כניסה

תקנון הלימודים לתואר בוגר BSN​​​

מטרת תקנון החוג היא להגדיר את חובותיו וזכויותיו של הסטודנט, נוהלי הלימודים והבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה.
תקנון זה נוסף על הדרישות הכלל אוניברסיטאיות ואלו של הפקולטה לרפואה.
 1. כללי
  1. לשם קבלת תואר בוגר על הסטודנט למלא אחר הדרישות הבאות:
   1. לקבל ציון מעבר של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים (כולל קורסים עיוניים, לימודים קליניים וקורסים לא סיעודיים) בתוכנית הלימודים.
   2. לקבל ציון סופי ממוצע משוקלל של 60 לפחות בכל לימודיו.
  2. האחריות למילוי כל חובות תוכנית הלימודים מוטלת על הסטודנט.
  3. תוכנית הלימודים היא מובנית, לכן חזרה על קורס או התנסות קלינית עקב כישלון או אי נוכחות, עלולה להאריך את משך הלימודים.
  4. בתחילת הלימודים על הסטודנט לחתום על הצהרת בריאות ועל הצהרת יושר.
  5. סטודנט נדרש לסיים את תוכנית החיסונים עד ליום הלימודים הראשון בשנה ב', ולכל המאוחר עד חודש טרם תחילת ההתנסות הקלינית הראשונה. וכתנאי לתחילת ההתנסות הקלינית.
  6. לחוג הזכות להחליט על שינויים בתוכנית הלימודים, ובמקרים מסוימים בנהלי ביה"ס
 2. חובת השתתפות בלימודים
  1. השתתפות התלמידים בשיעורים, תרגילים, סמינריונים, הוראה במעבדה וכד' היא חובה. אי השתתפות סדירה בלימודים אלה, לרבות בשל חפיפת קורסים, עלולה לשלול מן התלמיד את זכותו לקבל ציון סופי בקורס (ראו סעיף 2.6 בתקנון האוניברסיטה).
  2. בחנים, דיונים, שיחות סיכום ופרויקטים, יחשבו כחלק בלתי נפרד מהלימודים ומהערכת ההישגים של הסטודנט.
  3. בהתנסויות קליניות נוכחות מלאה היא חובה. יש להשלים כל היעדרות אפילו כשהיא מוצדקת. אחריות להשלמה זו מוטלת על הסטודנט בתיאום עם המרצה. קבלת ציון בהתנסויות קליניות מותנת בהשלמה זו.
   1. היעדרות של למעלה מ- 20% בהתנסויות קליניות תחשב כישלון.
   2. על הסטודנט לקבל ציון עובר ב-2 חלקי ההתנסות (1-א, 1-ב) כדי לעבור את ההתנסות כולה. כמו כן, תנאי מקדים למעבר לחלק 1-ב הינו ציון עובר בהתנסות 1-א. כישלון בחלק א 1-א ידרוש חזרה על חלק זה.
   3. כדי למלא את דרישות משרד הבריאות, קיימת אפשרות עפ"י בחירת ביה"ס שלימוד קליני יתקיים בחודשי הקיץ, או בחופשה אחרת. כמו כן, כאשר תוכנית הלימודים דורשת זאת, לעתים יתקיימו לימודים בימי שישי ולימודים קליניים נבחרים בשעות הערב או הלילה.
 3. מעבר משנה לשנה
  1. נדרש ציון שנתי ממוצע משוקלל של 60 לפחות בקורסים העיוניים (קורסי מבואות וקורסים פרה קליניים בסיעוד) כדי לעבור משנה לשנה.
  2. נדרש ציון ממוצע משוקלל של 70 במקצועות הסיעוד משנה א', כתנאי מעבר לשנה ב'.
  3. נדרש ציון ממוצא משוקלל של לפחות 65 כתנאי מעבר משנה א לשנה ב.
  4. סטודנט שנכשל במקצוע אחד וציונו השנתי המשוקלל הוא 65 לפחות, הועדה תחליט אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים או לחזור על הקורס (עד שלוש פעמים בלבד). אם יכשל שוב בקורס, הועדה תחליט אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים או להפסיק את לימודיו.
  5. .סטודנט שנכשל ביותר ממקצוע אחד וציונו השנתי המשוקלל הוא 70 לפחות, הועדה תחליט אם לחייבו לחזור על קורס או שנת הלימודים.
  6. סטודנט שנכשל ביותר ממקצוע אחד וציונו השנתי המשוקלל פחות מ 70 ,הועדה תחליט אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים או להפסיק את לימודיו.
  7. לימודי חובה כלל אוניברסיטאיים:
   1. נדרש פטור באנגלית לפי תקנון האוניברסיטה נספח ז' כתנאי מעבר משנה א לשנה ב.
   2. נדרש פטור בעברית לפי תקנון האוניברסיטה סעיף ו' כתנאי מעבר משנה א לשנה ב.
   3. במקרים חריגים רשאית ועדת קידום לאפשר לסטודנט להשתתף בשנה ב' בתכנית לימודים חלקית, עד להשלמת הפטור בעברית ו/ או אנגלית ולכל היותר עד סיום שנה ב.
   4. סטודנט שנכשל בהתנסות קלינית חוזרת, או בשתי התנסויות קליניות שונות, הוועדה תחליט על הפסקת לימודיו.
 4. ועדת קידום
  1. תפקיד הוועדה לבדוק, לדון ולהחליט על המשך לימודיהם של סטודנטים אשר לא עמדו בדרישות בית הספר. ועדת הקידום מתכנסת בסיום שנה"ל או במהלכה ורשאית לאפשר לסטודנט לחזור על קורס מסוים או על שנת לימודים (פעם אחת בלבד במהלך הלימודים) או להחליט להפסיק את לימודיו.
  2. חברי ועדת קידום: מנהלת בית ספר לסיעוד (הדסה, אסף הרופא-שמיר, קפלן- כל אחת לסטודנטים שלו(, אחראית לענייני סטודנטים מהחוג, מורה בכירה מבית הספר בו הסטודנט לומד, מרכזת אקדמית של המחזור בו הסטודנט המוצג לומד) תייצג את הסטודנט, ללא זכות הצבעה בהחלטות(, יו"ר ועדת הקידום.
  3. יופנה לטיפול ועדה זו כל סטודנט אשר מצב לימודיו מצריך, לדעת הנהלת ביה"ס, דיון מיוחד או כל סטודנט העונה על אחד מהתנאים הבאים:
   1. סטודנט שנכשל במקצוע אחד בלבד, יועלה לוועדת קידום והוועדה רשאית לחייבו ללמוד שוב את הקורס.
   2. סטודנט שנכשל ביותר ממקצוע אחד וממוצע ציוניו המשוקלל הוא 70 ומעלה, הוועדה תחליט אם לחייבו ללמוד שוב את הקורסים שבהם נכשל או ללמוד שוב את כל שנת הלימודים או להפסיק לימודיו, בהתחשב בהישגיו הלימודיים ובמכלול הנסיבות הרלוונטיות.
   3. סטודנט שנכשל ביותר ממקצוע אחד וממוצע ציוניו המשוקלל פחות מ- 70 הוועדה תחליט אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים או להפסיק את לימודיו.
   4. סטודנט שנכשל בהתנסות קלינית בגלל התנהגות לא מקצועית, הוועדה תחליט אם לאפשר לו לחזור על ההתנסות או להפסיק את לימודיו.
  4. סטודנט שעניינו מובא בפני ועדת קידום רשאי להביא דבריו בכתב בפני הועדה.
  5. בכל מקרה שההחלטה האפשרית בוועדה היא הפסקת לימודים או חזרה על שנה, יוזמן הסטודנט להופיע בפני הוועדה, למעט שנה א.
   1. הסטודנט יציג את טענותיו בעצמו.
   2. לסטודנט הזכות לערער בפני דיקן הפקולטה על החלטת ועדת קידום תוך שבועיים ממועד שליחת ההחלטה בכתב (דוא"ל האוניברסיטה יחשב כמקור רשמי ומחייב)​.
  6. סטודנט שנדרש ללמוד שוב שנת לימודים, חייב ללמוד שוב את כל הקורסים הפרה- קליניים שבהם השיג פחות מציון 60 ,ואת כל הקורסים הסיעודיים, כולל לימודים קליניים, שבהם השיג פחות מציון 70.
  7. סטודנט שלומד שוב שנת לימודים, יקבל מידע בכתב ממזכירות הסטודנטים על זכויותיו וחובותיו לאותה שנה. הסטודנט חייב לעקוב אחר שינויים שחלו בתכנית הלימודים והמחייבים אותו.
  8. אין אפשרות לשפר ציון של 60 ומעלה בהתנסות קלינית על ידי חזרה על ההתנסות.
 5. הפסקת לימודים וחידושם
  1. הפסקת לימודים וחידושם יבוצע בהתאם לתקנון של האוניברסיטה העברית.
   1. על הסטודנט להודיע על כוונתו להפסקה זמנית בלימודיו להנהלת ביה"ס.
   2. יש להגיש את הבקשה לפני תחילת הסמסטר האחרון של שנת הלימודים שבה הוא לומד. במקרים חריגים ניתן יהיה לדון בבקשת הסטודנט גם אם תוגש לאחר המועד הנ"ל.
  2. אין לפצל את הלימודים מעבר ל- 6 שנים, אלא במקרים חריגים שידונו לגופם, בוועדת ההוראה של הפקולטה לרפואה. עם חזרתו ללימודים, יידרש הסטודנט להשלים את תוכנית הלימודים בשלמותה, כולל שינויים שחלו בתקופת היעדרותו.
  3. חידוש לימודים לאחר שהופסקו ע"י בתי הספר:
   1. סטודנט שלא עמד בדרישות הלימודים ולימודיו הופסקו על פי החלטת מוסדות בתי הספר יציג הנמקות מבוססות לבית הספר בכדי לשקול מחדש את מועמדותו ללימודים. את הבקשה עליו להציג להנהלת בית הספר, וזאת רק לאחר הפסקת לימודים של שנה אחת לפחות.
   2. עם חזרתו יתחייב הסטודנט להשלים את תכנית הלימודים בשלמותה, כולל שינויים שחלו בתקופת היעדרותו. השלמת התכנית עלולה להאריך את לימודיו מעל 4 שנים.
 6. נהלי בחינות
  1. ראו סעיף 7 בנוהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה העברית.
 7. ערעורים
  1. סטודנט המבקש לערער על הערכות ו/או ציונים בקורס עיוני, יפנה את הדבר למזכירות הסטודנטים, על גבי טופס המיועד לכך לפי תקנון האוניברסיטה לבחינות וציונים ותקנון הפקולטה לרפואה.
  2. סטודנט המבקש לערער על ציון נכשל בהתנסות קלינית יפנה למזכירות הסטודנטים בבקשה מנומקת.
   1. מזכירות הסטודנטים תעביר את ערעורו של הסטודנט למנהלת בית הספר וליועצת האקדמית / מרכזת המחזור אשר תעביר לקבלת התייחסות לאיש סגל אחר / מדריכה קלינית משדה קליני אחר לבחינת ערעור הסטודנט.
   2. איש הסגל שנבחר יבצע הערכה חוזרת בהתאם לערעורו של הסטודנט בשדה בו הסטודנט נכשל, ויחליט אם לקבל את ערעורו של הסטודנט או לאו.
  3. בסמכותה של מנהלת בית הספר לאפשר העברת מידע רלוונטי על הסטודנט מהתנסות קלינית אחת למדריכה בהתנסות קלינית אחרת, בתנאי שהמידע הרלוונטי יתרום להליך הלמידה של הסטודנט.
 8. בחינת הרישום הממשלתית
  1. כדי לגשת לבחינת הרישום הממשלתית על הסטודנט לעמוד בתנאים הבאים:
   1. לסיים בהצלחה את כל דרישות הלימודים.
   2. לעמוד בדרישות משרד הבריאות לרישום עצמאי ולתשלום.
   3. להמציא למזכירות אישור על העדר חובות (כגון ספריית ההשאלה, שחרור תא בביה"ס, כרטיס סטודנט או אחר).
  2. כדי לקבל תעודת רישום כאח/ות מוסמך/ת, על הסטודנט/ה לעבור בהצלחה את הבחינה הממשלתית, ולשלם עבור תעודת הרישום המקצועי (לפי תעריף של משרד הבריאות).
  3. באחריות הסטודנט להגיש בקשה להתאמות אישיות בבחינת הרישוי, באם נדרשות.
 9. תלבושת
  1. על הסטודנטים להופיע ללימודים הקליניים, לדיונים הקבוצתיים ולתרגול במעבדה בקורסי יסודות הסיעוד, במדים מלאים ובהופעה מסודרת.
  2. אין ללבוש מדים מחוץ למסגרת הלימודים בביה"ס, במסגרת עבודתו או בבית החולים.
  3. הופעה במחלקות תתאים לנהלי המוסד בו הסטודנט מתנסה בהתנסות קלינית (מטעמי ביטחון ובטיחות).
 10. כללי משמעת
  1. על הסטודנטים להופיע להתנסות הקלינית ולשיעורים בשעה המדויקת כנדרש. בכל מקרה של היעדרות או איחור להתנסות קלינית, יש לדווח מראש למרצה הקלינית ולמחלקה.
  2. תקנון המשמעת של האוניברסיטה העברית חל על כל הסטודנטים הלומדים לתואר בוגר בסיעוד.
  3. אין לעשן במסגרת ההתנסות הקלינית ובשיעורים בתוך הכיתות ומסדרונות בתי הספר, אלא במקום המיועד לכך.
  4. על הסטודנט להגיש תרגילים ועבודות במועד שנקבע על ידי כל מרצה.
  5. על פי הוראת פקודת בריאות העם, אדם אשר הורשע בעבירה פלילית שדינה מאסר אשר יש בה לדעת האחות הראשית כדי למנוע עיסוק בסיעוד אינו מורשה לעסוק במקצוע הסיעוד. לפיכך המועמדים חייבים לחתום בקבלתם ללימודים על הצהרה בנוסח המצורף לתקנון. מועמדים אשר הורשעו בעבירה פלילית תישקל קבלתם לאור מהות העבירה.
  6. סטודנטים (גברים) נדרשים להחתים בטופס ייעודי את המשטרה (בהתאם לחוזר מנהל הסיעוד) בדבר אי קיום עבירה של הטרדה מינית, כתנאי להתחלת התנסויות קליניות.
 11. שונות
  1. ככלל, על סטודנט לסיים לימודיו בבית הספר אליו התקבל מלכתחילה. במקרה חריג בו מבקש לעבור בית ספר בתוך החוג, יגיש הסטודנט בקשה מנומקת בכתב למנהל בית הספר בו הוא לומד. הבקשה תידון עם יו"ר החוג לסיעוד ומנהלות בתי הספר בחוג ותוכרע על-ידיהן במשותף.
  2. אין סטודנט רשאי לעבור מביה"ס לסיעוד אחד של החוג לאחר. אלא, רק במקרים חריגים במיוחד ובהסכמת מנהלות בתי הספר.​​​​
×