כניסה

המסלול היש​​​יר לדוקטורט

​עיק​​רי התוכנית

תלמידים מצטיינים יוכלו להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט לאחר שעברו בהצלחה מבחן מעבר, שמטרתו לבחון ולעמוד על כשרם ומוכנותם של התלמידים להתקבל ללימודים לקראת תואר שלישי מבלי להגיש עבודת מוסמך.​

1.1 התנאים להגשת תלמיד לבחינת מעבר (סינון)

א. סיום כל קורסי המוסמך בממוצע שנקבע ותוך תוך פרק הזמן שנקבע על פי תכנית הלימודים בה נמצא התלמיד:
 • תלמידים בתכניות המצויינות הייעודיות למסלול הישיר ( אביש פרנקל, MD-PHD ומרום) : נדרשים לממוצע קורסי מוסמך של 90 ומעלה וחייבים להגיש את בקשתם למעבר למסלול הישיר בתום שנה אחת במוסמך**.
 • תלמידים בתכנית המוסמך הרגילה המבקשים לעבור למסלול הישיר- נדרשים לממוצע קורסי מוסמך של 85 ומעלה (החל משנה"ל תשפ"ג) ויכולים להגיש את בקשתם עד תום ארבעה סמסטרים מתחילת המוסמך, ולא יאוחר מזה.* בשום מצב לא יוכלו להגיש מועמדות למסלול הישיר (מהמוסמך הרגיל) תלמידים שהממוצע שלהם מתחת ל- 85.
ב. לתלמיד חייב להיות ניסיון במחקר במסגרת המוסמך וידע מעמיק בנושא עבודתו.
ג. המנחה של התלמיד ממליץ על המעבר למסלול הישיר.
הסטודנטים העומדים בתנאים אלה ומבקשים לעבור למסלול הישיר לדוקטורט יגישו בקשה רשמית למזכירות החוג. לבקשה תצורף:
 • בקשת התלמיד לעבור למסלול הישיר לדוקטוראט.
 • המלצת המדריך ליו"ר החוג/מסלול על הגשת התלמיד לבחינה.
 • תקציר על עבודת המחקר (לא יעלה על 2 עמודים). התקציר יכלול את הנקודות הבאות:
  • Title
  • Introduction
  • Research question(s)
  • Hypothesis and specific aims
  • Expected Significance
  • Experimental design
  • Preliminary results – optional
  • References
ד. מצא יו"ר החוג/מסלול את התלמיד ראוי לגשת לבחינת מעבר למסלול הישיר, יצרף המלצה כתובה אל יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים.
ה. התלמיד רשאי לגשת לבחינת המעבר, לאחר קבלת אישור מיו"ר הועדה ללימודים מתקדמים.
מקרים חריגים בהם ניתן להגיש בקשה גם לאחר תום 4 סמסטרים:
 1. נסיבות בריאותיות של התלמיד/ה עצמו/ה או של קרוב מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילד/ה, או הורה של התלמיד/ה) אשר אילצו את התלמיד להיעדר מהמעבדה לפחות חודשיים. במקרים אלה התלמיד יגיש בקשה מפורטת בצירוף מסמכים המגבים את בקשתו והמלצת מנחה. האפשרות להארכה תהיה עד סמסטר אחד נוסף בלבד.
 2. נסיבות חריגות אחרות אשר ייבחנו לגופן.
** לגבי עבודת קורס הסבב לתלמידי MD-PHD ומרום- תלמידים אלה יוכלו להגיש את הבקשה למעבר למסלול ישיר, גם אם טרם הגישו את העבודה או הגישו וטרם קיבלו ציון בקורס, זאת בתנאי שהממוצע שלהם גם ללא הקורס הוא מעל 90. באחריות התלמיד לדאוג לכך שהציון על העבודה יתקבל עד מועד בחינת המעבר. מובהר בזאת כי תלמיד שיעבור את הבחינה וטרם יקבל ציון בקורס הסבב לא יוכל להמשיך בהליך המעבר.

הבהרות חשובות:

לכלל התלמידים, המועד האחרון להגשת הבקשה למעבר למסלול הישיר לשנה"ל העוקבת (ללא קשר לתכנית בה התלמיד נמצא) יהיה 14 באוגוסט. מועד זה נקבע על מנת לאפשר מספיק זמן לבדיקת מועמדות התלמיד, למינוי ועדה, ללימוד והכנת המאמרים על ידי התלמיד, קיום בחינת המעבר, הכנת האישורים והשלמת הרישום המלא של התלמיד לדוקטורט, וכל זאת טרם פתיחת שנת הלימודים החדשה (אוקטובר).
(תלמידי מוסמך בתכנית הרגילה שהתחילו בסמסטר ב יפנו למזכירות בנוגע למועד האחרון עבורם להגשת הבקשה).
 • תלמיד לא יורשה לגשת למבחן למסלול הישיר ללא היותו תלמיד רשום באוניברסיטה. על כן, חובה לסיים את כל הליך המעבר למסלול הישיר עד אוקטובר, שהוא חודש תחילת שנת הלימודים החדשה.
 • מי שאינו רשום כסטודנט באוניברסיטה מנוע מלעבוד במעבדה שכן אין לו ביטוח נגד תאונות.
 • תשלום מלגת דוקטורט יינתן אך ורק החל ממועד הקבלה לדוקטורט ובהתאם לתאריך שעל מכתב הקבלה לדוקטורט שישלח מהרשות לתלמידי מחקר. עד יום הוצאת מכתב הקבלה לדוקטורט התלמיד ייחשב כתלמיד מוסמך לכל דבר ועניין. לא יינתנו מלגות דוקטורט באופן רטרואקטיבי לתקופה שלפני המעבר למסלול הישיר.
 • אם תלמיד לא יצליח לסיים את הליך המעבר למסלול הישיר עד פתיחת שנת הלימודים החדשה, התלמיד יצטרך לפתוח טופס לימודים של מוסמך לסמסטר נוסף (סמסטר א) עם כל המשתמע מכך (תשלום שכר לימוד על טופס מוסמך והאפשרות לקבל מלגה רק כתלמיד מוסמך).
רק במקרים חריגים מאד, בהם התלמיד והמנחה סבורים כי התלמיד לא יצליח לעמוד בלוח הזמנים של המעבר למסלול הישיר (בעיקר בתכניות הייעודיות), על התלמיד והמנחה להגיש למזכירות התלמידים בקשה רשמית ומנומקת עם הסבר לבקשת דחיית המעבר לסמסטר ב'. כל מקרה חריג כזה יידון ובמידה והבקשה תאושר, התלמיד יירשם כתלמיד מוסמך לסמסטר נוסף (סמסטר א), כולל תשלום שכר לימוד על טופס לימודי המוסמך, ועד תום סמסטר א' ישלים את הליך המעבר למסלול הישיר כך שבסמסטר ב' יוכל להיות במעמד של תלמיד דוקטור.

1.2 הרכב ועדת הבחינה:

עם קבלת כל האישורים עבור התלמיד לגשת לבחינה, יו"ר החוג/מסלול ימנה צוות בן 3 שופטים לפחות. אחד מן השופטים ישמש כיו"ר הבחינה. צוות הבוחנים לא יכלול את מנחה/י התלמיד. שני השופטים שאינם משמשים כיו"ר הבחינה יכינו נושא או שאלה עם 1 עד 3 מאמרים. רשימת הנושאים תועבר לתלמיד כשלושה שבועות לפני הבחינה, והוא ייבחן על כל הנושאים והמאמרים שקיבל.
1.2.1 תפקיד יו"ר הבחינה:
יו"ר הבחינה ידאג לאוירה נינוחה ולניתוב נאות של הדיון. כמו כן, ידאג לשתף את כל השופטים באופן פעיל בדיון.
1.2.2 מבנה הבחינה:
משך הבחינה כשעה. בחלקה הראשון (כ-10 עד 15 דקות) יציג התלמיד את פרוייקט המחקר, שאותו ביצע או היה שותף לו במעבדה, ויישאל שאלות על הפרוייקט. בחלקה השני ייבחן על בקיאותו והבנתו את המאמרים.
1.2.3 תוצאות הבחינה:
הועדה תמליץ על מעבר לדוקטורט, אם כישוריו וניסיונו המדעי של הסטודנט נאותים. אם לא יומלץ על מעבר לדוקטורט, תציע הועדה שהסטודנט יסיים תואר מוסמך במסלול המקובל. אין מועד ב' לבחינת מעבר (סינון).
(הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור מיועד לנשים וגברים כאחד)
×