כניסה

​תקנון לימודים ל​​​תואר מוסמך

סדרי ההרשמה

 1. מועמדים לחוג למדעים ביו-רפואיים במגמות: ביוכימיה של התא, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה; ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן; גנטיקה של האדם – המסלול המחקרי; גנטיקה של האדם – ייעוץ גנטי; מיקרוביולוגיה; נוירוביולוגיה, יירשמו דרך האתר: grs.ekmd.huji.ac.il. טלפונים לשאלות: 02-6758186; 02-6757526.
 2. מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון ​במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל, יירשמו באמצעות המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל בהר הצופים, דרך האתר: info.huji.ac.il/en-overseas. טלפון: 02-5881607.

תנאי קבלה

ללימודי המוסמך בחוג למדעים ביו-רפואיים יתקבלו המועמדים הבאים:
 1. בעלי תואר בוגר ברפואה (.Sc.Med.B), ברפואת שיניים (.Sc.Med.B) במדעים ביו-רפואיים (B.Sc.Med), בביולוגיה (B.Sc.) וברוקחות (.Pharm.B) של האוניברסיטה העברית, או מוסד מקביל להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון כללי "טוב" (80) לפחות (אלא אם צוין אחרת בתנאי הקבלה למגמה מסוימת).​
 2. תלמידים בעלי תואר בוגר בתחומים ובמקצועות אחרים, שבהם היקף הקורסים ותכניהם אינם עומדים בדרישות החוג, עשויים להידרש ללימודי השלמה, בהתאם לדרישות המגמה.
 3. השלמות שנדרשות ממועמד בהתאם לציון הבוגר:
  • מועמד עם תואר בוגר ממדעי החיים עם ממוצע מעל  80 - אם ראש המגמה סבור כי יש למועמד צורך בהשלמה מקצועית, יכול להתקבל לתואר המוסמך בשילוב עם קורס/י השלמה.
  • מועמד עם תואר ממדעי החיים עם ממוצע מעל 80 ובעת ההרשמה חלפו חמש שנים ומעלה מסיום תואר הבוגר- יכול להתקבל לתואר המוסמך בשילוב עם קורס/י השלמה מקצועיים.
  • מועמד עם תואר בוגר בתחום שאינו ממדעי החיים עם ממוצע מעל 80 – בהתאם להחלטת ראש המגמה, ישנה אפשרות להתקבל כמשלים למוסמך (שנה או שנתיים של לימודי השלמה).
  • מועמד עם תואר בוגר ממדעי החיים עם ממוצע הנע בין 78-80- יוזמן לראיון.  אם יימצא מתאים, יכול להתקבל כמשלים למוסמך. לימודי ההשלמה יכולים להתפרס על פני סמסטר או שנה שלמה.
  • מועמד עם תואר בוגר ממדעי החיים עם ממוצע מתחת ל-78 – יתקיים דיון ראשוני אם כלל יש מקום לשקול את המועמדות. במידה ויוחלט שיש מקום לשקול, המועמד יוזמן לראיון ראשוני. באם יעבור את הראיון הראשוני, יוזמן בהמשך גם למבחן. רק לאחר המבחן תתקבל החלטה בעניינו. אם יוחלט לקבלו, זה יהיה כמשלים למוסמך, למינימום של שנה.
 4. מועמדים שלימודי הבוגר שלהם, או חלק מהם היו בתקופה שבה מתכונת ההוראה הייתה מרחוק עקב מגפת הקורונה (תש"פ ואילך), וממוצע תואר הבוגר שלהם אינו נופל מ-78, תיתכן במקרים מסוימים האפשרות להתקבל ללימודי מוסמך במסלול הרגיל תוך למידה של קורסי ההשלמה. ההחלטה על קורס/י השלמה הנדרש/ים, והאם התלמיד יהיה במעמד של מסלול השלמה למוסמך או במסלול מוסמך רגיל, תקבע על ידי ועדת קבלה. הוועדה תכלול את יו"ר החוג ויו"ר המגמה (או נציגיהם) וחבר מגמה נוסף. ההחלטה תתבסס על ציוני המועמד בקורסי הבוגר (בעיקר אלו הרלוונטיים לחוג ולמגמת הלימוד) וגם על ראיון שיערך על ידי חברי הוועדה עם המועמד. במידה והראיון לא יהיה מספק, המועמד יוזמן לראיון נוסף בו יבחן על מאמר מחקרי אותו יקבל לקריאה מראש.
  (סעיף זה אינו תקף במקרה בו חזרו הלימודים למתכונת הוראה פרונטלית רגילה, אולם חלק מהקורסים המשיכו להתקיים במתכונת מקוונת).

בחירת המנחה והשיוך למגמה

 1. כמנחה לעבודת המחקר ישמש אחד ממורי המגמה, מדרגת מרצה ומעלה. כמנחה משנה רשאי להנחות: חבר סגל בעל תואר Ph.D או M.D במסלולי המינויים הבאים: חוקרים, אורחים, מסלול קליני, מסלול נלווה, מסלול מקביל(מורים בכירים בלבד), מורים מן החוץ, חברי הוראה, וכן – חברי סגל בעלי מינוי במסלול הרגיל בדרגת מרצה לפחות מאוניברסיטה אחרת בארץ. צירוף מנחה המשנה מותנה בהמלצת יו"ר המגמה ובאישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים.​
 2. בחירת המנחה תיעשה לפני תחילת הלימודים לתואר מוסמך. אישור על התקשרות עם המנחה ונושא המחקר יוגש למזכירות החוג, לא יאוחר מתום השבוע הראשון לתחילת הלימודים, על גב טופס מנחה מתאים, שעליו יחתמו המנחה , יו"ר המגמה ויו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. ​
 3. אם יחליף התלמיד מנחה, עליו להגיש טופס חתום כמפורט בסעיף 3.2.
 4. תלמיד יירשם ללימודי תואר שני על-פי השיוך למגמה שבה חבר המנחה.​
 5. תלמיד שהחליף מגמת לימוד יחויב בדרישות המגמה החדשה שאליה הצטרף. במקרים מסוימים ניתן יהיה להעניק זיכוי ממכסת נ"ז בגין קורסים שאותם למד התלמיד במגמה הקודמת, זאת באישור יו"ר המגמה שאליה עבר.

מסגרת הלימודים

 1. הלימודים במקצוע ההתמחות לקראת תואר המוסמך מקיפים 28 נ"ז במסלולים המחקריים, ועד 50 נ"ז במסלול הלא-מחקרי (מסלול לא-מחקרי קיים אך ורק במסלול של ייעוץ גנטי). חלק הארי מהיקף הלימודים יוקדש לקורסי חובה במסגרת המגמה. שאר הקורסים יהיו במסגרת לימודי ההתמחות של התלמיד, עפ"י המלצת המנחה ובאישור יו"ר המגמה. משך הלימודים למוסמך הוא שנתיים (4 סמסטרים). תלמיד יידרש להגיש את עבודת הגמר עד סוף הסמסטר הרביעי ללימודיו לתואר. דחיית מועד זה מחייבת בקשה להארכת לימודים. על התלמיד להגיש - לא יאוחר מתום 4 סמסטרים ללימודיו - בקשה מנומקת בכתב על הארכת משך הלימודים מעבר לשנתיים. לבקשה יצורף מכתב תמיכה מנומק מהמנחה, הכולל הערכה על המועד המשוער לסיום הלימודים. משך הלימודים לא יעלה על שלוש שנים (6 סמסטרים). במקרים מיוחדים ידונו יו"ר המגמה ויו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים בבקשת התלמיד להארכת לימודיו מעבר לכך. תלמיד שהתקבל ללימודי המוסמך לאחר סיום תואר בוגר, ובמקביל לומד לתואר בוגר אחר (ברפואה), יידרש להיקף לימודים של 21 נ"ז לתואר המוסמך. בסיום כל קורס, תינתן הערכה על סמך בחינה בע"פ או בכתב, על סמך עבודה שוטפת, הגשת עבודה בכתב וכד'. אופן ההערכה בקורס יפורסם מראש.​
 2. הגשת תכנית לימודים
  • תכנית הלימודים תוכנס באמצעות מערכת הרישום-נט. הנחיות מפורטות להכנסתה תישלחנה לקראת תחילתה של שנת הלימודים.
  • תכנית הלימודים תועבר לאישורו של יו"ר המגמה, שיבדוק אותה טרם מתן אישור. אם המערכת לא הוכנסה כראוי, היא תידחה על ידי יו"ר המגמה + הוראות לתיקון ולהגשה חוזרת.
  • כל שינוי בתכנית הלימודים יועבר לאישור נוסף של יו"ר המגמה. בעקרון מותרים שינויים במערכת עד לתום השבוע השני לתחילתו של כל סמסטר.
 3. קורסי מיומנות
  תלמידים שיעסקו במחקר הדורש שימוש בחיות מעבדה, חייבים להשתתף בקורס "שימוש בחיות מעבדה" (94810). קורס זה לא יחושב במניין נ"ז הנדרש לתואר.​
  תלמיד שלמד לתואר מוסמך במוסד אקדמי אחר, לא סיים את לימודיו ורוצה לקבל תואר מוסמך באוניברסיטה העברית, יוכל לעשות זאת בהתאם לכללים המופיעים בתקנון נה"ל כאן.
  תלמיד יוכל לגשת לבחינת הגמר במגמת לימודיו, לאחר השלמת כל הקורסים הנכללים בתכנית לימודיו המאושרת, ולאחר מסירת עבודת הגמר בכתב.​

עבודת הגמר למוסמך

 1. הנחיות לכתיבת עבודת גמר:
  חיבור עבודת הגמר מהווה בחינה לכושרו של התלמיד למחקר ולכתיבה מדעית. החיבור צריך להיכתב בשפה ברורה, להציג את הבעיה המדעית, את מהלך העבודה, התוצאות המתקבלות וההיסק המדעי. העבודה תיכתב בעברית או באנגלית. ​
  בשער העבודה ייכללו הפרטים הבאים:
  • כותרת: האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לרפואה.
  • עבודת גמר לתואר מוסמך בחוג למדעים ביו-רפואיים במגמת ______________________
  • שם העבודה בעברית ובאנגלית.
  • שם מגיש העבודה + מספר תלמיד.
  • שם המנחה/ים.
  • תאריך הגשת העבודה.​
  במבוא תוצג מטרת העבודה, ועיקר הידע הנמצא בספרות בקשר עם הבעיה הנדונה. רצויה סקירה ספרותית רחבה. בסיכום המבוא תוסבר מטרת העבודה.
  שיטות וחומרים יתוארו בפרוט רב מזה המקובל במאמרים המתפרסמים בכתבי העת במקצוע הנדון. יש לציין שינויים של שיטות מקובלות או של שיטות חדשות.​
  התוצאות תוגשנה בטבלאות ובגרפים, אשר ילוו בהסבר מתאים. חלק זה צריך לאפשר לקורא, שאינו מצוי בתחום העבודה, התמצאות בתיאור התוצאות הניסוייות, ואילו החוקר המצוי בתחום יוכל לשאוב מידע מדויק שיאפשר לו ביצוע חזרות על הניסויים המתוארים. יש לצרף בדיקה סטטיסטית בכל המקרים הנדרשים.​
  אזכור תרומתם של חוקרים אחרים לעבודה
  תלמידים ששיתפו פעולה במהלך עבודתם עם תלמידים או חוקרים אחרים (כולל חברי המעבדה) ומציגים במסגרת עבודתם תוצאה/ות, איור/ים או ראגנט/ים שהם פרי עבודתם של אחרים, יוכלו לעשות זאת, אבל בשני תנאים: ראשית, התוצאות המוצגות חייבות להיות חיוניות להבנת העבודה וחשיבותה ושנית, חובה לציין בעבודה באופן מפורש ברור ומלא (ובסמוך למקום הרלוונטי) מהי התרומה של האחר/ים לעבודה. יש לציין את השם המלא של התורם/ים לעבודה ואת התרומה.
  במידה שהתוצאות המוצגות פורסמו במסגרת מאמר מדעי, קיימת חובה לציין במפורש שהתוצאות פורסמו ולהפנות את הקורא למאמר הרלוונטי.
  בדיון יסוכמו הממצאים לפי הידוע בספרות באותו נושא, יוסבר ההבדל בתוצאות או במסקנות שבין החוקרים, וכיצד מקדם המחקר המתואר את הידע בתחום הנחקר.​
  סיכום העבודה (תקציר - abstract) יהיה בעברית ובאנגלית.​
  מראי מקומות יסומנו בגוף העבודה, כמקובל בספרות המקצועית. כל מובאה מן הספרות מחייבת קריאת המאמר ע"י התלמיד. המובאה תכיל את שמות המחברים, שנת הפרסום, העיתון, כרך, עמודים וכותרת המאמר. לדוגמא:
  Gibson, F. (1973). The biosynthesis of ubiquinone in E.coli. J. Bact. 53 ; 2-11.
  בנספח אפשר לכלול שיטות פיתוח מתימטי וסטטיסטי, אם אינן נכללות בתיאור התוצאות. כאן יקובצו נתונים מפורטים, אשר אין מן ההכרח או הנוהג בספרות המקצועית להכלילם בגוף העבודה. לנספח אפשר לצרף תדפיסי פרסומים של המחבר, המשתייכים לנושא. תדפיסים אלו ישמשו כנספח בלבד, ולא ימירו חלקים בעבודה.​
  היקף עבודת הגמר לא יעלה על 60 עמודי A4 פונט מס' 12. (נספחים, references ומאמרים שפורסמו, לא ייכללו במסגרת 60 העמודים. תמונות תהיינה חלק מ-60 העמודים). ​

  ​יש למסור למזכירות החוג 2 עותקים 
  כרוכים של החיבור והנספחים; וכונן נייד (דיסק און קיי) עם ​קובץ העבודה בפורמט​ pdf. העבודה תודפס על צד אחד של הנייר, ברווח וחצי, עם שוליים ברוחב של 3 ס"מ. טרם הגשת העבודה יש להחתים את המנחה/מנחים על כל אחד מהעתקי העבודה.​
 2. שיפוט עבודת הגמר
  העבודה תישפט על ידי המנחה ועל ידי שני שופטים נוספים, שימונו על ידי יו"ר המגמה. שני השופטים הנוספים ישתתפו גם בבחינת הגמר של התלמיד, ואחד מהם ישמש יו"ר הבחינה. ניתן למנות שופט מחוץ לאוניברסיטה, בהתאם לקביעה של יו"ר המגמה. ציוני הבוחנים ימוצעו. אם ההבדל בין הציונים שיתנו הבוחנים יהיה חריג, ישקול יו"ר המגמה אם לשלוח את העבודה לשופט נוסף. הציון הסופי ייקבע, בכל מקרה, על סמך ממוצע הציונים.
 3. בחינת הגמר
  מטרתה של בחינת הגמר לתואר מוסמך לבדוק את ידיעותיו הכלליות של התלמיד, את הבנתו המעמיקה בשטח התמחותו ואת כושרו העצמאי להתמודד עם נושא מדעי. הבחינה תיערך כחודש לאחר הגשת עבודת הגמר. בבחינת הגמר לא ישתתף מנחה התלמיד. שני השופטים שיבדקו את עבודת הגמר ישתתפו גם בבחינה, כאשר אחד מביניהם ימונה ליו"ר הבחינה. יו"ר המגמה ימנה שופט נוסף לבחינה. יו"ר הבחינה והשופט אשר לא בדק את עבודת הגמר יכינו - כל אחד בנפרד - נושא או שאלה עם מאמר אחד, והם יועברו לתלמיד כשלושה שבועות לפני הבחינה. התלמיד ייבחן על שני הנושאים והמאמרים שקיבל.
  משך הבחינה כשעה. בחלקה הראשון יציג התלמיד במצגת את פרויקט המחקר, שאותו ביצע או שהיה שותף לו במעבדה. הדיון בעבודה (כולל המצגת) יסתיים תוך 15 דקות. בחלקה השני ייבחן התלמיד על בקיאותו והבנתו את המאמרים שהכין מבעוד מועד, והוא יימשך כ-45 דקות.
  הציון הסופי יוחלט על ידי חברי הוועדה, והם יחתמו על טופס הערכת הבחינה במשותף.
  אין מועד ב' לבחינת הגמר למוסמך.
 4. הציון הסופי לתואר המוסמך בחוג למדעים ביו-רפואיים מורכב משלושה ציונים נפרדים, לפי המפתח הבא:
  ממוצע ציוני הקורסים 40%
  ציון עבודת הגמר 30%
  ציון בחינת הגמר 30%​​
×