כניסה

תוכנית משולבת MD-PhD

עקרי התוכנית

לימודים משולבים לקראת התואר MD-PhD במסלול ישיר ייחודי למגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה  (6021)

מטרה

הפקולטה לרפואה רואה בתו​כנית MD-PhD מסלול ייחודי, המבטא את מחויבות הפקולטה לשילוב של מצוינות מחקרית ורפואית. צפוי, כי בוגרי התוכנית המשולבת ישתלבו בעתיד במערך המחקר וההוראה בפקולטה לרפואה או במוסדות אחרים דומים בארץ.
Doctor and researcher

פרטי התוכנית ומהלכה

התוכנית תעוגן כמגמה ייחודית במכון למחקר רפואי – ישראל-קנדה, שתיקרא: המגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה- MD/PhD
בתחילת שנה ב' ללימודי הרפואה יציג יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים בפני התלמידים את התוכנית הייחודית: MD/PhD.
המבקשים להתקבל לתוכנית המצוינות המשולבת MD/PhD יפנו למרכז התוכנית: פרופסור איתן גלון זאת על מנת לבדוק את ההתאמה לדרישות התוכנית.

מהלך הלימודים

תלמידים המעוניינים להצטרף לתוכנית ושכבר נפגשו עם מרכז התוכנית וממוצע ציוניהם אינו נופל מ-88, יכולים להתחיל ולהירשם לקורס/ים המוכתבים בתוכנית, והם יאוחסנו למוסמך החל משנה ב', סמסטר ב' ו/או בשנה ג' ללימודי הבוגר ברפואה. תלמידים יכולים להירשם לקורסים בתוכנית אשר מסתדרים ומשתלבים עם מערכת לימודי הרפואה.
במהלך שנה ג', או בשנת לימודי המוסמך, ישתלבו גם בקורס סבב המעבדה (94862) ויגישו עבודה. בתום שנה ג' יפסיקו התלמידים את לימודי הרפואה לתקופה של בין שנתיים לשלוש שנים. רק עם קבלת הזכאות לתואר בוגר ברפואה, כלומר בתום שנה ג', יוכלו התלמידים להגיש בקשה רשמית להתקבל לתוכנית MD-PhD, במידה ובקשתם תאושר יוכלו להירשם כתלמידים לתואר מוסמך.
תנאי הסף לקבלה לתוכנית MD-PhD הוא ממוצע של 88 ומעלה בציון הגמר לתואר הבוגר ברפואה.
במידה ותלמיד מבקש להתקבל לתו​כנית וממוצע תואר הבוגר שלו נמוך מ-88, אך אינו נופל מ-85, הוא יכול להגיש בקשה לדיון בוועדת חריגים. וועדת חריגים תדון בכל מקרה לגופו.

תלמיד MD-MSc המעוניין להגיש מועמדות למסלול הישיר, יוכל לעשות זאת בתנאי שהשיג בכל קורסי המוסמך ציון ממוצע שלא נופל מ-95, ובתנאי שציון הממוצע שלו בלימודי הבוגר ברפואה אינו נופל מ-80.

בתום השנה הראשונה ללימודי המוסמך (12 חודשים מאז סיום לימודי הבוגר) בה התלמידים השלימו את 21 נ"ז בממוצע שאינו נופל מ-90, יגישו בקשה למעבר למסלול הישיר לדוקטורט.
באחריות התלמיד לסיים את כל תהליך המעבר למסלול הישיר (כולל בחינת המעבר וסיום תהליך הרישום לדוקטורט) עד לפתיחת שנת הלימודים החדשה. לתשומת ליבכם, כל עיכוב במעבר עלול למנוע מהתלמיד את האפשרות לקבל מלגת מחיה במועד או להירשם לקורסים.
בעת הקבלה לדוקטורט לשלב א' יגיש התלמיד לרשות לתלמידי מחקר תוכנית מחקר בת שני עמודים ומכתב מאת המנחה, שבו הצעה למינוי חברי הוועדה המלווה. הרשות תמציא כתב מינוי לחברי הוועדה -על פי שיקול דעתה. הוועדה תכונס על ידי המנחה תוך שישה חדשים ממועד הקבלה לשלב א'. המנחה - באישור חברי הוועדה - יעביר לרשות מכתב סיכום, ובו ידווח על הישיבה. העתק יועבר אל יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים.
חברי הוועדה יתכנסו שוב טרם המעבר לשלב ב' לאחר שהתלמיד(ה) יגיש הצעת מחקר הכתובה על פי הכללים המפורטים באתר הרשות לתלמידי מחקר.
לא יאוחר משנה לאחר תחילת הדוקטורט – מעבר לשלב ב'.
בעת המעבר לשלב ב' תחליט הוועדה המלווה אם יוכל התלמיד לחזור ללימודי הרפואה. אם תמצא הוועדה שההתקדמות אינה בקצב הרצוי, יידרש התלמיד לצאת לשנת חופש נוספת מלימודי הרפואה (שנה שלישית ברצף). סיכום הישיבה יישלח ע"י המנחה אל הרשות, באישור חברי הוועדה המלווה. עותק יועבר ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. בכל מקרה, החלטת הוועדה המלווה מחייבת.

דו"ח התקדמות לוועדת ה-MD/PhD

בתום כל שנת מחקר יגיש התלמיד, באישור המנחה, דו"ח התקדמות קצר ובו לוח זמנים המפרט את תוכנית המחקר לשנות המחקר העתידיות. הדו"ח יימסר לחברי וועדת MD-PhD באמצעות מזכירות החוג.

הגשת עבודת ה-PhD

עבודת ה-PhD תוגש טרם תחילת הסטאג'

מלגות לתלמידי MD/PhD

תלמיד MD-PhD זכאי לקבל מלגת מחיה מהפקולטה לרפואה, וכן - כיסוי שכ"ל לתוכנית המחקר בלבד. ראה תקנון מלגות MD-PhD.

עבודת גמר לתואר MD

תלמיד התוכנית, אשר תוכנית המחקר שלו אושרה ברשות לתלמידי מחקר (מעבר לשלב ב' בדוקטורט), יהיה פטור מהגשת עבודת גמר לתואר MD.
הסטודנטים בתוכנית המשולבת ישובצו במהלך הלימודים הקליניים במחלקות בקמפוס עין כרם, זאת על מנת שתהיה להם נגישות מרבית למעבדות המחקר במקביל ללימודים הקליניים.

הוראה

לא יוטלו תפקידי הוראה על תלמידי MD-PhD

התוכנית תקיף 21 נ"ז ותכלול:

15 נ"ז מתוך שלושה אשכולות לפחות מבין חמשת האשכולות שבתוכנית. פרוט כל הקורסים שבאשכולות מופיע בשנתון האוניברסיטאי ומתעדכן מדי פעם. יש לבחור בשנתון: "הפקולטה לרפואה - החוג למדעים ביו-רפואיים - המגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה"  אתר השנתון ועוד 6 נ"ז קורס סבב (94862) בהיקף של למעלה מ-150 שעות מעבדה. עם תום קורס הסבב, יגיש התלמיד עבודה שתיבדק ע"י המנחה וע"י בודק חיצוני.
×