כניסה

אמנת תלמידי רפואה ומוריהם בפקולטה לרפואה של בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, האוניברסיטה העברית בירושלים תשפ"א

מבוא

לסטודנטים/ות לרפואה זכויות וחובות מסוימים השונים מאלו של סטודנטים/ות אחרים/ות באוניברסיטה העברית. לכן מצופים מהם/ן סטנדרטים שונים של התנהגות מקצוענית (פרופסיונלית) (ר' נספח א'). באחריות בית הספר לרפואה לוודא שלסטודנטים/ות לרפואה ניתנות הזדמנויות ללמוד ולתרגל את הסטנדרטים המצופים מהם/ן.
מטרת מסמך זה היא לאזן בין ההתנהגות המקצוענית המצופה מסטודנט/ית לרפואה מחד, לבין הגדרה מעשית של נהלים ושל דרכי הטיפול בסטודנטים/ות שחרגו מנורמות ההתנהגות המקובלות, וקיים ספק לגבי כשירותם/ן לשמש בעתיד כרופאים/ות, מאידך.
המסמך מגדיר את ההתנהגות המקצוענית המצופה מסטודנטים לרפואה בתחומים של (1) הענקת טיפול רפואי מיטבי, (2) שמירה על סטנדרטים מקצועניים, (3) הוראה, הכשרה והערכה, (4) יחסים עם מטופלים/ות, (5) עבודה עם עמיתים/ות, (6) יושר ויושרה, ו-(7) בריאות.
המסמך מפרט את ההיקף ואת דרישות המינימום שיאפשרו לבוגר/ת לימודי רפואה לשמש בעתיד כרופא/ה (כשירות) ואת תהליך קבלת ההחלטות לגבי סטודנטים/ות החורגים/ות מדרישות המינימום.
לבסוף, המסמך מגדיר את המחויבות של סגל ההוראה כלפי סטודנטים, מטופלים ובני משפחותיהם וחברי הצוות הרב-מקצועי.
מסמך זה מחולק לשלושה חלקים.
חלק א: פירוט ההתנהגות המקצוענית המצופה מסטודנט/ית לרפואה.
חלק ב: פירוט הקווים האדומים והניהול המשמעתי.
חלק ג: מחויבות סגל ההוראה בפקולטה לרפואה ובמחלקות בתי החולים והמוסדות המסונפים.

חלק א: ההתנהגות המקצוענית המצופה מסטודנט/ית לרפואה

אף שהחוק מגביל את הטיפול הקליני שסטודנטים/ות לרפואה רשאים/ות להעניק, עליהם/ן להיות מודעים/ות לכך שפעולותיהם/ן נתפסות ע"י המטופלים/ות כטיפול רפואי, ולכן יש להן השפעה של ממש על המטופלים/ות. התנהלות הסטודנטים/ות, הן בסביבה הקלינית הן מחוצה לה, חייבת להצדיק את אמון הציבור במקצוע הרפואה.
ההכשרה הקלינית במהלך לימודי הרפואה מאפשרת לסטודנטים/ות ללמוד מהי התנהגות מקצוענית בסביבה מבוקרת, שלא תגרום נזק למטופלים/ות.

הענקת טיפול רפואי מיטבי

היכולת להעניק טיפול רפואי מיטבי עומדת בבסיס ההכשרה של הרופא/ה לעתיד.
על-מנת להיות כשיר/ה לשמש בעתיד כרופא/ה, על הסטודנט/ית:
 1. להכיר את גבולות יכולתו/ה, לפעול במסגרתם ולבקש עזרה על פי הצורך.
 2. להציג באופן מדויק את מעמדו/ה ויכולותיו/ה.
 3. לוודא שכל משימה קלינית מבוצעת תחת פיקוח הולם.
 4. לכבד את ההחלטות והזכויות של המטופלים/ות.
 5. לא לאפשר להשקפותיו/ה האישיות לגרום לאפליה או להשפיע לרעה על היחסים המקצועניים או על הטיפול המוענק, כולל השקפות לגבי גיל, מצב גופני ונכות, מוצא אתני או לאומי, תרבות והרגלים, מין ומגדר, סגנון חיים, מצב משפחתי או הורי, דת ואמונה, נטייה מינית או מצב סוציו-אקונומי.
 6. לנהוג באדיבות כלפי מורים/ות, אנשי צוות, מטופלים/ות ובני/ות משפחה.
 7. לדווח על כל חשד שמתעורר לגבי בטיחות המטופלים/ות לאחראי/ת ההוראה במחלקה.

שמירה על סטנדרטים מקצועניים

על הסטודנט/ית להיות מודע/ת לאחריותו/ה לשמר את הידע והמיומנויות שלו/ה לאורך הקריירה המקצועית. סטודנט/ית מצופה להיות מעודכנ/ת וליישם את הידע ההכרחי להענקת טיפול רפואי מיטבי. הציפיות מן הסטודנט/ית הינן:
 1. להכיר ולהפנים את הסטנדרטים המקצועיים הנהוגים במקצוע הרפואה.
 2. להיות נוכח/ת בהוראת החובה בהיקף שהוגדר.
 3. לבצע ולהגיש מטלות בזמן.
 4. להיות אחראי/ת ללמידה שלו.
 5. להתלבש באופן הולם ומקצועי.
 6. להגיב באופן בונה למשוב על ביצועים והישגים.
 7. לכבד את הידע ואת המיומנויות של הגורמים המעורבים בהכשרתו/ה.

הוראה, הכשרה והערכה

לחינוך הרפואי היבטים מקצועניים ואקדמיים משמעותיים. סטודנטים/ות לרפואה חייבים/ות להיחשף למטופלים/ות ולרכוש ידע וניסיון בהקשר קליני, לצד רכישת מיומנויות אקדמיות – רפואיות  בלמידה והוראה.
על רופאים/ות וסטודנטים/ות לתרום להוראה, להכשרה ולהערכה של סטודנטים/ות ועמיתים/ות. יש להיות ישרים/ות ואובייקטיביים/ות בהערכת הביצועים של עמיתים/ות למקצוע.
על מנת להוכיח כשירות לשמש בעתיד כרופא/ה, על הסטודנט/ית:
 1. לתת משוב בונה על איכות הלימוד וההוראה.
 2. לתרום להוראה של סטודנטים/ות אחרים/ות.
 3. להדגים כישורי הוראה, כדוגמת הצגת נושא לימודי בפני קבוצת הסטודנטים/ות ונציג/ת המחלקה.

יחסים עם מטופלים/ות

לסטודנטים/ות לרפואה יש מגע נרחב עם מטופלים/ות במהלך לימודיהם/ן. למרות שיש מגבלות למגע הקליני והסטודנטים/ות נמצאים/ות תחת פיקוח, מטופלים/ות עשויים/ות להתייחס לסטודנטים/ות כאל בעלי/ות עמדה של אחריות טיפולית, ולייחס חשיבות לדעותיהם/ן ולהערותיהם/ן.
על רופאים/ות וסטודנטים/ות לבנות מערכות יחסים עם מטופלים/ות המבוססות על פתיחות, על אמון ועל תקשורת טובה. יש לנהוג בהתחשבות גם בקרובים/ות משפחה, במטפלים/ות, בבני/בנות זוג ובכל אדם אחר הקרוב למטופל/ת, ולתמוך בהם/ן על-פי הצורך.
רופאים/ות וסטודנטים/ות מצופים/ות לשמור על גבולות מקצועיים בינם/ן לבין מטופליהם/ן ומטופלותיהם/ן. אין להשתמש במעמדם/ן המקצועי באופן שיגרום למצוקה או ינצל מטופלים/ות.
יש לקבל הסכמה מדעת לכל פעולה רפואית המבוצעת על ידי רופא/ה או סטודנט/ית לרפואה.
למטופלים/ות זכות לסודיות רפואית מלאה. אסור שמידע לגבי מטופלים/ות יוצג באופן שיגרום לזיהוי שלהם/ן בידי כל מי שאינם/ן מעורבים/ות באופן ישיר בטיפול. יש להקפיד על שמירת הסודיות הן בדלתיים סגורות והן במקומות ציבוריים. עבודה אקדמית שמכילה מידע ספציפי לגבי מטופל/ת צריכה להיעשות באופן שלא יוביל לזיהויו/ה, אם היא מוצגת מחוץ לצוות המטפל, כולל גם עבודות או הצגות מקרה המוגשות ע"י סטודנט/ית, כחלק ממטלות הקורס.
על-מנת להוכיח כשירות לשמש בעתיד כרופא/ה, על הסטודנטים/ות:
 1. לשמור על כבוד המטופלים/ות ועל זכויותיהם/ן.
 2. לוודא שהם/ן מזוהים/ות בבירור כסטודנטים/ות.
 3. לקבל הסכמה מדעת ולשמור על סודיות רפואית.

עבודה עם עמיתים/ות

על סטודנטים/ות לרפואה להיות מסוגלים/ות לעבוד ביעילות עם עמיתים/ות בתוך מערכת הבריאות ומחוצה לה, על מנת להעניק טיפול רפואי איכותי ולהבטיח את בטיחות המטופל/ת.
על רופאים/ות וסטודנטים/ות לפתח כישורים לעבוד בצוותים רב-מקצועיים. כישורים אלו כוללים רחישת הערכה למיומנות ולתרומה של עמיתים/ות ובעלי/ות מקצועות אחרים, ופיתוח תקשורת יעילה עם חברי/ות צוות ועם מטופלים/ות.
יתרה מכך, על רופאים/ות וסטודנטים/ות להגן על מטופלים/ות מנזק שעלול להיגרם על ידי התנהגות, ביצועים או בריאות לקויה של עמית/ה, ולדווח על כך לאחראי/ת ההוראה במחלקה.
על-מנת להוכיח כשירות לשמש בעתיד כרופא/ה, על הסטודנט/ית:
 1. להיות מסוגל/ת לעבוד ביעילות בצוות, ולקבל על עצמו/ה תפקידים שונים על-פי הצורך, כולל נטילת אחריות לביצוע מטלות.
 2. לפתח ולהביא לידי ביטוי כישורים של עבודת צוות ומנהיגות.
 3. להיות מודע/ת לתפקידים ולאחריות של אחרים/ות המעורבים/ות במתן הטיפול הרפואי, ולכבד אותם ואת הכישורים והתרומה של עמיתים/ות ובעלי/ות מקצוע אחרים/ות.
 4. לדווח על בעיות אפשריות לגבי הטיפול הרפואי הניתן ביחידה, או לגבי עמיתים/ות, כולל סטודנטים/ות ואנשי צוות רפואי, בפני הגורם המתאים, אם עלול להיגרם סיכון או נזק למטופלים/ות.

יושר ויושרה

יושרה היא התנהגות אמינה, ישרה ושניתן לבטוח בה. על רופאים/ות וסטודנטים/ות להצדיק את האמון שמטופלים/ות והציבור נותנים/ות במקצוע הרפואה.
על-מנת להוכיח כשירות לשמש בעתיד כרופא/ה, על הסטודנט/ית:
 1. להסב את תשומת לב אחראי/ת ההוראה במחלקה בעת ביצוע טעות או הבחנה בטעות שעלולות להיות לה השלכות לא רצויות.
 2. להיות ישר/ה, כנ/ה ומקורי/ת בעבודתו/ה האקדמית, כולל בביצוע מחקר, ולנקוט בצעדים מעשיים אם יש סיבה לדאגה לגבי יושרם/ן של אחרים/ות.
 3. להיות ישר/ה וראוי/ה לאמון בכתיבת עבודות, בחינות, בהכנת משימות ובמילוי טפסים וחתימה עליהם.
 4. להיות ישר/ה לגבי קורות חייו/ה ולא להציג מצג שווא לגבי ההסמכה שלו/ה, מעמדו/ה או יכולותיו/ה.
 5. לא להציג עבודה של אחר/ת כאילו הייתה עבודתו/ה, ולא להשתמש שוב בעבודה שהוכנה בעבר, בדרך שעלולה להטעות.
 6. להיות ישר/ה וראוי/ה לאמון בכל התנהלות כספית, בפרט באחריות על קופה ציבורית, ולוודא שכספים שתחת אחריותו/ה משמשים למטרה לה הם נועדו.
 7. לציית לנהלי בית הספר לרפואה, האוניברסיטה, בית החולים וארגונים אחרים הרלוונטיים ללימודיו/ה.

בריאות

חשוב שסטודנטים/ות לרפואה יהיו מודעים/ות לכך שבריאות לקויה עלולה לסכן מטופלים/ות ועמיתים/ות, בפרט בעת קיום או חשד למחלה העלולה להיות מועברת למטופלים/ות, או בעת קבלת טיפול העלול להשפיע על שיקול דעתם/ן או על ביצועיהם/ן.

חלק ב: פירוט הקווים האדומים

על מנת להיות מסוגלים/ות לבצע את תפקידם/ן באופן בטוח, רופאים/ות צריכים/ות לעמוד בסף כשירות (competence). עליהם/ן לנהל יחסים תקינים עם מטופלים/ות, לכבד את האוטונומיה שלהם/ן ולנהוג באחריות.
לרופאים/ות מעמד מיוחד בחברה ועבודתם/ן מאפשרת גישה למידע רגיש. רופא/ה שהתנהלותו/ה אינה מצדיקה את האמון הניתן בו/ה, אינו/ה ראוי/ה להיות רופא/ה. אף שסטודנטים/ות לרפואה עדיין אינם/ן רופאים/ות, עליהם/ן לעמוד בסטנדרטים החלים על רופאים/ות.
סטודנטים/ות לרפואה נמצאים/ות בקשר עם מטופלים/ות, ויש להם גישה למידע סודי הנוגע אליהם/ן. מטופלים/ות מתייחסים/ות לסטודנטים/ות כראויים/ות לאמון וכבעלי/ות אחריות. הסכמתם/ן לאפשר לסטודנטים/ות להיות מעורבים/ות בטיפול בהם/ן ניתנת מתוך הבנה שזהו חלק חשוב בהכשרת הסטודנט/ית. נכונות זו מושתתת על אמון בכך שהסטודנטים/ות ינהגו באופן מקצועי, ושרופאים/ות יפקחו עליהם/ן כנדרש.
סטודנטים/ות מצופים/ות לנהוג באופן מקצועי ואחראי. כאשר התנהגות הסטודנט/ית אינה עומדת בציפיות, בית הספר לרפואה צריך לשקול האם יש בכך חשש לפגיעה בדרישות הסף לכשירות, ומחייב בירור באמצעות הליך רשמי. יש להביא בחשבון את חומרת ההתנהגות, את שנת הלימוד, את הסבירות לאירוע חוזר של התנהגות לא נאותה, ואת סיכויי הסטודנט/ית להגיב לתמיכה ולהליך מתקן.
מטרתו של חלק זה להבהיר מהי ההתנהגות המצופה מכל סטודנט/ית לרפואה, ומה מהווה התנהגות פסולה, וכן ולסייע לבית הספר לרפואה לקבל החלטות עקביות לגבי כשירות הסטודנטים/ות לשמש בעתיד כרופאים/ות.
זוהי גם הזדמנות עבור בית הספר לרפואה לזהות סוגי התנהגות שאינם רצויים ועלולים לגרום נזק למטופלים/ות, תוך מתן הזדמנות לסטודנטים/ות לשפר את התנהגותם/ן. אם השיפור אינו מספק, יש לוודא שסטודנטים/ות העלולים/ות להיות מסוכנים/ות למטופלים/ות או לציבור, לא ישמשו כרופאים/ות.
הואיל ולא ניתן למנות את כלל המקרים האפשריים, על כל מקרה להיבחן לגופו ע"י חוקר/ת כשירות וועדה מתאימה שימנה בית הספר לרפואה.

תמיכה בסטודנטים/ות

יש לטפל בסוגיות לפני שהן מתדרדרות לחציית הקווים האדומים המפורטים בהמשך. האוניברסיטה העברית מעמידה לרשות הסטודנטים/ות מערכות תמיכה בנושאים נפשיים, כלכליים ועוד. השירותים מפורטים בנספח א' למסמך זה וברצוננו לעודד את הסטודנטים/ות להיעזר בהם בעת הצורך.
אם הוחלט לפתוח בהליך לבירור כשירות סטודנט/ית, על חוקר/ת מטעם בית הספר לרפואה (ראו פירוט בהמשך) להפנות את הסטודנט/ית לגורמי תמיכה מתאימים ע"פ הצורך, במקביל להליך בדיקת הכשירות. גורמי התמיכה לא יהיו מעורבים בחקירת הסטודנט/ית או בקבלת החלטות העלולות להשפיע על המשך לימודיו/ה והקריירה של הסטודנט/ית.

תמיכה בנושאי בריאות וכשירות

בית הספר לרפואה צריך לאפשר הכשרת תלמידים/ות מרקעים מגוונים, וכן של תלמידים/ות המתמודדים/ות עם בעיות בריאות ומוגבלויות. עמדות וגישות מגוונות הן בעלות ערך למקצוע הרפואה ולאוכלוסיית המטופלים/ות.
עם זאת, על סטודנטים/ות לרפואה להיות כשירים/ות לשמש כרופאים/ות, כאשר בטיחות המטופלים/ות היא השיקול העיקרי בכל התמחות ומסלול מקצועי שייבחרו בעתיד.
על בית הספר לרפואה להבטיח התאמות סבירות עבור סטודנטים/ות המתמודדים/ות עם ליקויים בריאותיים. ברוב המקרים, בעיות בריאות ומוגבלויות לא יובילו לחשש לגבי כשירות, כל עוד הסטודנט/ית מקבל/ת טיפול מתאים והתאמות סבירות.

הכשירות הנדרשת מסטודנט/ית לרפואה

כשירות הסטודנט/ית עומדת בספק כאשר התנהלות כלשהי מעלה חשש חמור או עקבי לגבי יכולתו/ה של סטודנט/ית להמשיך במסלול לימודי הרפואה או לתפקד כרופא/ה לאחר סיום לימודיו/ה.
במצב כזה, על הסטודנט/ית לעבור הערכה בהליך לבדיקת כשירות של בית הספר לרפואה.
אם יש צורך בהליך משמעתי של האוניברסיטה, יש לקיים את ההליך המשמעתי האוניברסיטאי, ע"פ הנוהל שבקישור.

קווים אדומים

 • הרשעות או אזהרות במסגרת החוק – הונאה, גניבה, אלימות, התעללות, סחר בסמים.
 • צריכה מסוכנת של אלכוהול או סמים – נהיגה בשכרות, צריכת חומרים המשפיעה על התפקוד בעבודה.
 • התנהגות אלימה, מאיימת או אגרסיבית – תקיפה, אלימות או התעללות גם בהעדר הליך פלילי.
 • אי עמידה בסטנדרטים מקצועיים – חוסר מחויבות לעבודה, איחורים חוזרים ונשנים, חיסורים מרובים ללא הצדקה, כישלון בקבלת ביקורת ובביצוע מטלות הקשורות ללימודים, נוכחות לא נאותה ברשתות חברתיות (כגון אי שמירה על גבולות מקצועיים כולל סודיות רפואית).
 • רמאות – בבחינות, בעבודות, ברישום נוכחות בשיעורים, במחקר, בהתנהלות כספית.
 • התנהלות לא מקצועית – הפרת סודיות רפואית או אוטונומיה של מטופל/ת, הטרדה מינית של מטופלים/ות, אפליה על רקע מין, דת, מוצא, נטייה מינית ועוד, הטעיה מכוונת של מטופל/ת, ביצוע בדיקות לא הולמות וחוסר שמירת גבולות מתאימים ( כולל במרחב הדיגיטלי) , פגיעה במטופלים/ות או העמדתם/ן בסכנה, התנהגות גסה כלפי מטופלים/ות, עמיתים/ות או אחרים/ות.

חלק ג: מחויבות סגל ההוראה בפקולטה לרפואה, במחלקות בתי החולים וברפואת הקהילה

סגל ההוראה מתחייב:
 1. למצוינות בהוראה תוך שיפור תמידי, התעדכנות, חדשנות ושימת לב לצרכי הלומדים/ות והמטופלים/ות* כאחד. 
 2. לשמש דוגמא אישית בדיבור ובמעשה ולשאוף להוות מודל לחיקוי הן בפן האקדמי, הן בפן הבין אישי והן בפן החברתי.
 3. להתייחס בכבוד אל הסטודנטים/ות תוך מענה ענייני לשאלותיהם/ן, עידוד השתתפות בשיעור והשראת אווירה של חופש הבעת דעה ופתיחות לאי-ידיעה.
 4. לפרט בכתב בתחילת הקורס או הסבב את דרישותיו מן הסטודנטים/ות, כולל תכני הקורס, חובות נוכחות, לוח זמנים למטלות, ולוודא שמטלות הקורס ו/או המבחן המסכם הולמים את סילבוס הקורס ואת היקפו של הקורס.
 5. לתת לסטודנטים/ות משוב המאפשר תהליך למידה אפקטיבי.
 6. ליישם לקחים ממשובים על דרך ההוראה ועל ההתנהלות עם הסטודנטים/ות, מתוך הבנה שבחינה עצמית וקבלת ביקורת עומדות בבסיס הלמידה וההתמקצעות.
 7. לנהוג ביושר ובאמינות, כלפי תלמידים/ות, מטופלים/ות* ועמיתים/ות למקצוע.
 8. לדאוג כמורה וכמטפל/ת לקיים את החוק ולנהוג לפי הקוד האתי הרפואי המקובל במדינת ישראל*.
 9. להימנע מחציית הגבולות המקצועיים עם מטופלים ולומדים כולל מערכות יחסים שיש בהן כדי ניצול סטודנט/ית, מטופל/ת* או קרוב/ה.
 10. לוודא שדעות אישיות לגבי סגנון חיים, תרבות, אמונה, מוצא אתני, מין ומגדר, נטיה מינית, גיל ומצב כלכלי לא ישפיעו על האינטראקציה עם מטופלים/ות*, סטודנטים/ות או עמיתים/ות למקצוע.
 11. להקשיב למטופלים/ות, לכבד את דעותיהם/ן ואמונותיהם/ן, להתייחס בסובלנות ובאדיבות ולכבד את זכותם/ן לפרטיות, כולל סירוב לקחת חלק בתהליך הכשרת הסטודנטים/ות*.
 12. לוודא כי זכויות המטופלים/ות נשמרות גם בעת ההוראה הקלינית, כולל קבלת הסכמה מדעת להשתתפות בהוראת הסטודנטים/ות*.
 13. לשמור על קוד לבוש מכובד, על מנת למנוע פגיעה ברגשות המטופלים/ות*, הסטודנטים/ות ועמיתים/ות למקצוע.
 14. להגיב או לדווח על כל מעשה שנעשה על ידיו/ה או על ידי אחרים/ות, שאינו תואם את הקוד האתי והמקצועי בתחום ההוראה או כלפי הסטודנטים/ות.
 15. להתחשב במידת האפשר בנסיבות חריגות עמן מתמודדים/ות הסטודנטים/ות.
*מתייחס למורים קליניים

נספח א': חובות הסטודנט לרפואה

מטופלים מפקידים בידי רופאיהם את חייהם ובריאותם. כדי להצדיק אמון זה, עליך
 • לשים את הטיפול בחולה בראש מעיינך
 • להגן על ולקדם את בריאות המטופלים שלך ובריאות הציבור
 • לשמור על סטנדרטים גבוהים  של טיפול בחוליך
  • לעדכן את הידע והמיומנויות המקצועיים שלך
  • להכיר ולעבוד בגבולות היכולת שלך
  • לעבוד עם עמיתים באופן המשרת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של המטופלים
 • להתייחס למטופלים כבני אדם ולשמור על כבודם
  • להתייחס למטופלים בנימוס ובהתחשבות
  • לכבד את זכותם של המטופלים לסודיות
 • לעבוד בשותפות עם מטופלים
  • להקשיב למטופלים, להתייחס לדאגותיהם ולכבד את העדפותיהם
  • לספק למטופלים את המידע שהם מבקשים או זקוקים לו באופן שיהייה מובן להם
  • לכבד את זכותם של המטופלים לקבל החלטות ביחד איתך לגבי הטיפול בהם
  • לעזור למטופלים לשמור על בריאותם
 • לנהוג בכנות, פתיחות ויושר
  • לפעול ללא דיחוי אם יש לך סיבה טובה להאמין שאת/ה או עמיתך עלולים לסכן חולים
  • לעולם לא להפלות לרעה מטופלים או עמיתים
  • לעולם לא לבגוד באמון המטופלים שלך בך או באמון הציבור במִקצוֹעַ הרפואה
את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על המקצוענות שלך ועליך להיות מוכן/נה תמיד לנמק את ההחלטות והפעולות המקצועיות שלך!

נספח ב': גורמי תמיכה לסטודנט/ית

  מייל
טלפון
שם איש הקשר
דיקן
deanmed@savion.huji.ac.il
02-6758007
פרופ' דינה בן יהודה
סגן דיקן לענייני תלמידים mankutad@gmail.com
  פרופ' דיוויד מנקוטה
סגנית דיקן להוראה פרה- קלינית
shulamitk@ekmd.huji.ac.il   פרופ' שולמית קצב-שפירא
יו"ר ועדת הוראה קלינית
dshaham@hadassah.org.il   פרופ' דורית שחם
יו"ר ועדת מורים-תלמידים
Neta@hadassah.org.il   פרופ' נטע גולדשמידט
טיוטור שנה א'
KarenM@hadassah.org.il
  דר' קרן מאיר-רבין
טיוטור שנה ב'
ehudc@ekmd.huji.ac.il   פרופ' אהוד כהן
טיוטור שנה ב'
orenef@hadassah.org.il  
טיוטור שנה ג'
Noams@hadassah.org.il   דר' נעם שוסמן
טיוטור שנה ד'
Kandel@hadassah.org.il   דר' אריה קנדל
טיוטור שנה ה'
itamar@hadassah.org.il   דר' איתמר שגיב
טיוטור שנה ו'
drnir@hadassah.org.il   דר' ניר הירשהורן
טיוטור צמרת
aviv.tzameret@gmail.com   דר' אביב שופר
משרד דיקן הסטודנטים
dstudents@savion.huji.ac.il 02-5882355 פרופ' גיא הרפז
יחידות דיקנט לרווחת הסטודנט

 
הסעיפים העוסקים בסטודנטים.יות מבוססים על : 
האמנה נערכה לראשונה בתשע"ז ע"י פרופ' דורית שחם, יו"ר ועדת מורים-תלמידים תשע"ג-תשע"ז, ביחד עם הסטודנטיות חני רייס ועדינה לשנסק×