כניסה

המסלול היש​​​יר לדוקטורט

​עיק​​רי התוכנית

תלמידים מצטיינים יוכלו להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט לאחר שעברו בהצלחה מבחן מעבר, שמטרתו לבחון ולעמוד על כשרם ומוכנותם של התלמידים להתקבל ללימודים לקראת תואר שלישי מבלי להגיש עבודת מוסמך.​

1.1 התנאים להגשת תלמיד לבחינת מעבר (סינון)

א. סיום קורסי המוסמך בממוצע 90 לפחות תוך פרק זמן של עד שנתיים מיום תחילת הלימודים למוסמך*
באחריות התלמיד לסיים את כל תהליך המעבר למסלול הישיר (כולל בחינת המעבר וסיום תהליך הרישום לדוקטורט) עד לפתיחת שנת הלימודים החדשה. לתשומת ליבכם, כל עיכוב במעבר עלול למנוע מהתלמיד את האפשרות לקבל מלגת מחיה במועד או להירשם לקורסים.
ב. לתלמיד חייב להיות נסיון במחקר במסגרת המוסמך וידע מעמיק בנושא עבודתו.
ג. בחינות מעבר תערכנה במועדים שיוחלטו ע"י החוג/מסלול.
ד. הסטודנטים המתכננים לעבור למסלול הישיר לדוקטורט יגישו בקשה למזכירות החוג.
לבקשה תצורף: המלצת המדריך ליו"ר החוג/מסלול על הגשת התלמיד לבחינה ותקציר על עבודת המחקר (לא יעלה על 2 עמודים).
ה. מצא יו"ר החוג/מסלול את התלמיד ראוי לגשת לבחינת מעבר למסלול הישיר, יצרף המלצה כתובה אל יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים.
ו. התלמיד רשאי לגשת לבחינת המעבר, לאחר קבלת אישור מיו"ר הועדה ללימודים מתקדמים.

*מקרים חריגים בהם ניתן להגיש בקשה גם לאחר תום שנתיים:
  • נסיבות בריאותיות של התלמיד/ה עצמו/ה או של קרוב מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילד/ה, או הורה של התלמיד/ה) אשר אילצו את התלמיד להיעדר מהמעבדה לפחות חודשיים. במקרים אלה התלמיד יגיש בקשה מפורטת בצירוף מסמכים המגבים את בקשתו והמלצת מנחה. האפשרות להארכה תהיה עד סמסטר אחד נוסף בלבד.
  • נסיבות חריגות אחרות אשר ייבחנו לגופן.

1.2 הרכב ועדת הבחינה:

התלמיד יגיש ליו"ר החוג/מסלול תקציר על עבודת המחקר שלו. יו"ר החוג/מסלול ימנה צוות בן 3 שופטים לפחות. אחד מן השופטים ישמש כיו"ר הבחינה. צוות הבוחנים לא יכלול את מנחה/י התלמיד. שני השופטים שאינם משמשים כיו"ר הבחינה יכינו נושא או שאלה עם 1 עד 3 מאמרים. רשימת הנושאים תועבר לתלמיד כשלושה שבועות לפני הבחינה, והוא ייבחן על כל הנושאים והמאמרים שקיבל.

1.2.1 תפקיד יו"ר הבחינה:

יו"ר הבחינה ידאג לאוירה נינוחה ולניתוב נאות של הדיון. כמו כן, ידאג לשתף את כל השופטים באופן פעיל בדיון.

1.2.2 מבנה הבחינה:

משך הבחינה כשעה. בחלקה הראשון (כ-10 עד 15 דקות) יציג התלמיד את פרוייקט המחקר, שאותו ביצע או היה שותף לו במעבדה. בחלקה השני ייבחן על בקיאותו והבנתו את המאמרים.

1.2.3 תוצאות הבחינה:

​הועדה תמליץ על מעבר לדוקטורט, אם כישוריו ונסיונו המדעי של הסטודנט נאותים. אם לא יומלץ על מעבר לדוקטורט, תציע הועדה שהסטודנט יסיים תואר מוסמך במסלול המקובל. אין מועד ב' לבחינת מעבר (סינון).​
×