההצגה הקצרה תכלול:
 1. שאלת/נושא המחקר
 2. הצידוק למחקר - תיאור קצר של חשיבות הנושא, מה ידוע ומה טרם נחקר
 3. תבנית המחקר
 4. מטרות כלליות
לאחר קבלת האישור הראשוני, יכינו התלמידים הצעה מפורטת, יגישו לועדה ויציגו אותה במסגרת הקורס, בנוכחות חבריהם ללימודים ומורי הקורס. הצעת המחקר תעבור ביקורת עמיתים גם על ידי תלמיד/ה אחר/ת מהקורס, שיבחרו ע"י מורי הקורס.
במסגרת הסמכות שניתנה להם/ן מעמיתי בית הספר, על חברי הועדה להתייחס, בין היתר, למספר היבטים מרכזיים בהצעת המחקר: האם היקף העבודה, איכות הנתונים והמתודולוגיה המוצעת מתאימים לעבודת גמר. במידה שקיים ספק, חברי הוועדה יאפשרו לתלמיד/ה להגיש הצעה מתוקנת, מאושרת ע"י המנחה, המתייחסת לבעיות שהועלו. הצעות הועדה לצמצום היקף העבודה יחשבו בגדר המלצה בלבד, אך במידה שחברי הועדה יתרשמו שהיקף העבודה מצומצם מדי ו/או שאיכות הנתונים מוגבלת, יש להגיש הצעה מתוקנת הכוללת הרחבה של היקף העבודה המוצעת ו/או דרכים אפשריות לשיפור איכות הנתונים.

ההצעה המפורטת

ההצעה המפורטת תהיה בהיקף של עד 10 עמודים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית) ותכלול:
 1. סקירת ספרות מבוססת על הספרות המדעית בלבד ועל נתונים רשמיים במידת הצורך, כדוגמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ארגון הבריאות העולמי וכד' (אתרים כדוגמת וויקיפדיה ו- UpToDate אינם מוכרים כמקורות מוסמכים לציטוט בעבודת גמר). יש להשתמש בתוכנות לניהול מבואות, כדוגמת Mendeley / End Note, ובעקרונות ציטוט בהתאם לסטנדרטים הנדרשים בכתבי עת מדעיים.
 2. יעד המחקר.
 3. מטרות כלליות.
 4. מטרות ספציפיות.
 5. שיטות בהתאם לסוג המחקר, כגון:
  1. אוכלוסיית המחקר, שיטות דגימה, גודלה ונימוקים לקביעת גודל המדגם.
  2. עבור עבודה העושה שימוש בנתונים קיימים, יש להתייחס לאיכות נתוני המאגר ותוקף משתני המחקר.
  3. הגדרה תפעולית של משתנים.
  4. שיטות לאיסוף נתונים (במפורט). אם נעשה בעבר מבחן מוקדם (Pretest)יש לתת את תוצאותיו.
  5. שיטות לעיבוד הנתונים (במפורט ותוך התייחסות למשתנים הספציפיים של המחקר, ולא מתן תיאור כללי).

הגשת העבודה

חיבור עבודת הגמר מהווה בחינה לכושרם של התלמידים למחקר ולכתיבה מדעית. החיבור צריך להיכתב בשפה ברורה, להציג את הבעיה המדעית, את מהלך העבודה, התוצאות המתקבלות וההיסק המדעי.
היקף עבודת הגמר לא יעלה על 60 עמודים, כולל תמונות וטבלאות. רשימה ביבליוגרפית ונספחים לא ייכללו במסגרת מכסת העמודים. יש להשתמש בגודל פונט מס' 12, ברווח של שורה וחצי עם שוליים של 3 ס"מ ולהחתים את המנחה (ניתן להשתמש בחתימה אלקטרונית) על עמוד השער.
יש לשלוח למנחה ולמזכירה לענייני תלמידים והוראה של בית הספר עותק אלקטרוני (בפורמט WORD ו- PDF) של העבודה החתומה והנספחים, במידה וקיימים, וכן שני התקצירים (בעברית ובאנגלית). בהתאם לבקשת המזכירה, יתכן שיהיה צורך להעביר למזכירות בנוסף עותק קשיח. לאחר אישור עבודת הגמר, יש להעביר לספרייה הרפואית עותק אלקטרוני סופי של העבודה בפורמט PDF.
במעמד ההגשה על המנחה להעביר למזכירה לענייני תלמידים רשימה של 2-3 קוראים אפשריים מחוץ לביה"ס, המתאימים מבחינת תחום מומחיותם לשפוט את עבודת הגמר. חברי הועדה לעבודות הגמר יתחשבו בהמלצות אלו, אך אינם מחויבים להן, וימנו שני קוראים לעבודה. לפחות אחד מן הקוראים יהיה חבר/ת סגל של ביה"ס.

על העבודה לכלול את המרכיבים הבאים:

1. שער

בשער העבודה ייכללו הפרטים הבאים:
 1. כותרת: האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לרפואה. בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה.
 2. עבודת גמר לתואר מוסמך ב- ______________(פירוט שם החוג/מסלול)
 3. שם העבודה בעברית ובאנגלית.
 4. שם מגיש/ה העבודה ומספר תלמיד/ה.
 5. שם המנחה/ים וחתימה.
 6. תאריך הגשת העבודה.

2. תוכן העניינים

3. מבוא

 1. הקדמה - מניעים לביצוע העבודה, חשיבותה לבריאות הצבור ויעדיה.
 2. סקירת ספרות.

4. יעד העבודה, מטרות כלליות ומטרות ספציפיות.

5. שיטות

שיטות המחקר יתוארו בפירוט רב מזה המקובל במאמרים המתפרסמים בכתבי העת במקצוע הנדון. לדוגמה, פרק השיטות יכול לכלול את המרכיבים הבאים:
 1. תבנית המחקר.
 2. תיאור האוכלוסייה ושיטות דגימה.
 3. שיטות לאיסוף מידע.
 4. שיטות עיבוד וניתוח הנתונים.
 5. קביעת גודל המדגם.
 6. הגדרות תפעוליות של המשתנים.
ניתן לכלול מרכיבים אחרים/נוספים בהתאם לרלוונטיות שלהם לסוג עבודת הגמר הספציפית (למשל, מרכיבים רלוונטים לעבודות איכותניות, מחקרי סימולציות וכו').

6. תוצאות

התוצאות תוצגנה בטבלאות, גרפים ו/או איורים, ולכל אובייקט תוצמד כותרת אינפורמטיבית ומקרא (legend) שתפקידו לסייע בהבנת הנתונים המוצגים. חלק זה צריך לאפשר לקוראים, גם כאלו שאינם מצויים בתחום העבודה, להתמצא בתיאור התוצאות.

7. דיון

סיכום תמציתי של הממצאים ולאחריו דיון בממצאים לפי הידוע בספרות באותו נושא. יוסבר ההבדל בתוצאות או במסקנות שבין החוקרים, וכיצד מקדם המחקר המתואר את הידע בתחום הנחקר. הדיון יכלול גם דיון בממצאים לאור השערות המחקר והספרות בנושא וכן דיון במגבלות ובחזקות המחקר, סיכום והמלצות, כולל המלצות הקשורות למדיניות אם ישנן כאלו.

8. תרומת התלמיד/ה לעבודת המחקר

יש להציג פירוט של תרומת התלמיד/ה עבור כל חלקי העבודה, באופן שיאפשר להעריך את מכלול העבודה שהושקעה ע"י התלמיד/ה.

9. תקצירים בעברית ובאנגלית

 1. תקציר בשפה בה כתובה עבודת הגמר (עד עמוד אחד).
 2. תקציר מורחב בשפה השניה (עד 2 עמודים).
למשל, עבור עבודות גמר הנכתבות בעברית התקציר הקצר יהיה בעברית והמורחב באנגלית.

10. רשימה ביבליוגרפית

מראי מקומות יסומנו בגוף העבודה כמקובל בספרות המקצועית (רצוי כמספרים בסוגריים או ככתב עילי). כל מובאה מן הספרות מחייבת קריאת המאמר ע"י התלמיד/ה. יש להשתמש בתוכנות לניהול מבואות (כדוגמת Mendeley או Endnote) ולוודא שכל פריט ברשימה הביבליוגרפית מכיל את המידע הנדרש על פי סטנדרטים המקובלים בפרסום בכתב עת מדעי. כאמור, סקירת הספרות תהיה מבוססת על הספרות המדעית ועל נתונים רשמיים במידת הצורך, כדוגמת לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, ארגון הבריאות העולמי וכד'. אין לכלול מקורות לא מוסמכים (כדוגמת ויקיפדיה ו- UpToDate).

11. נספחים (לא הכרחי)

כאן יקובצו נתונים מפורטים, אשר אין מן ההכרח או הנהוג בספרות המקצועית להכלילם בגוף העבודה. לנספח אפשר לצרף תדפיסי פרסומים של המחבר, המשתייכים לנושא. תדפיסים אלו ישמשו כנספח בלבד, ולא ימירו חלקים בעבודה. מומלץ לצרף את כלי המחקר (לדוגמא שאלונים) ואישורים אתיים כנספחים.

הגשת עבודת גמר כמאמר מדעי

ניתן להגיש עבודת גמר בצורה של מאמר מדעי, גם אם המאמר לא התקבל. במקרה זה חובה לצרף נספחים, הכוללים, בין היתר, הרחבה של פרק הסקירה הספרותית ושל פרק התוצאות (באופן שיאפשר להתרשם ממרחב תוצאות המחקר). יש לבחור כתב עת ספציפי, המתאים לנושא העבודה, ולהגיש את העבודה בפורמט התואם את דרישות כתב העת. יש לציין את שמו של כתב העת הנבחר בעמוד הראשון של העבודה.

הגנה על עבודת הגמר

כל עבודת מוסמך בבריאות הציבור מוגשת לשני קוראים/ות לשיפוט.
הקוראים המקבלים עבודת מוסמך בבריאות הציבור אמורים להעריך את העבודה הכתובה וכן לקחת חלק בבחינה בעל פה. כל קורא/ת מגיש/ה הערכה לעבודה על גבי טופס ייעודי. בטופס ההערכה קיימות שלוש אפשרויות:
 1. העבודה מתקבלת ללא תיקונים– יינתן ציון על העבודה הכתובה.
 2. מתבקשים תיקוני עריכה קלים שאינם דורשים החזרת העבודה– יינתן ציון על העבודה הכתובה, אך יש לתקנה לפני מסירת עותק לספריה.
 3. נדרשים תיקונים משמעותיים ויש להגיש את העבודה שנית – יינתן ציון רק לאחר הגשת העבודה המתוקנת. הקורא/ים שהחזירו את העבודה לא יתנו ציון הגבוה מ- 94, והעבודות שהוחזרו לא יהיו מועמדות לפרסי פקולטה לעבודות גמר מצטיינות.
לאחר קבלת ציון מהקוראים על העבודה הכתובה תתקיים בחינה בעל פה. בבחינה ישתתפו שני הקוראים, ללא נוכחות המנחה. הבחינה בעל פה נועדה לבחון את מידת ההכרה וההבנה של התלמידים את הרקע התיאורטי והחומר המעשי של העבודה שלהם ואת השלכותיה על בריאות הציבור, מחקר ומדיניות. התלמידים מתבקשים להכין מצגת קצרה (עד 10 דקות) להצגה תמציתית של המחקר ועיקרי תוצאותיו אשר תוצג בתחילת הבחינה. בסיום הבחינה יקבעו שני הקוראים, בהסכמה, את הציון על הבחינה בעל פה בלבד וימלאו טופס מיוחד לשם כך. הציון הסופי של העבודה יהיה ממוצע פשוט של ציוני שני הקוראים, המנחה והציון על ההגנה.
בדיקת עבודות גמר שהוגשו כמאמרים תתבצע באופן זהה לעבודות האחרות.

שונות

דוגמאות לעבודות מוסמך של ביה"ס לבריאות הציבור ניתן למצוא באתר הספרייה הרפואית.
מנחים אשר יצאו לחופשה ממושכת או שבתון, צריכים לדאוג למחליפים להדרכה בכדי למנוע עיכוב בסיום העבודה.
תלמידים שיגישו את עבודת הגמר עד 31 בדצמבר של שנת הלימודים השניה יהיו פטורים מהרשמה ותשלום לשנה שלאחר מכן.
תלמידים להם נותרה בחינת גמר ו/או עבודת גמר בלבד, ישלמו 10% משכר הלימוד לאחר ה-31 בדצמבר של שנת הלימודים השניה, בהתאם להנחיות האוניברסיטה העברית.


×